Te mwamwananga nako Nutiran | Travelling to New Zealand

E a uki ana matabaiawa Nutiran. Kaekae nako bwa tera bwaai aika ko kainanoi ni karaoi ngkana kona mwananga nako Nutiran.

Ibukin taekan te mwamwananga nako Nutiran

Ngkana kona mwananga nako Nutiran, ao ko kainanoa ae kona rinanon bwaai aika a kainanoaki bwa kona kakoroi nanoia aika a bati. 

Taian mwaneka aika a oti inano aikai a kabwarabwara bwa tera am bwai ni kakoaua ae ko kainanoia ngkana ko nang rinnakoa Nutiran.

Ko aki kainanoa ngkanne te tutuo imwain mwanangam nako Nutiran. Ko aki kainanoa ae kona itinaki, ke n tutuo n rokom iaon Nutiran.

E na kona ni iai te bitaki n te tai ae tawe - Te Immigration New Zealand e na katauraoa te rongorongo ae e boou. 

Te mwamwananga nako Nutiran | Immigration Nutiran (external link)

1. Tuoia bwa ko kona ni kawara Nutiran

Ngkana kona mwananga nako Nutiran, ao ko kainanoa ae kona rinanon bwaai aika a kainanoaki bwa kona kakoroi nanoia aika a bati man te botaki ni mwakuri ibukin te mwamwananga.

Imwain te mwananga, kakoaua bwa am bwatiboti e tuai bane taina. Kona kainanoa naba ae kona karekea am New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA).

Tuoia ngkana ko katauaki ni mwananga nako Nutiran | immigration.govt.nz (external link)

Bubuti ibukin te NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Kabaea aram ibukin te mwananga 

Kabaea aram ibukin te mwananga nako Nutiran. 

Tuoa ana kainibaire te wanikiba are kona toka iai ni irekereke ma taekan te itinaki, kamaunan aram ao kaokan am mwane ngkana arona bwa ko tangiria ni bita am iango. 

Ko riai naba ni bairea kaboan te kabomwi ibukin te mwamwananga ngkana arona bwa am baaronga ibukin mwanangam e na rootaki. Ko riai naba n taraa te itera are kabaean am ruu ibukin kaokoroam bon iroum, ngkana e na kainanoaki anne. 

3. N te marae

Ngkana e kainanoaki, ao kona kainanoa am:

  • bwatiboti
  • te visa - ngkana e na kainanoaki
  • am tiketi ibukin mwanangam

4. Ngkana ko a roko i Nutiran

Te Katitam are e na kakoaua rongorongon mwiin mwamwanangam ao bwaai riki tabeua ake ana kainanoaki. Kantaninga te mwarara teutana te tai ngkana ko na tiku teutana te tai n te marae imwain manga mwanangam.

Ao are kona anganaki am beeba ibukin am rongorongo. Kanoan te beeba ni butimwai anne bon taekan te:

  • te tutuo ae te rapid antigen (RATs) ae tawe
  • te kaetieti ibukin tuoan ao katokaan mwiin am tutuo.

Katabwanina am tutuo ao katokai n aron are e taekinaki n te kaetieti.

Bwaai aika a kainanoaki ibukin te tutuo imwiin rokom iaon Nutiran

Last updated: at