Te Tutuo | Testing

Kakaei riki rongorongo ao kaetieti iaon ae kona kanga n tuoaki, kona tutuo iaa ao tera ae e na riki ngkana e kuneaki te manaoraki iroum.

E a tia te Tautaeka ni kanakoi nikiran taian kaetieti ibukin marurungin te botanaomata ni kaeti ma te COVID-19; 7-te bong ae ko riai ni kaokorokoe riai bwainan te nangoa n ubu ibukiia taan roko nakon te tabo ni kuakua. 

Wareka te katanoata ae bwanin 

Ti mwakuri ngkai n kabooui rongorongo iaon te iterana ni baa iaon te inanete aio. Manga oki riki n te tai ae aki maan ibukin kaetieti ni kairiri aika a kaboouaki. 

Beba ni katanoata ao bwai ni ibuobuoki a tauraoi n oin am taetae

Ti katauraoi bwaai aika mwaiti ni buoka am bitineti, tabo ni mwakuri, communities ao botaki nako, karekean te COVID-19 Protection Framework settings.

Ko kona n download ao n print ara logo, templates, posters, videos ao social medial tiles man ara Resource Toolkit