COVID-19 ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ / How to use the COVID-19 contact tracing form

ਜੇਕਰ COVID-19 ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

COVID-19 ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ।

COVID-19 ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

 • ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੇਰਵੇ
 • ਲੱਛਣ
 • ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕ
 • ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ
 • COVID ਟਰੇਸਰ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਾਟਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ RAT ਨਤੀਜਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ 2328 ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ help@tracingform.min.health.nz ਜਾਂ 0800 555 728 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਿਆਨ) (external link) ਪੜ੍ਹੋ।

ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

 1. ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ‘Get started’ (ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
 2. ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ‘Accept and continue’ (ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
 3. ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।
 4. ਚੁਣੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ tāngata whaikaha Māori (ਅਯੋਗ ਮਾਓਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 5. ਚੁਣੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 6. ਚੁਣੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਿਊਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ)।
 7. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
 8. ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੂਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
 9. ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਸੀ।
 10. ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੂਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ।
 11. ਤੁਹਾਡੀ ਛੂਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ।
 12. ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ/ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੂਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੱਛਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 13. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 14. ਆਪਣੀ COVID ਟਰੇਸਰ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਡਾਇਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੋਡ ਉਹੀ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ SMS 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 15. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MSD) ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ‘Yes’ (ਹਾਂ) ਜਾਂ ‘No’ (ਨਹੀਂ) ਚੁਣੋ।
 16. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰੋ।

Last updated: at