Te mwamwananga nako Nutiran | Travelling to New Zealand

Ana matabaiawa Nutiran a na teimatoa ni uki inanon 2022 n akea kainanoan ae kona kaokoroaki n rokom.

Ibukin taekan te mwamwananga nako Nutiran

Ngkana kona mwananga nako Nutiran, ao ko kainanoa ae kona rinanon bwaai aika a kainanoaki bwa kona kakoroi nanoia aika a bati.

Taian mwaneka aika a oti inano aikai a kabwarabwara bwa tera am bwai ni kakoaua ae ko kainanoia ngkana ko nang rinnakoa Nutiran.

E na kona ni iai te bitaki n te tai ae tawe - Te Immigration New Zealand e na katauraoa te rongorongo ae e boou.

Te mwamwananga nako Nutiran | Immigration Nutiran (external link)

1. Tuoia bwa ko kona ni kawara Nutiran

Kaain Nutiran ao taan mwamwananga ake a kona n rinnako i Nutiran ao ni kona ni karaoa aia tutuo i bon irouia n rokoia. N tuoia bwa ko katauaki, kawara ana website te Immigration Nutiran.

Angiia taan mwamwananga nako Nutiran ana riai ni bane itiia ni itin te COVID-19, ma e ngae n anne ao iai tabeua bwaai aika a kariaiakaki.

Imwain te mwananga, kakoaua bwa am bwatiboti e tuai bane taina. Kona kainanoa naba ae kona karekea am New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA).

Tuoia ngkana ko katauaki ni mwananga nako Nutiran | immigration.govt.nz (external link)

Bwaai aika a kainanoaki ibukin te itinaki ao iti ni kamanomano aika a kariaiakaki

Bubuti ibukin te NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Kabaea aram ibukin te mwananga

Kabaea aram ibukin te mwananga nako Nutiran.

Tuoa ana kainibaire te wanikiba are kona toka iai ni irekereke ma taekan te itinaki, kamaunan aram ao kaokan am mwane ngkana arona bwa ko tangiria ni bita am iango.

Ko riai naba ni bairea kaboan te kabomwi ibukin te mwamwananga ngkana arona bwa am baaronga ibukin mwanangam e na rootaki. Ko riai naba n taraa te itera are kabaean am ruu ibukin kaokoroam bon iroum, ngkana e na kainanoaki anne.

3. Waaki iaon kanoan te beeba ibukia taan mwamwananga

Ni kabane taan mwamwananga a riai ni kanoa te New Zealand Traveller Declaration imwain mwanangam nako Nutiran. N tian kanoakina, ao are kona anganaki te Traveller Pass.

Kanoa am beeba anne n te tai ae waekoa. Ko kona ni waaki ni kanoaia 28 te bong imwain mwanangam.

Waaki iaon kanoan te beeba ibukia taan mwamwananga (external link)

Te booma ibukin te mwamwananga (external link)

4. Karaoa am tutuo imwain mwanangam

Angiia taan mwananga nako Nutiran ana riai ni iai irouia mwiin aia tutuo ae e kaotia bwa akea manin te aoraki ae te COVID-19 irouia imwain mwanangaia.

Kakoaua raoi bwa beeban am tutuo imwain mwanangam a roko raoi n are a kantaningaki i Nutiran. Ko kona ni karuoa man te intanete ao ni print katotona ae inano ni kakoaua raoi bwa taan mwakuri n te kuakua ake a karaoa am tutuo anga te rongorongo ake a kainanoaki.

Iai tabeua bukina ake ko kona n aki kainanoa ae kona tutuo imwain mwanangam. Ko kona ni kunea te karinan ibukin bukina ake a riai bwa kona aki karaoa te tutuo imwain mwanangam ae inano aio. Ko kona ni kainanoaki bwa kona kaota kakoauan ae ko riai n aki tutuo.

Kakaea rongorongon taekan bwaai ake a kainanoaki ibukin te tutuo imwain mwanangam

Karuoi man te intanete katoton te booma ibukin te tutuo n te COVID-19 imwain te mwananga [PDF, 190 KB]

5. Kabwanina ni kanoa te beeba ibukia taan mwamwananga

Ni kabwanina kanoan te beeba ni mwamwananga, ko kainanoa ni katauraoa:

 • rongorongon am bwatiboti
 • rongorongon mwanangam
 • kakoauan ae ko a tia ni itinaki (ngkana e kainanoaki)
 • rongorongon mwamwanangam inanon 14 te bong n nako
 • aia tabo naake kona mena irouia i Nutiran
 • kona kanga n reke n te tai ae tawe
 • kakoauan te tutuo imwain te mwananga – ti ngkana e aki kainanoaki

Manga tuoa kaua riki taian rongorongo ake ko karini n te beeba ibukia taan mwamwananga ni kakoaua bwa a eti ma am beeba ake a kinaaki iaan te tua.

Ko kainanoaki bwa kona kaota am Traveller Pass ngkana ko a katine n te marae, ao nakoia Katitam iaon Nutiran. E kona ni print ke ni kawakinaki n te tareboon. Ko riai n teimatoa ni uouoti beeba aika a kakawaki ake ko a tia ni katokai nakon te New Zealand Traveller Declaration.

Kairam ibukin katokan am beeba n te intanete (external link)

6. N te marae

Are kona titirakinaki iroun te tia mwakuri n te marae ngkana e a tia n reke iroum ana kanikina te COVID-19.

Ngkana e kainanoaki, ao kona kainanoa am:

 • bwatiboti
 • visa
 • am tiketi ibukin mwanangam
 • Beeba Ibukiia Traveller Pass ae e a tabwanin kanoakina
 • kakoauan ae ko a tia ni itinaki
 • mwiin am iti imwain mwanangam ae e nakoraoi.

7. Ngkana ko a roko i Nutiran

Te Katitam are e na kakoaua rongorongon mwiin mwamwanangam, mwiin am tutuo imwain mwanangam ae e nakoraoi, e a bwaka ia itim, Beeba Ibukia Traveller Pass, ao bwaai riki tabeua ake ana kainanoaki. Kantaninga te mwarara teutana te tai ngkana ko na tiku teutana te tai n te marae imwain manga mwanangam.

N te Biosecurity, ao are kona anganaki ma beeba ibukin am rongorongo. Kanoan te beeba ni butimwai anne bon taekan te:

 • te tutuo ae te rapid antigen (RATs) ae tawe
 • te kaetieti ibukin tuoan ao katokaan mwiin am tutuo.

Katabwanina am tutuo ao katokai n aron are e taekinaki n te kaetieti.

Bwaai aika a kainanoaki ibukin te tutuo imwiin rokom iaon Nutiran

Last updated: at