Vḁi | Vaccines

Vḁi ta pärea ma matḁ‘ua ‘ou lele‘a, ‘ou kḁunohoag ta ma ‘ou pure‘ag ta. Vḁi ne COVID-19 kat a‘noa tӧg ‘e ra, ma säe ofrḁu se le‘et ma ‘e Niu Sirḁgi ne fḁu 5 se rere.

posterstriovax

Puk mḁlu ma ‘amnåk fak garue la hḁiasoag la pō tape‘ ma ‘e ‘ou fäeag ta

‘Ḁmis la nā te‘ ne kḁinag hḁiasoag se pesnese, ut garueaga, pure‘aga ma kḁutḁunḁ‘iga la a‘es‘ao‘åk tapen COVID-19 Protection Framework.

‘Äe la pō se‘ ma la download ma pån logos, templates, posters, mḁl ruerue, ma social media tiles ‘e ‘otomis Resource Toolkit.