Te Tutuo | Testing

Kakaei riki rongorongo ao kaetieti iaon ae kona kanga n tuoaki, kona tutuo iaa ao tera ae e na riki ngkana e kuneaki te manaoraki iroum.

Beba ni katanoata ao bwai ni ibuobuoki a tauraoi n oin am taetae

Ti katauraoi bwaai aika mwaiti ni buoka am bitineti, tabo ni mwakuri, communities ao botaki nako, karekean te COVID-19 Protection Framework settings.

Ko kona n download ao n print ara logo, templates, posters, videos ao social medial tiles man ara Resource Toolkit