ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ / Care and isolation

ਜੇ COVID-19 ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Last updated: at