Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Rongorongon Nutiran ni kaitara te COVID-19 n te Taetae Kiribati.

Tera ae ko tangiria n ataia ao ni karaoia

Tiiku ni mwengam ngkana ko namakina te aki marurung. Ngkana ngkoe, ke temanna n am auti e reke irouna 1 ke a mwaiti riki man kanikina aika inano aikai, ao ko riai n tutuo n te (RAT):

 • te bwairi ngako
 • te bwaka buua
 • te bekobeko
 • te kabuebue
 • te mumuta
 • te bekanako
 • te maraki n atu
 • buan te aroboi ao te katomam
 • te bua n ike.

E rangi ni kakawaki bwa ko na kakoaua raoi bwa e tau am RATs ni mwengam n te aro are ngkana temanna kaain mweegam e a karina naba n namakina te aki marurung ao ni kainanoa ngkanne te tutuo. A na bon teimatoa n akea boon taian RATs ibukiia ni kabane inanon te ririki 2023. Ko kona n nooria taabo ake a kona n rikoaki iai RATs ma nangoan te ubu man ana website te Healthpoint, ke man tareboonian 0800 222 478 ao man rinean 1.

Te Tutuo n te COVID-19

Uringnga n ribotina taekan am tutuo n te RAT n My Covid Record, ke tareboonia te rain ni ibuobuoki iaon 0800 222 478 ao rinea 1, ko aonga n toma ma te ibuobuoki ma boutoka nako ake ko na bae ni kainanoi.

Rongorongon Au Covid | My Covid Record (external link)

Kaokoroko

Te kaokoroaki bon te kawai ae rangi ni kakawaki ni kauarerekea butinakon te manaoraki.

Ngkana e a reke iroum te COVID-19, ao e tamaroa ae ko kaokoroko inanon 5 te bong, e ngae ngke e ti reke iroum kanikinaeana aika a beebete. Moana kaokoroam man te bong are e moan reke iai kanikina iroum ke ngkana ko a kuneaki ni iai iroum, are e moan reke ai ngaia naba. Nanon aio bwa ko na aki nako ni mwakuri ke n reirei.

E kanga arom ni kaokoroko ni maeka

Ngkana ko tangiria ni kitana mweengam inanon 5 te bong akanne, e rangi ni kakawaki bwa ko na rinanon kaetieti n totokoa butinakon te COVID-19 nakoia tabeman.  Ko riai ni kabonganaa nangoan te ubu n te taai ake ko kitana iai te auti.  Ko riai n aki:

 • kawara te tabo ni kuakua (ti ngkana ko na karekea te ibuobuoki iaon te kuakua)
 • kawara aia tabo kaara n nabeaki
 • ko a tia n reitaki ma temanna are e na kona n ananga n reke irouna te aki marurung raoi man COVID-19.

Ko riai ni maroroakina okiran am mwakuri ma am tia kamwakuri ke okin am ataei nakon te reirei ma aia mataniwi n te reirei. Am tia kamwakuri ke am reirei e na bae ni kainanoi aanga n totoko riki.

Ngkana e a raoiroi kanikina iroum ao n namakina te marurung, ao ko a kona n okiri mwakuri ake ko taneiai ni kakaraoi. Ibukina bwa ko kona n teimatoa ni kaewea te aoraki ni karokoa 10 te bong, ngaia are ti kaungako bwa ko na kabongana nangoan te ubu ngkana ko kan kawara:

 • te tabo ni kuakua (ti ngkana ko na karekea te ibuobuoki iaon te kuakua)
 • aia tabo kaara n nabeaki
 • temanna are e na kona n ananga n reke irouna te aki marurung raoi man COVID-19.

Nangoan te ubu

Kabonganaan te nangoa n ubu e teimatoa n riki bwa te kawai ae kakawaki ibukin totokoan butinakon aoraki ake a ewe n te ikeike, n raonaki ma te COVID-19, moarara riki n taabo ni kuakua ao aia tabo aomata ake iai toaraan rabwataia.

E rangi n tamaroa bwa ko na kabonganaa te nangoa n ubu ngkana kona kawari taabo ni kuakua.

Taiaoka ma karinei aia kainibaire taabo ni kuakua/onaoraki iaon kabonganaan te nangoa n ubu n am tai n roko, ao ko na bae n tuangaki bwa kona kabonganaa te nangoa n ubu n taai aika kona tuangaki ke taabo inanon te tabo ni kuakua ni buoka kamanoaia koraki ake e korakora anangan rekena irouia.

Kabonganaan te nangoa n ubu

A bon tauraoi nangoa n ubu ao RATS aika akea booia man taabo ake ana rikoaki mai iai.

Kakaea te tabo n rikoriko irarikim | Healthpoint (external link)

Reitaki Ma Kaain Te Mweenga

Ngkana ngkoe, ke temanna kaain am auti, e kuneaki n iai te COVID-19, ao aomata ake a maeka ma ngkoe e na korakora naba anangan ewekakiia. Ti kaungaa bwa ni kabane ake a katautauaki bwa ana ewekaki man te mweenga ana teimatoa n tutuo n te RAT man te bong are e kuneaki iai te aomata n reke irouna te COVID-19 n te tutuo.

Ko na aranaki bwa te tia kanamakinaki n ewekaki ngkana ko maeka ma, ke n tia ni kabanea 1 te tairiki ke te bong (riaon 8 te aoa) ma te aomata ae iai irouna te COVID-19.  Ni kabane ake a katautauaki bwa ana ewekaki man mwengaia ana riai ni karaoa aia tutuo ni katoabong inanon 5 te bong ni kabonganaa te RAT.

Reitaki Ma Kaain Te Mweenga

Last updated: at