Tiku ni kaonotiko ni mwengam | Isolating at home

Tera ae ko kona ni karaoia inanon am tai ni kaokoroko, n raonaki ma kaetieti ngkana ko nang kitana te kaokoroaki.

Inanon am tai ni kaokoroko ake a katauaki are 5 te bong

Ngkana ko a tia ni kuneaki ni iai manin te COVID-19 iroum, ao e katauaki ibukim bwa kona kaokoroko inanon 5 te bong, e ngae ngke a beebete kanikinaeana iroum, ni moa man Bong 0.

Bong 0 bon te bong are a moan kaoti iai kanikinaeana iroum ke ko kuneaki n te tutuo ni iai manna iroum, e ngaa are e moan riki moa. Nanon aio bwa ko na aki nako ni mwakuri ke n reirei.

Ngkana ko aki tangiria ni kan kitana mweengam inanon te 5 ni bong are katauaki ibukin kaokoroam, ao e rangi ni kakawaki bwa kona toui kawai ake ana totokoa butinakon te COVID-19 nakoia tabeman.

Ko riai ni kabonganaa nangoan te ubu n te taai ake ko kitana iai te auti.

Ko riai n aki kawara te tabo ni kuakua (ti ngkana ko na karekea te ibuobuoki iaon te kuakua), aia tabo kaara n nabeaki, ke temanna are e na kona n ananga n reke irouna te aki marurung raoi man COVID-19.

Ko riai ni maroroakina okiran am mwakuri ma am tia kamwakuri ke okin am ataei nakon te reirei ma aia mataniwi n te reirei, ngkai am tia kamwakuri ke am reirei e na bae ni kainanoi aanga n totoko riki.

Ngkana ko maeka n te tabo ni maeka ke auti ni maeka n te kateitei ae ti teuana

Ngkana ko maeka n te tabo ni maeka ke auti ni maeka n te kateitei ae ti teuana, ao ko riai ni iri kaetieti iaon kaokoroam n te iteraniba aio:

 • kabonganaa nangoan te ubu n aia tabo te botanaomata ngkana ko tangiria ni kitana am tabo ni maeka, n aron te katooto, ni kabonganaan te tabo ni uaati ae ibuobuokaki
 • tauraroaiko ma tabeman inanon te kateitei ibukin te maeka
 • n aki kabonganaa te kaa n tamwarake ma tabeman riki
 • ni aki ibuokanibwai ni kabonganaan taabo ni kamarurung, ni uaua ke ni kabuane inanon am tai ni kaokoroko.

Inanon kanganga aika a karina, ao ko riai ni iri kairiri ma kaetieti iaon kitanakin te tabo — katauraoa n taainako te nangoa n ubu n am mataroa ngkana arona bwa kona nako.

Kaokoroko ma am ataei

Iai aanga tabeua aika a beebete aroia aika a kona ni buoka ni kauarerekea te kanganga iaon butinakon te COVID-19 ngkana ko kaokoroko ma am tamariki.

Ngkana e reke iroum te COVID-19 ma e aki reke irouia am ataei, ke e reke irouia ao e aki iroum ao ko riai:

 • ni kauarerekea reitakim ma ngaiia n taai are ko kona iai
 • matuu n te ruu ae kaokoro ma am ataei ngkana e riai
 • totokoa te reitaki ma aomata riki tabeman ni mweengam ngkana e riai
 • kabongana nangoan te ubu ngkana ko mena n te ruu ae ti teuana ma tabeman riki
 • kauka te wintoo ibukin butiraoin te ang.

Ti ataia ae tabeua mai buakon aika a kanganga aroia, moarara riki ma ataei aika a uarereke. Taian nangoa n ubu ao nakoraoin butin te ang a rangi ni boongana ibukin kauarerekean butinakon te COVID-19.

Kamarurung

Ko kona ni kamarurung itinanikun mweengam inanon am tai ni kaokoroko. Ko kona ni kamarurung n irarikin nako te tabo are e tei iai mweengam, ma ko na aki kabonganai taabo ake a ibuokanibwaiaki, n ai aron te tabo n uaua ke ni kamarurung. Ko riai n aki kamarurung ma aomata riki tabeman ti ngkana bon kaain am auti.

Taraia raoi bwa kona:

 • tauraroaiko mai irouia aomata
 • kabonganai kamarurung aika a beebete, ao n taneiai iai.
 • uouota te nangoa n ubu— ko aki kainanoia bwa kona kabonganaa te nangoa n ubu, ma kona rangi n namakina te mwengaraoi riki ngkana ko kabonganaa.

Last updated: at