Katauraoi & kamanoko | Prepare and stay safe

Kakae nako rongorongon COVID-19 ao tera ae ko kona ni karaoia ni katauraoiko ibukina.

Beba ni katanoata ao bwai ni ibuobuoki a tauraoi n oin am taetae

Ti katauraoi bwaai aika mwaiti ni buoka am bitineti, tabo ni mwakuri, communities ao botaki nako, karekean te COVID-19 Protection Framework settings.

Ko kona n download ao n print ara logo, templates, posters, videos ao social medial tiles man ara Resource Toolkit