Kitanan Nutiran | Leaving New Zealand

Tera ae ko tangiria ni karaoia ngkana ko iangoa kitanakin Niutiran.

Te babaire imwain boraum

Imwain mwanangam nako tinaniku, tuoi bwaai aika a tangiraki n te aba are ko na nako iai. Tuoa

  • ana website te aba are ko kan nako iai, ke ni moanna iaon kawaim nakon te aba teuana, ke
  • te tia tei ibukin te aba anne i Niutiran.

Angiia aba a tangiria taan mwamwananga bwa a na tiku n okoro i bon irouia n rokoia, kaota kakoauan koron itia n totoko ke kakoauan ae akea manin COVID-19 imuin aia tutuo imwain ae a mananga.

Kabaea aram ma SafeTravel. Ngkana ko register, e na reke iroum te kauring ngkana iai bitaki nakon te borau.

Karina rongorongom ae banin ma SafeTravel (external link)

International Travel Vaccination Certificate (Beba ni kakoaua ibukin koron itim n totoko ibukin te mwamwananga nako aban tinaniku)

Te aomata ae 12 ana ririki ni waerake ae e a tia n reke irouna te iti n totoko ibukin COVID-19 i Niutiran e a kona ngkai n bubuti te International Travel Vaccination Certificate.

E kona ni kabanea 1-2 te miniti ibukin karekean am certificate ao e a merinaki nakoim inanon 24 te aoa. Ko kona n karekea am Certificate man My Covid Record. (tauan muin rongorongou ibukin COVID). Ngkana ko aki kona n rin n te tabo aio, tarebonia 0800 222 478.

International Travel Vaccination Certificate

Te tutuo imain kitanakin NZ

Tabeua aba a tanigiria taan borau bwa a na akea manin te COVID-19 imuin aia tutuo imwain mwanangaia.

Noria bwa tera ae a tangiria kain te aba ae ko na borau nako iai, n reitaki ma te High Commission, embassy ke consultate i Niutiran.

Rongorongo riki tabeua ibukin te borau man te Ministry of Health (external link)

Last updated: at