ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ / Isolating at home

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਦਿਨ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਸਲਾਹ:

 • ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ।
 • ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢਕ ਲਵੇ।
 • ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਵੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਉ।
 • ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
 • ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ।
 • ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਨੁਸਖੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਇਮਯੂਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਲਟ, ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਖੁਆਉਣਾ, ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (external link)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
 • ਬੇਹੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ
 • ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੀਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦਰਦ ਹੋਣਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (external link) 

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ

Last updated: at