ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ / Proving you are vaccinated

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

Last updated: at