Tau lagomatai ma lautolu taki toko taha mo e magafaoa auloa | Support for individuals and families

Tau fakailoaaga ma e tau lagomatai tupe moe falu a lagomataiaga foki ke he magaaho he COVID-19.

Malolo Tino ma e Manamanatuaga

Ka, manatu a koe kua nakai hagahaga mitaki ti kumi atu ke he tau Pulotu Malolo Tino.

Leveki fefe e Malolo Tino Manamananatuaga haau

Haha iai e loga he tau mena kua lata ke taute e tautolu ke fakamalolo aki e tau manamanatuaga mo lautolu kua fakaalofa a tautolu ki ai:

  • Nonofo, matutaki tumau mo e tau kapitiga — mo e tau magafaoa kua mahuiga lahi e mena nai ke lata mo e tau momoui olaola ha tautolu mo e maeke ke lagomatai atu kia lautolu kua nonofo tupetupe mo e fakaatukehe.
  • Fakaue ke he manamanatuaga haau — ko e mena tuai ni a ia ke molea e fiafia, tupetupe, fakaagitau, fakaatukehe mo e matakutaku. Fakaata e taha magaaho he moui haau ke kitia mo e fakakite haau a logonaaga.
  • Fakatumau ke he tau fakaholoaga – lali ke talaga taha fakatumauaga he moui haau ti lali ke aua fakatolomaki e tau mahani, tuga e mahani kai lahi, inu kava ula tapaka po ke vaping.
  • Onoono atu ke he falu tagata kua lata ke moua taha lagomatai — fakaolo atu haau a tau lima ki a lautolu kua manamanatu tupetupe ke monuina ai a koe mo ia kua moua e tau lagomatai.
  • fakatoka e tau magaaho haau ke he onolaini — kikite e tau puhala uta tala ke he tau magaaho pau aki laga taha po ke laga ua he aho.

Ko hai ka tutala a koe kiai

Haha iai e tau laini lagomatai ke foaki e tau lagomatai mo e tau fakailoaaga ke lagomatai aki a lautolu kua tau fetului mo e tau manamnatuaga moui olaola. Ko e tau lagomataiaga ia ataina ke he 24 e tula he aho, 7 e aho he faahi tapu.

Kumi e laini lagomatai manamanatuaga moui olaola (mental wellbeing helpline)

Tau puhala lagomatai

Mitaki ke kumi lagomatai. Loga e tau tagata mo e tau matakau ne maeke ke lagomatai a koe. Hanai falu a tau fakailoaaga, mo e falu a tau puhala ke lagomataiaki a koe kaeke kua manako. Ka nakai maeke ia koe ke vagahau Palagi, huhu ke he taha tagata fakahokohoko ka hea atu ke he tau Faahi Gahua Fakatufono.

Last updated: