Hot se ta hanuḁ hoi‘ḁkit | Travel

Sḁkior ne tes ta la rē ‘e av ne la hot se ta hanuḁ hoi‘ḁkit ne surum se Niu Sirḁgi.