તમને રસી આપવામાં આવેલી છે તે સાબિત કરવું | Proving you are vaccinated

ન્યુઝીલેન્ડમાં ઉપયોગ માટે અને વિદેશમાં મુસાફરી કરતી વખતે રસીકરણનો પુરાવો કેવી રીતે મેળવવો તે શોધો.

Last updated: at