Rou ne Niu Sirḁgi | Leaving New Zealand

Tes ta ‘äe kop la rē nōnō ka ‘äe ӧs la rou Niu Sirḁgi.

Ӧs ma fū‘åk ‘ou la‘la‘o ma ruerue ka ‘äe kat seminte rou ra

‘Äe kat seminte hot ra se ta hanuḁ hoi‘ḁkit ka ‘ḁmis pā ‘es la ‘äe la sḁkior ne tes ta foh ne ut ta‘ag. Sḁkior:

  • se website pḁut ne hanuet ne ‘äe pā sur sin a‘es‘ao‘åk la pō ‘atakoa ‘oris rogrog aire ne noh karḁu la sur se ta hanuḁ hoi‘ḁkit, ne
  • ne sei ta famorit ne matanitū Niu Siråg ta nā la maf‘ḁkia garue ‘e hanue ta‘ag.

Hanuḁ ma‘oi pā ‘es la famӧr ne la surum se ‘oris matanitū ta la noh pū‘atā ‘e av ne iris la hele‘uof, kel‘åk ‘oris puk aier‘ḁkiget ne iris teak vḁi ta ne puk aier‘ḁkiget iris kel‘åk ma kat pō ‘e ra ‘e COVID-19 ka kat seminte rou ra utut ne iris noho e.

Register se SafeTravel Nōnō ka ‘äe register, ‘äe la pō ta notification se te‘ ne jen ‘atakoa ne mou se hanhap ne ‘ou la‘ ta.

Få‘ te‘ ne rogrog ne ‘ou la‘ ta se SafeTravel (external link)

International Travel Vaccination Certificate

Le‘et ma ne fḁu 12 se rere ne teak vahia ‘e ta kōa‘at ‘e kōa‘ ne vḁi ne COVID-19 ‘e Niu Sirḁgi la pō se‘ ma la far ‘oris puk aeir‘ḁkiget se International Travel Vaccination Certificate.

Far‘åk ne ‘ou certificate la menet he his ‘esta la a‘sokoa, ma la email se ‘äe ‘e laloag ne aoa‘ 24. ‘Äe la pō se‘ ma la pō‘ia ‘ou certificate ‘e ut te‘is My Covid Record. nōnō ka ‘äe kat pō ‘e ra la pō ut garueag te‘is, he‘ se 0800 222 478.

Sḁkior se muḁ ‘e rogrog ne mou se International Travel Vaccination Certificates

Kel‘åk ka kat seminte rou ra Niu Sirḁgi

Hanuḁ ma‘oi pā ‘es la famӧr ne la suruf se ‘oris matanitū ta la kel‘åk ‘oris aier‘ḁkiget ne iris kat pō ‘e ra ‘e COVID-19.

Sḁkior ne tes ta ‘äe kop la a‘soko ‘e hanuet ne ‘äe ӧs la la‘ sin ‘e la hḁifäegag ma ‘oris high commission, embassy ne consulate ‘e Niu Sirḁgi.

Rogrog ma puer‘åk lelei ne leum ‘e Ministerī ne Måür Fakforo (external link)

Last updated: at