Angan karekean amwarake ao bwai aika a rangi ni kainnanoaki | Access to food or essential items

Ti bane ni kainnanoa te amarake ao baika a rangi ni kainnanoaki n aron bwainaoraki i nanon tain kainan tabo ibukin te Covid-19 ma ngaia ae taiaoka tai kariaia bwa a na aki reke iroum. Te beba ni kamatata aio e anganiko rongorongo aika a mwaiti ibukin angan karekean amwarake ao bwai aika a rangi ni kainnanoaki ibukim.

Nikirakin amwarake n tenan mwenga

Ngkana ko aoraki, ke ko aki kona ni kitana mwengam ni kabo amwarake ke bwai ake ko rangi ni kainnanoi, ko kona n butia am utu, raraom ke kain rarikim bwa a na nikiri bwai ibukim ke ni kabobwai ibukim. Maroro ma nake a kona ni buokiko n aroia am utu, whānau, raoraom ao kain rarikim n noria ngkana a kona n nikiri bwai ake ko rangi ni kainnanoi nakoim.

Katai tieweti ake a kona ni nikiri bwai n te mwenga n aekan te tubwamakete, amwarake ake a batianaki ao n nikiraki n te meeri, amwarake ake a tia ni katauraoaki ao ni kaburaokaki, baoki n mwarake ake a kaboaki n aron baoki ni uanikai, taian bwai ni kabaranti ke tabo riki tabeua ake a kona n nikiri amwarake:

Ko kona naba ni kabongana te tieweiti are click and collect service, ao ni butia raoraom ke kain am utu ke kain raraikim bwa a na anai ao ni karokoi iroum. 

Reitaki nakon am tubwamakete ke kambwana ni karao amwarake ake tabeua n titiraki bwa a kona nikiri bobwai nakoia aomata ao aron karaoan te ota mairouia. E kona n ae e a tia am tubwamakete ni kaokoroa aia tabo aomata ake a kainnanoa riki karaoan aia bobwai i aonrain. 

Kamanoam ngkana a nikiraki amwarake nakoim

  • Nikirakin bwai e na riai n teimatoa te tauraroa ao n nikiraki man am aono.
  • Ngkana ko nikiribwai nakoia aomata, uringnga n taua raroam ae 2 te mita ao kabongana rabunan te ubu.
  • Ngkana a nikiraki bwai nakoim, uringnga n taua raroam ae 2 te mita mai irouia nake a nikiribwai, kabongana rabunan te ubu ao teboki baim ao kabongana te tianitaitia ngkana ko tia ni katikui am bobwai ni nneia. 

Nakon: www.Covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support

Te mwane ni buoka ibukin te kabo amwarake

Ngkana ko kainnanoa te mwane ni buoka ibukin, te kabo amwarake nakon Work and Income bwa tao a kona ni ibuobuoki n aei.

Nakon Work and Income website ibukin te mwane ni buoka ibukin kainnanom ae e katawe ao ibukin baika a teimatoa kainnanoakia iroum.

Ko kona n karaoa am beba ni bubuti bwa ko na anganaki te buoka ke te benefit i aonrain ao n tuoa bwa e riai n reke iroum te buoka ibukin te amwarake ke e aki.

Ko kona naba ni kabongana te COVID-19 financial tool i aon te uebutiaiti ae Unite Against COVID-19 n noria bwa rana buoka aika a riai n reke iroum.

Nako nakon:

Tabo ake a kona n reke mai iai amwarake

E na kona n reke iroum te tabo ni kareke amwarake n am aono n te Family Services Directory website:

Family Services Directory website (external link)

Ngkana a aki kona n nikiraki amwarake nakoim

Ngkana ko a tia ni kataia ma e aki reke buokam n tabo aika a tia n taekinaki i eta aikai, reitaki nakon te Civil Defence and Emergency Management (CDEM) Group.

Nako nakon: www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group (external link)