Fäeag Rotuḁm | Rotuman

Rogrog ne mou se Niu Sirḁgi ‘on la tår ne mah ma raksa‘ ne la soko hün se COVID-19 ne höl‘åk se Fäeag Rotuḁm ta.

Tē ne ‘äe noj la ‘inea ma a‘soko | What you need to know and do

Fu‘ ‘e hanue ta nōnō ka ‘äe kat ne‘ne‘ ra. Nōnō ka ‘äe, ne ta le‘ hoi‘ḁkit ‘e ‘ou kḁunohoag ta kamat la ‘es ‘e ta faki‘ogat ne faki‘oag ma‘oit hün se ‘af‘af ta, ‘äe noj la teak ‘e rapid antigen test (RAT):

 • ‘ou isu er
 • ‘ou kiḁ ‘ora rū
 • koho
 • tḁu sunu
 • mumufa
 • sana
 • filo‘u rū
 • kat pō ra la huḁg ne ‘inea ‘āag ne tēla‘ā ta
 • noanoa la huḁg.

Iḁ tē pumuet la ‘io la ‘es ‘e RATs ma‘oi ‘e hanue ta nōnō ma ta le‘et ‘e kḁunohoag ta la ‘af‘af ma kop la a‘sok ta sḁkior tēet la ‘inean ne iḁ pō ‘e ‘af‘af ta ne ‘igkå‘. RATs la säe ofrḁu ma kal tӧg ra ‘e laloag ne fḁu te‘is ‘e 2023. ‘Äe la pō se‘ ma la sḁkior ma ‘inea ne ut tes ‘atama la täea ‘ou RATs ma masks ‘e ut te‘is Healthpoint website, ne he‘ se 0800 222 478 ma hil se nampa 1.

COVID-19 Testing

Rak‘åk rogrog ne ‘ou sḁkior tēet ne mou se RAT se My Covid Record, ne he‘ se helpline ‘e 0800 222 478 ma hil se nampa 1, la pō la ‘äe la hḁsok‘ḁkiḁg ma ta hḁiasoagat ne ‘äe pā ‘ese.

‘Otou rogrog ne mou se Covid | My Covid Record (external link)

Noh pū‘atā?

Noh pū‘atā Iḁ sal pumuet ne la matḁ‘uḁ ma fu‘ḁkia forås ne ‘af‘af ta.

Nōnō ka ‘äe la sḁkior ma pō ‘e COVID-19, ‘ḁmis pā ‘es la ‘äe la noh pū‘atā la terån 5, ‘inea ne tese faki‘oag ne ‘af‘af ta ne ‘äe no‘åk sio kat mah ra. Kamat ‘ou noh pū‘atā ta ‘e terḁnit ne ‘ou faki‘oga kamata ne ‘e avat ne ‘äe sḁkior ma ‘inea ‘äe pō ‘e ‘af‘af ta, tēet ma ‘e tē ruḁ ‘i ne sok mumua. ‘On fūḁga, ‘äe noj la toak ‘e la‘s se ut garueag ta ne ut rakoag ta. 

Ka ‘äe la noh pū‘atā tapen

Nōnō ka ‘äe kop la rou ‘ou hanue ta ‘e laloag ne terån 5 ‘i, iḁ tē pumuet la ‘äe la noh matḁ‘ ma a‘sok te‘ ne tē ‘atakoa ne la fu‘ḁkia ma pärea forås‘åk ne COVID-19 se lelea‘ ne tore.  ‘Äe noj la kḁp‘åk ta mask het ‘e avat ma ne ‘äe rou ‘ou hanue ta. ‘Äe noj la se:

 • la‘ se ut garueag ne måür fakforo - healthcare (gat ma ke la la‘ se ut ne la pō hḁiasoag se måür fakforo)
 • la‘ se ut garueag ne matḁ‘ se famӧr mamfua
 • tēag‘esae ma ta le‘et ne la pō vavhiḁn ma mah ‘e COVID-19.

‘Äe noj la hḁifäegag ‘ou la ho‘it se ut garueag ta ma ‘ou famӧr puer ne ut garueag ta ne ‘ou le‘ ta ‘on la ho‘it se ut rakoag ta ma principal ne rak ta. ‘Ou ut garueag ta ma ut rakoag ta kop la a‘fūmou‘åk ta sal hoi‘åk la pärea ma matḁ‘ua ‘af‘af ta.

Nōnō ka ‘ou faki‘oga tokana ma ‘äe a‘fḁi ka ‘äe ne‘ne‘, ‘äe la pō se‘ ma la hӧ‘ la a‘sok tē ne ‘äe a‘mou a‘a‘soko. ‘E rēko ‘äe nōnō ma se‘ la pō la forås‘ḁkia ‘af‘af ta la hele‘ ‘e terån 10, ‘ḁmis pā ‘es la ‘äe la kḁp‘åk ta mask het nōnō ka ‘äe la la‘ la ås se:

 • ut garueag ne måür fakforo - healthcare (gat ma ke la la‘ se ut ne la pō hḁiasoag se måür fakforo)
 • ut garueag ne matḁ‘ se famӧr mamfua
 • se ta le‘et ne la pō vavhiḁn ma mah ‘e COVID-19.

Face masks

Kḁp‘åk ne masks täe sal pumuet ne ‘is la pō la pärea, fu‘ḁkia ma forås‘ḁkia ‘af‘af ne noanoa la huga, hat tape‘ ma COVID-19, a‘ti‘ se hanhap ne måür fakforo ma fup ‘af‘afa ne pipiki.

Tēet ne ‘amnåk‘åk la hḁiasoaga la ‘äe la kḁp‘åk ta face mask ‘e av ne la la‘ la ås se ut garueag ne måür fakforo.

Figalelei ma faktē‘åk ma tḁupir se foh ne mou se kḁp‘åk ne mask ne fū‘åk se ut garueg ne måür fakforo/hḁspete ‘e av ne la la‘ la ås se ut ‘og, iris kop ma la far‘åk se ‘äea la kḁp‘åk ta mask het ‘e av ‘e ‘on rerege ne ‘e ut ‘e ‘on rereg ne mou se ut garueag ne måür fakforo la hḁiasoag la matḁ‘ua iris ne la pō mah ‘e ‘af‘af ta.

Kḁp‘åk ne ta face mask.

Masks ma RATS la pō ne kat a‘noa tӧg ra ‘e te‘ ne ut la säe la pō la täea.

Ut ne pō la täea tē ‘i | Healthpoint (external link)

Noh ag‘esea ma le‘et ne pō ‘e ‘af‘af ta (Household Contacts)

Nōnō ka ‘äe, ne ta le‘et ‘e ‘ou kḁunohoag ta la sḁkior ma räe ne pō ‘e COVID-19, famӧr ne tore ne noh ag‘esea ‘e laloag ri ta la vavhiḁn se‘ ‘oris la pōag ne ‘af‘af ta. ‘Ḁmis pā ‘es la te‘ ne iris ne la pō ‘e ‘af‘af ta ‘e laloag ne kḁunohoag ta la gat ma ke av a‘sok sḁkior tēet ne mou se RAT kamatam ‘e terḁnit ne ta le‘et la sḁkior ma a‘fūmou‘åk pō ‘e COVID-19.

‘Äe la hat la household contact nōnō ka ‘äe la noh ma, ne mӧs se ta pogit ne noh‘åk sio ta terḁnit (sir ‘e aoa‘ he 8) ma ta le‘et ne pō ‘e COVID-19.  Household contacts kop la noh sḁkior ‘e te‘ ne terḁni la terån 5 ‘e a‘es‘ao‘åk ne RAT.

Household Contacts

Last updated: at