ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ / Getting your COVID-19 vaccine

ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ