રસીઓ | Vaccines

રસીકરણ તમારા બાળકો, તમારા વિસ્તૃત પરિવાર અને તમારા સમુદાયનું રક્ષણ કરે છે. કોવિડ-19 (COVID-19) રસી મફત છે અને 5 અને તેથી વધુ વયના દરેક માટે ઉપલબ્ધ છે.

posterstriovax

પોસ્ટરો અને સંસાધનો તમારી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે

ધંધાઓ, કાર્યસ્થળો, સમુદાયો અને સંસ્થાઓને COVID-19 પ્રોટેક્શન ફ્રેમવર્ક સેટિંગ્સ (સુરક્ષા ઢાંચો વ્યવસ્થાઓ) લાગુ પાડવામાં સહાય કરવા અમે સંસાધનોની વિશાળ શ્રેણી પૂરી પાડીએ છીએ.

તમે અમારા લોગો, ટેમ્પલેટ્સ, પોસ્ટરો, વિડીઓ અને સોશિયલ મીડિયા ટાઇલ્સો અમારી સંસાધનો (રીસોર્સ) ટુલકિટમાંથી ડાઉનલોડ કરી અને છાપી શકો છો.