Teretere‘anga ki Aotearoa | Travelling to New Zealand

Te ‘akatu‘era‘ia nei te au kena o Aotearoa, i raro ake i teta‘i au taka‘i‘anga na roto i te mata‘iti 2022.

Te teretere‘anga ki Aotearoa

No te teretere‘anga atu ki Aotearoa, ka anoano‘ia koe kia rave i teta‘i au mea ka inangaro‘ia.

Na te au taka‘i‘anga i raro ake nei, e ‘akamārama atu i te au ‘akairo, ka anoano‘ia koe kia ‘ōronga atu, no te tomo‘anga ki roto i Aotearoa.

Kare koe e anoano ‘aka‘ōu i teta‘i vāito‘anga, i mua ake ka teretere atu ei ki Aotearoa.

Ka tauī viviki te au ‘akapapa‘anga - na te Immigration New Zealand e ‘ōronga atu i te au ‘akakitekite‘anga ‘ōu.

Te teretere‘anga ki Aotearoa | Immigration New Zealand (external link)

1. ‘Akapāpu meitaki e, e tika‘anga to‘ou no te aere mai ki Aotearoa

Ka rauka i te au ‘iti-tangata Aotearoa, e te aronga teretere te ka ‘akatika‘ia, i te tomo atu ki roto i Aotearoa, ma te vāito ia ratou ‘uā‘orāi me tae atu. ‘Akapāpu meitaki, me e tika‘anga to‘ou, ‘ākara‘ia te kupenga uira a te Immigration New Zealand.

Kia pātia‘ia te ma‘ata‘anga o te aronga teretere ki Aotearoa, ki teta‘i vairākau-pāruru COVID-19 tei ‘akamana‘ia, inārā kua ‘akapae‘ia teta‘i pae.

I mua ake ka teretere ei, ‘akapāpu meitaki e, te meitaki ra to‘ou turanga puka tika‘anga. Ka anoano katoa ia pa‘a koe, kia pati atu no teta‘i New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA).

‘Akapāpu meitaki e, e tika‘anga to‘ou, no te teretere atu ki Aotearoa | immigration.govt.nz (external link)

Te au vairākau-pāruru ka inangaro‘ia e te au vairākau-pāruru tei ‘akamana‘ia

Te pati‘anga no teta‘i NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. ‘Akatinamou‘ia to‘ou teretere‘anga

‘Akatinamou‘ia to‘ou teretere‘anga ki Aotearoa

‘Ākara meitaki ia te papa-ture a te pa‘īrere, no runga i te pātia‘anga vairākau-pāruru, te au ‘akakore‘anga‘ia, e te ‘aka‘oki‘anga‘ia atu ta‘au moni, me anoano‘ia koe kia tauī i ta‘au au parāni.

Kia tāmanako katoa koe, i te ‘oko i te insurance no te teretere‘anga, i te mea ua ake e, ka tāmanamanatā‘ia ta‘ua au parāni no te teretere‘anga. Kia tāmanako katoa koe, i te ‘akatinamou i teta‘i ngā‘i no te no‘o‘anga ‘akatakake, pēnei ua ake e, ka inangaro‘ia.

3. ‘Akamata‘ia te traveller declaration

Kia oti i te aronga teretere pouroa, te Traveller Declaration no Aotearoa, i mua ake i te teretere‘anga ki Aotearoa. Me oti, ka ‘ōronga‘ia atu to‘ou Traveller Pass.

‘Akamata viviki ia to‘ou declaration. Ka rauka iākoe i te ‘akamata i te reira, i roto i te 28 rā, i mua ake ka teretere ei koe.

‘Akamata‘ia to‘ou traveller declaration (external link)

Pēpa ‘akakitekite‘anga no runga i te traveller declaration (external link)

4. ‘Akaoti‘ia te traveller declaration

No te ‘akakī i to‘ou traveller declaration, ka anoano‘ia koe i te ‘ōronga:

 • i te au ‘akakitekite‘anga no runga i to‘ou turanga puka tika‘anga
 • i te ‘akakitekite‘anga no runga i to‘ou teretere‘anga
 • ‘akairo no te pātia vairākau-pāruru (me inangaro‘ia)
 • i te au teretere‘anga no nga rā e 14 i pou ake nei
 • i te au ‘akakitekite‘anga no te ‘ārāvei‘anga atu iākoe i Aotearoa
 • i te au ‘akakitekite‘anga no te ‘ārāvei‘anga atu iākoe i te tuātau manamanatā po‘itirere

‘Ākara meitaki ‘aka‘ōu‘ia, ta‘au i tātā ki roto i to‘ou traveller declaration, i te ‘akapāpu e kua ‘āiteite ki to‘ou tātā‘anga tei ‘akamana‘ia.

Ka anoano‘ia koe kia ‘akaāri i to‘ou Traveller Pass, me tae atu koe ki ko i te ngā‘i tomo‘anga ki roto i te pa‘īrere, e te Customs i Aotearoa. Ka rauka iākoe i te nene‘i, me kore ra, i te tuku atu ki runga i ta‘au terepōni ‘apaipai. ‘Apaina katoa ia te pēpa tau, tei tuku atu koe ki runga i to‘ou Traveller Declaration no Aotearoa.

Te arataki‘anga no runga i te tuku‘anga i to‘ou tātā‘anga (external link)

5. I ko i te ngā‘i ‘akatō‘anga pa‘īrere

Me tau, ka anoano koe i to‘ou:

 • turanga puka tika‘anga
 • visa – me inangaro‘ia
 • to‘ou tiketi teretere
 • Traveller Pass tei ‘akakī‘ia
 • te ‘akairo no runga i to‘ou turanga pātia vairākau-pāruru

Me kare koe e meitaki ana, i mua ake ka rere ei

Me kare koe e meitaki ana, i mua ake ka rere ei me kore ra, e au ‘akairo-maki mei te COVID-19 rāi, mei te Hayfever, ka ui atu pa‘a te aronga ‘anga‘anga o te pa‘īrere, me e au ‘akairo-maki rāi to‘ou. Me ui‘ia atu koe, ka anoano‘ia koe kia ‘ōronga atu i:

 • teta‘i pēpa mei ko i teta‘i tangata rapakau, i te ‘akapāpu e, kare o‘ou maki-piri, me kore ra, kare koe i tū‘ia i te COVID-19 (kia vāito‘ia ra, i roto i te 48 ora, i mua ake i te rere‘anga)
 • me kore ra teta‘i ‘akairo mei ko i te vāito‘anga COVID-19 tei ‘akamana‘ia, e kare i tū‘ia. Te au vāito‘anga tei ‘akamana‘ia, no mua ake i te ‘akaruke‘anga:
  • tetai vāito PCR tei rave‘ia i roto i te 48 ora, i mua ake i to‘ou rere‘anga mua ki Aotearoa
  • teta‘i vāito‘anga rapid antigen (RAT), me kore ra, vāito‘anga loop-mediated isothermal amplification (LAMP) tei ‘akamana‘ia, e tei rave‘ia i roto i teta‘i 24 ora, i mua ake i to‘ou ‘akaruke‘anga mua no Aotearoa.

6. Te tae‘anga atu ki Aotearoa

Ka ‘akapāpu te customs i to‘ou turanga teretere, i to‘ou turanga pātia vairākau-pāruru, i to‘ou Traveller Declaration, e teta‘i atu au mea ka ‘inangaro‘ia no te tomo‘anga ki roto i Aotearoa. Kia vai te‘ate‘amamao no teta‘i au tāvarevare‘anga, iākoe e neke ra na roto i te ngā‘i ‘akatō‘anga pa‘īrere.

Ka ‘ōronga‘ia atu ta‘au ko‘u ‘ārikiriki‘anga i ko i te Biosecurity. Tei roto i ta‘au ko‘u ‘ārikiriki‘anga:

 • Te au ko‘u vāito‘anga viviki no te antigen (RATs)
 • teta‘i arataki‘anga no runga i te vāito‘anga, e te tuku‘anga atu i to‘ou vāito.

‘Akaoti‘ia to‘ou au vāito‘anga, ma te tuku atu i te vāito mei tei ‘akakite‘ia.

Te au vāito‘anga ka inangaro‘ia, i muri ake i te tae‘anga atu ki Aotearoa

Last updated: at