تست و ردیابی | Testing and tracing

انجام تست و ثبت مکان‌هایی که در آن بوده‌اید، دو روش مهم برای کمک به مدیریت کووید-۱۹ در آئوتِرُوا نیوزیلند هستند.