Tính an toàn và quá trình phát triển | Safety and development