Te vairākau-pāruru Pfizer | The Pfizer vaccine

Kimi‘ia teta‘i atu, no runga i te vairākau-pāruru Pfizer, e te pātia‘ia‘anga.

No runga i te vairākau-pāruru Pfizer:

Kua ma‘ani‘ia te vairākau-pāruru COVID -19, e ta‘anga‘anga putuputu‘ia ana i roto i Aotearoa, e te Pfizer-BioNTech E kapiki katoa ia ana ki tōna ingoa tāpa‘o, koia ‘oki, ko te Comirnaty.

E vairākau-pāruru mRNA-based (messenger ribonucleic acid). Kare ua atu e ‘apinga ora, mate, me kore ra, e manumanu kua tāmate‘ia, i roto iāia. Kare aia e tamanamanatā atu, me kore ra, e ‘anga‘anga kapiti atu ki to‘ou DNA, me kore ra, genes.

Kare e tutaki i te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no teta‘i ua atu, i roto i Aotearoa, e 5 mata‘iti, e tere atu.

E tu‘anga no te 5 ki te 11 mata‘iti, no roto mai i te vairākau-pāruru Pfizer, te vairākau-pāruru e ta‘anga‘anga‘ia nei no te tamariki, kua ‘akatopa‘ia mai te pakari, e te ma‘ata.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te au vairākau-pāruru no te 5-11 mata‘iti

Te tuātau mei te pātia‘anga mua, ki te rua o te pātia‘anga

 • 18 mata‘iti e tere atu: ka anoano‘ia koe kia pātia‘ia ki te vairākau-pāruru e rua taime, e 3 ‘epetoma mei te pātia‘anga mua ki te rua. Ka anoano katoa ia koe kia pātia‘ia ki te booster, me kua pou te 3 marama mei to‘ou pātia‘anga mua.
 • 16 mata‘iti, e te 17 mata‘iti: ka anoano‘ia koe kia pātia‘ia ki te vairākau-pāruru e rua taime, e 3 ‘epetoma mei te pātia‘anga mua ki te rua. Ka anoano katoa ia koe, kia pātia‘ia ki teta‘i vairākau ‘akapakari atu, me kua pou te 6 marama mei to‘ou pātia‘anga mua.
 • 12 mata‘iti ki te 15 mata‘iti: ka anoano‘ia koe kia pātia‘ia ki te vairākau-pāruru e rua taime, e 3 ‘epetoma mei te pātia‘anga mua ki te rua. Kare te vairākau ‘akapakari atu, i rauka mai ake no te aronga tei raro ake i te 16 mata‘iti.
 • 5 mata‘iti ki te 11 mata‘iti: te tāmanako‘ia nei e 8-‘epetoma mei te pātia‘anga mua ki te rua. Kare te vairākau ‘akapakari atu, i rauka mai ake no te aronga tei raro ake i te 16 mata‘iti.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te pātia‘anga ‘akapakari atu

To‘ou pātia‘anga vairākau-pāruru Pfizer

Ka rauka iākoe i te tatuātau i to‘ou pātia‘anga vairākau-pāruru Pfizer, na runga i te Book My Vaccine (external link), me kore ra, na roto i te tāniuniu‘anga i te COVID Vaccination Healthline, ki runga i te numero 0800 28 29 26.

Ka pātia i reira teta‘i tangata-pātia tei terēni meitaki ia, i te vairākau-pāruru ki te pae i runga ake i to‘ou rima. Ka tau te rua o te pātia‘anga i roto i teta‘i 3 ‘epetoma, i muri ake i te pātia‘anga mua. Me pātia mua ia koe ki te Pfizer, e tau rāi i reira, kia ‘oki ki reira no te rua o to‘ou pātia‘anga.

Ka anoano‘ia koe kia no‘o, no teta‘i 15 miniti, i muri ake i to‘ou pātia‘ia‘anga, kia pāpu ia matou e, te meitaki ra koe.

Me e 18 o‘ou mata‘iti, e tere atu, ka ‘akatika‘ia koe kia pātia‘ia ki teta‘i pātia‘anga ‘akapakari atu, i muri ake i te 3 marama o to‘ou nga pātia‘anga mua.

Me e 16, me kore ra, e 17 o‘ou mata‘iti, ka ‘akatika‘ia koe kia pātia‘ia ki to‘ou pātia‘anga ‘akapakari atu, i muri ake i te 6 marama o to‘ou nga pātia‘ia‘anga ki nga vairākau-pāruru COVID-19.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te pātia‘anga ‘akapakari atu

Te ‘anga‘anga ta te vairākau-pāruru Pfizer ka rave

Ka tuku atu te vairākau-pāruru i teta‘i au ‘akateretere‘anga, i te ‘āpi‘i, i to‘ou kopapa i te tamaki i te manumanu COVID-19. Ka tāmou i reira, to‘ou kopapa i te kite i te manumanu COVID-19, ma te ta‘anga‘anga i te au toto-tamaki ei tamaki atu. Ka tāpū te au toto-tamaki, i te manumanu, i te ‘akamaki‘anga i to‘ou cells, ma te tauturu i te tā atu kia mate.

Me piri-vaitata koe ki te manumanu COVID-19, i te tuātau ki mua, tei roto i to‘ou kopapa te au ravenga, i te pāruru iāia ‘uā‘orāi, ko te tāmanako‘anga i reira e, kare pa‘a koe e maki ia.

Ea‘a matou i kite ei e, te ‘anga‘anga pu‘apinga nei te vairākau-pāruru Pfizer

Ko te au vairākau-pāruru COVID-19, te au vairākau-pāruru tei ‘ākara meitaki rava ia atu, e tei ‘anga‘ia.

Kua kite matou e, te ‘anga‘anga nei te vairākau-pāruru Pfizer, no te mea, kua pou ana te au marama i te tāmatamata‘ia‘anga, ki runga i teta‘i 40,000 tangata, e tere atu, i mua ake i ‘akamana‘ia ei kia ta‘anga‘anga‘ia. I roto i te tuātau tāmatamata‘anga, kua ‘aka‘āite‘ia te ‘aka‘oki‘anga mai, o teta‘i pupu tei pātia‘ia ki te vairākau-pāruru, ki teta‘i atu pupu, tei pātia‘ia ki teta‘i placebo (vai tā-miti). I roto i te au tāmatamata‘ia‘anga, kua kite‘ia mai e, kua ‘ōronga te vairākau-pāruru Pfizer, i teta‘i pāruru‘anga 95%, mei te au ‘akairo-maki COVID-19.

E ‘akape‘ea ana matou i te vāito i te ponuiā‘au o te au vairākau-pāruru

Ko te Medsafe te kaurunga pōnuiā‘au no te au vairākau i roto i Aotearoa. Ka ‘ākara meitaki aia i te au pāti‘anga no te au vairākau ‘ōu pouroa, pērā katoa te au vairākau-pāruru, i te ‘akapāpu, kia tau ki te turanga o teianei ao, e ki to te basileia. Ka tāmanako atu aia kia ‘akamana‘ia, kia ta‘anga‘anga‘ia ki roto i Aotearoa, me tau ki teia au ‘akapapa‘anga.

Kua ‘akamana te Medsafe kia ta‘anga‘anga‘ia te vairākau-pāruru Pfizer, no teta‘i tuātau poto (ki raro ake i teta‘i au ‘akapapa‘anga) ki roto i Aotearoa. Ko te ‘āite‘anga i teia i reira, kua ‘akamana‘ia, māri ra, ka anoano‘ia te Pfizer, kia ‘ōronga atu ki te Medsafe, i te au kite ‘ōu, e te ripōti‘anga e, te rauka ra ia ratou te ‘akapapa‘anga o teianei ao.

Ka rave ua atu rāi te Medsafe, i te ‘ākara‘anga meitaki, i te ponuiā‘au, e te pu‘apinga o te vairākau-pāruru, i te tuātau e ta‘anga‘anga‘ia ra. Ka ‘akara matatio‘ia te au kite no runga i te au tāmatamata‘anga i roto i teianei ao, e te au ripōti mei ko i te aronga rapakau, e te aronga tei pātia‘ia ki te vairākau-pāruru.

Te au manamanatā te ka tupu

Mei te au vairākau katoatoa rāi, ka kite pa‘a koe i teta‘i mānga manatā, i roto i te au rā i muri ake i to‘ou pātia‘ia‘anga. E mea mātau‘ia rāi teia, e, e ‘akairo teia e, te te‘ate‘amamao nei to‘ou kopapa, i te tamaki atu i te manumanu.

Kare e roa te manatā i te ma‘ata‘anga i te taime, e kare teia e tāpū iākoe no te rua o te pātia‘anga, me kore ra, i te rave i ta‘au i mātau. Kare pa‘a e meitaki no teta'i atu manatā i te ‘aka‘oro, me kore ra, i te ta‘anga‘anga i teta‘i matīni.

Te au manatā e ripōti putuputu‘ia ana:

 • mamae, me kore ra, ka ‘akaea te ngā‘i tei pātia‘ia
 • ro‘iro‘i, me kore ra, ‘āpikepike kopapa
 • ānini mimiti
 • mamae o te uaua
 • ōtete
 • mamae o te pa‘upa‘u‘anga
 • pīva
 • ‘akamuramura te ngā‘i tei pātia‘ia
 • ‘akaruaki.

E kitena putuputu‘ia ana teta‘i au manatā, i muri ake i te rua o te pātia‘anga.

Te au manamanatā kino te ka tupu

Te vai ra teta‘i au manatā kare e kite putuputu‘ia ana, e te kino atu.

Ko te ‘akaea‘anga o te uaua pāruru o te puku‘atu, te myocarditis, e ko teta‘i manatā teia, o te vairākau-pāruru Pfizer, kare e kite putuputu ia ana.

Tei roto i te au ‘akairo-maki:

 • te ‘akamata‘anga mamae ‘ōu o te umauma
 • te poupou‘anga te ‘akaea
 • kare e mei tei mātau‘ia/ka viviki te pāmu‘anga puku‘atu.

Ripōti‘anga i te au manatā

Ripōti‘ia teta‘i ua atu kino no runga i te pātia‘ia‘anga ki te CARM, Te Centre for Adverse Reactions Monitoring. E ngā‘i mou i te ‘akakitekite‘anga no runga i te au manatā pakari (manatā) ki te au vairākau, e te au vairākau-pāruru, i roto i Aotearoa, te CARM.

Ripōti‘ia teta‘i kino no runga i te vairākau-pāruru (external link)

Te ‘akairo e kua pātia‘ia koe ki te vairākau-pāruru

E kupenga uira, te My Covid Record (Tōku Rēkōti Covid), te ka ‘akatika iākoe i te ‘ākara meitaki i to‘ou rēkōti, e te pati atu i to‘ou au rēkōti pātia‘anga vairākau-pāruru COVID-19, e kia kite koe i te au vāito‘anga COVID tei rave ana koe. Tei runga te kupenga uira i te mycovidrecord.health.nz

Ka rauka iākoe, na runga i teia kupenga uira:

 • I te pati atu i teta‘i kapi no runga i to‘ou au rēkōti no te pātia‘anga vairākau-pāruru COVID-19 - tei roto i teia, te au ‘akairo no te tārē‘anga vairākau, te numero o te pātia, te ingoa o te vairākau-pāruru, e te aronga i ‘anga‘ia ei, e teta‘i atu au pātia‘anga vairākau-pāruru no te enua i tai, tei pati atu koe kia tāpiri‘ia atu ki roto i to‘ou rēkōti rapakau‘anga. Me anoano koe i teia no teta‘i atu, tāniuniu‘ia te numero 0800 222 478
 • Pati‘ia atu teta‘i, My Vaccine Pass (Tōku Tiketi Vairākau-pāruru) - e rēkōti mana no to‘ou turanga vairākau-pāruru COVID-19, no roto i Aotearoa. Ka rauka iākoe i te pati atu no‘ou ‘uā‘orāi, me kore ra, no teta‘i atu
 • Pati atu no teta‘i International Travel Vaccination Certificate - i te ‘akapāpu i to‘ou turanga vairākau-pāruru, i te enua i tai. Ka rauka iākoe i te pati atu no‘ou ‘uā‘orāi, me kore ra, no teta‘i atu
 • ‘Ākara‘ia to‘ou au vāito COVID-19
 • Tukuna‘ia to‘ou au vāito Rapid Antigen Test . Ka rauka iākoe i te tāpiri atu i teta‘i vāito‘anga no‘ou ‘uā‘orāi, me kore ra no teta‘i atu.

Kare te Kavamani e inangaro ‘aka‘ōu ana i te My Vaccine Pass (Tōku Tīketi Vairākau-pāruru) no te tomo‘anga atu ki roto i te au pītiniti, te au ‘akakoro‘anga, e te au turanga tauturu. Tei te au pītiniti rāi te tika, me ka inangaro ratou i te My Vaccine Pass (Tōku Tīketi Vairākau-pāruru) no te tomo‘anga atu, me e tumu teta‘i no runga i te ora‘anga kōpapa e te pōnuiā‘au. Ināra, kare e rauka i te au pītiniti, e te au putuputu‘anga te inangaro ra i te My Vaccine Pass (Tōku Tīketi Vairākau-pāruru) no te tomo‘anga, i te pāruru atu i te 12 mata‘iti e raro ake, mei te tomo‘anga, me kare o ratou My Vaccine Pass (Tōku Tīketi Vairākau-pāruru).

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te My Covid Record (Tōku Rekōti Covid)

Teta‘i atu tuatua ‘akakite

Last updated: at