Noh pū‘atā ‘e hanue ta | Isolating at home

Ka tes ta ‘äe la pō la rē ‘e av ne la noh pū‘atā, hat tape‘ ma puer‘åk lelei nōnō ka ‘äe kop la rou noh pū‘atā.

Laloag ne terån 5 ne a‘häe‘åk la noh pū‘atā

Nōnō ka ‘äe la sḁkior ma pō ‘e COVID-19, iḁ tē leleit la ‘äe la noh pū‘atā la terån 5, ‘inea ne tese faki‘oag ne ‘af‘af ta ne ‘äe no‘åk sio kat mah ra, kamatam ‘e terḁnit he hat la 0.

Terḁn 0 täe terḁnit ne ‘ou faki‘oga kamatam ne avat ne ‘äe sḁkior ma ‘inea pō ‘e ‘af‘af ta, tēet ma ‘e tē rua ne sok mumua. ‘On fūḁga, ‘äe noj la toak ‘e la‘s se ut garueag ta ne ut rakoag ta.

Nōnō ka ‘äe kop la rou utut ne ‘äe noho e ‘e laloag ne terån 5 ‘i ne hat la noh pū‘atā, iḁ tē pumuet la ‘äe la noh matḁ‘ ma a‘sok te‘ ne tē ‘atakoa ne la fu‘ḁkia ma pärea forås‘åk ne COVID-19 se lelea‘ ne tore.

‘Äe noj la kḁp‘åk ta mask het ‘e avat ma ne ‘äe rou utut ne ‘äe noho e.

‘Äe noj la se la‘ ås se ut garueag ne maj ne måür fakforo (aier‘åk ke se av ne pā ‘es hḁiasoag se måür fakforor), ut garueag ne famӧr mamfua noho e, ne hḁi‘elelag se ta le‘et ne kop ma la pō a‘vavhiḁn ne la ‘af‘af mah ‘e ‘af‘af ne COVID-19.

‘Äe noj la hḁifäegag ‘ou la ho‘it se ut garueag ta ma ‘ou famӧr puer ne ut garueag ta ne ‘ou le‘ ta ‘on la ho‘it se ut rakoag ta ma principal ne rak ta, kop ma ‘ou ut garueag ta ma ut rakoag ta ma ‘oris foh hoi‘åk.

Nōnō ka ‘äe noh ‘e utut ‘ou rī ta pülüf se ta rī hoi‘ḁkit ne rī fū‘åk hḁiteaga

Nōnō ka ‘äe noh ‘e utut ‘ou rī ta pülüf se ta rī hoi‘ḁkit (apartment) ne rī fū‘åk hḁiteag (multi-unit dwelling), ‘äe noj la tḁupir se puer‘åk lelei se noh pū‘atā ne få‘ se‘ ‘e ut te‘is:

 • kḁp‘åk ta mask het ‘e ut ne famori a‘es‘ao‘åk ag‘esea nōnō ka ‘äe kop la rou ‘ou apartment, fak se, a‘es‘ao‘åk ne ut ne säe ofrḁu la sop hḁ‘u.
 • noh väevā ‘e lelea‘ ne tore ‘e laloag ne apartment building
 • se a‘es‘ao‘åk ne hӧt ‘e lift ta ma ta le‘ hoi‘ḁkit
 • se a‘esa‘o‘åk ut ne famori a‘es‘ao‘åk ag‘esea fak se ut la ӧs foro, tḁn kakouga, ne saunas ‘e av ne ‘äe noh pū‘atā.

‘E av ne ta tēet la sok a‘ferehit, ‘ae noj la tḁupir se foh ne mou se av ne la hot purir ‘e ut ta‘ag hün se ta tēet ne sok a‘ferehiti — ӧs a‘potsusun ta ‘ou mask het ‘e utut ‘e ‘ou nu‘suḁr nōnō ka kop la rou ut ta‘ag.

Noh pū‘atā ma lele‘a ma lä‘riri‘i

Ma ‘on sal vavhiḁn hoi‘åk la hḁiasoag la a‘jeamjeman forås ne COVID-19 ‘e av ne la noh pū‘atā ma ‘ou lä‘riri‘i

Nōnō ka ‘äe pō ‘e COVID-19 ka ‘ou lä‘riri‘ ta kat pō ‘e ra, ne iris pō ka ‘äe kat pō ‘e ra ‘äe noj la:

 • a‘jeamjeam ‘ou la tēag‘eseat ma irisa nōnō ka la pō
 • mӧs ‘e ta rum hoi‘ḁkit ne väeaf ‘e ‘ou le‘ ta nōnō ka la pō
 • matḁ‘ la se hḁi‘eleag ma ta le‘ hoi‘ḁkit ‘e ‘ou laloag rī ta ‘e av ne vavhina
 • kḁp‘åk ta face mask het ‘e av ne la tēag‘esea ‘e ta rum ‘eseat ma lelea‘ ne tore
 • säe nu‘suḁr mutu la pō la låg ta la sur ma hot.

‘Ḁmis ‘inea ne tē ma‘oit ‘e tē‘i kop ma la noanoa la a‘sok, a‘ti‘ se lä‘riri‘ pḁu. Face masks ma låg ta ‘on pō la sur ma hotot täe tē pumuet la a‘jeamjeman forås ne COVID-19.

Rue‘åk foro

‘Äe la pō se‘ ma la hot rue‘åk ‘ou foro ‘e utut ne ‘äe noho e ‘e av ne la noh pū‘atā. ‘Äe la pō se‘ ma hot la rue‘åk ‘ou foro ‘e ut ne ‘eleam se ‘äea, ka kat a‘es‘ao‘åk ut ne famori la a‘es‘ao‘åk ag‘esea, fak se tḁn kakouga ne ut la ӧs foro. ‘Äe kat noj ra la rue‘åk ne ös for ma ta lelea‘ hoi‘åk gat ma ke lelea‘ ne noh ag‘esea ma ‘äe ‘e ‘ou laloag rī ta.

Noh a‘häe‘åk:

 • la noh väevā ‘e lelea‘ ne tore
 • a‘sok rue‘åk for ne vavhina, ma tē ne ‘äe ‘inea ma a‘mou a‘a‘soko.
 • hoa‘ ta face mask het ma ‘äea — ‘äe kat a‘noa ra la kḁp‘åk ta face mask, ka kop ma la lelei se‘ la a‘sok sin.

Last updated: at