ਮਦਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ / Help while you are isolating

COVID-19 ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ
  • ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ, iwi ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ।

ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ — ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ0800 512 337'ਤੇ COVID ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਓਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਜਾਂਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
  • ਜਾਂਚ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹੈਲਥਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 358 5453 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।  ਰੁਜ਼ਗਾਰ NZ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। www.workandincome.govt.nz (external link) ਦੇਖੋ ਜਾਂ 0800 559 009 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲੱਭੋ

Last updated: at