Pōag ne tēla‘ā ne tē ne la ‘es‘ao se ‘os nohnoho | Access to food or essential items

‘Is ‘atakoa kop la ma ‘os tēla‘ā ma tē ne la ‘es‘ao se ‘os nohnoho fak se vḁi ne ‘af‘af fakforo ‘e av ne kop la noh pū‘atā hün se COVID-19, ma figalelei ma se ås‘åk la nōnō ‘e ‘ou hanue ta ka kat ‘es tēla‘ā ra. Rogrog aier ne af‘åk ‘e ut te‘is täla rak‘åk kḁinag sal ne la a‘hele‘uof tēla‘ā ma te‘ ne tē ne la ‘es‘ao se ‘ou nohnoho se ‘äea.

Sal ne la a‘hele‘uof tēla‘ā se famori

Nōnō ka ‘äe ‘af‘af, ne kat pō ‘e ra la hot la togia ‘ou tēla‘ā ne tē ne la ‘es‘ao se ‘ou kḁunohoag ta, ‘äe la pō se‘ ma la far‘åk se ta kḁunohoag hoi‘ḁkit, se kḁinaga, kḁumane‘aga ne iris ne noh ‘eleaf se ‘ou rī ta la ho‘af ta ‘eu tēla‘ā ma tē ne la tӧg ‘e koroa. Hḁifäegag ma famӧr ne la pō la hḁiasoag se ‘äea fak se ‘ou kḁunohoag ta, kḁinaga, kḁumane‘aga, ma iris ne noh ‘eleaf se ‘ou ut nohoag ta.

Ås‘åk se ut ne la pō la hoa‘ roaf se ‘ou hanue ta ‘eu tēla‘ā ne la togi fak se koroa ne tӧg‘åk tē se nohnoh ‘on famori ne, ut ne hoa‘ tē hḁ‘uḁg tēla‘ā, ut ne ӧs ma hḁ‘ a‘våh tēla‘ā ma häe ‘ais nōnō ma a‘mahmahan‘ia la ‘ānia, ut ne la tӧg a‘våh ‘eu tēla‘ā ne ut la pō ma aier‘åk la hoa‘ roa tēla‘ā ne la togi se ‘ou hanue ta:

‘Äe la pō se‘ ma la a‘es‘ao‘åk sal fo‘ou te‘is click and collect service ‘e koroa ne tӧg‘åk tē se nohnoh ‘on famori, ma far‘åk se ta ‘ou kḁumane‘ag het ne noh ‘el se ‘äea, le‘et ‘e ‘ou kḁunohoag ta ne le‘et ne noh ‘eleaf se ‘äea la tӧg ‘ou tē ‘e koroa ma ho‘af se ‘äe ‘e ‘ou hanue ta. 

Hḁifäegag ma koroat (supermarket) ne ‘eleaf se ‘äea ne koroa riri‘ ne tӧg‘åk tē (dairy) la ‘inea ne iris pō la hoa‘ roaf tē ne la togi se ‘äe ‘e ‘ou hanue ta ne ‘igkå‘ ma la rak‘åk tapen se irisa. ‘Ou koroa ne tӧg‘åk tē se nohnoh ‘on famori kop ma a‘pa‘åk vahia ‘e sal fo‘ou te‘is online ta slots se lelea‘ ne kop la a‘es‘ao‘åk se sal fo‘ou te‘is online shopping la tӧg ‘eris tē. 

Noh matḁ‘ ‘e av ne tēla‘ā la hoa‘ roaf se utut ne ‘äe noho e

  • Te‘ ne tē ne kop la hoa‘ roa se utut ne ‘äe noho e kop la a‘sok ka kat hḁikeleag mafat se maf ma kop la leuof ‘e pesnes ma kampanē ne ‘eleaf se utut ne ‘äe noho e.
  • Nōnō ka ‘äe kop la hoa‘ ta tēet se ta rī ‘on le‘et, se mao‘åk ‘äe kop la noh väevā la hḁiatḁuḁg ma mīta ruḁ ma kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou isū ma nuju.
  • Nōnō ka ‘äe noh tår se ‘ou tē ne ta le‘et la ho‘af se utut ne ‘äe noho e, se mao‘åk ‘äe kop la noh väevā la hḁiatḁuḁg ma mīta ruḁ ‘e irisa, kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou isū ma nuju, sor ‘ou si‘u ma a‘es‘ao‘åk vḁi ne sor si‘u ‘e vḁhiḁg ne jok ‘ou tē ne ho‘af. 

Sḁkior se: www.Covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support

Hḁiasoag fak monē la tӧg tēla‘ā

Nōnō ka pā ‘es hḁiasoag fak monē la tӧg tēla‘ā, Work and Income kop ma la pō la hḁiasoag.

Sḁkior se Work and Income website la ao hḁiasoag fak monē ne pā ‘es pӧpӧr ka tape‘ ma se hḁiasoag ne la noh sok‘ḁkiof ‘e laloag ne ta av roat.

‘Äe la pō se‘ ma la far‘åk la pō ta hḁiasoag ti‘ut ma sḁkior se ‘ou la pō ne hḁiasoag te‘is se tēla‘ā.

‘Äe la pō se‘ ma la a‘es‘ao‘åk ‘e COVID-19 financial support tool ‘e wesbiste te‘is Unite Against COVID-19 la ‘io ne hḁiasoag tes ta ‘äe la pō.

Sḁkior se:

Ut garueag ne fuḁp‘åk tehe‘uḁg tēla‘ā se famori ka kat tӧg ‘e ra

‘Äe la pō se‘ ma la räe ne ut garueag tes tä a‘sok ‘amnåk te‘is ‘e website te‘ Family Services Directory:

Family Services Directory website‘a (external link)

Nōnō ka kat pō ‘e ra la a‘hele‘uof tēla‘ā se ‘äea

Nōnō ka ‘äe ås‘åk ma kat pō ‘e ra ta hḁiasoagat ‘e te‘ ne sal ‘atakoa ne rak‘ḁkiof, hḁifäegag ma ‘ou Civil Defence and Emergency Management (CDEM) Group ne ‘eleaf se ‘äea.

Sḁkior se: www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group (external link)