ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

ਅਨੁਵਾਦਤ COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਲਰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ | Latest updates

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੀਆ COVID-19(ਕੋਵਿਡ-19) ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹਨ:

Last updated: at