Tiếng Việt | Vietnamese

Thông tin bằng tiếng Việt về phản ứng của New Zealand đối với bệnh COVID-19.

Thông tin mới nhất | Latest updates

Sau đây là những thông tin mới nhất về COVID-19:

Đăng ký nhận thông báo mỗi khi có thông tin mới về COVID-19 được dịch sang tiếng Việt

Nắm bắt thông tin mới nhất của Chính phủ về COVID-19. 
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

Mỗi khi có thông tin mới được công bố và dịch ra tiếng Việt, chúng tôi sẽ gửi email thông báo với bạn.
Whenever any new translated information is published in Vietnamese, we will send an email to alert you.

Đăng ký | Sign up (external link)

Vắc xin COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Tổng quan về vắc xin
Vaccine overview

Kế hoạch triển khai vắc xin tại New Zealand
New Zealand's vaccine rollout plan

Chích vắc xin COVID-19: Những điều cần biết
Getting your COVID-19 vaccine: What to expect

Sau khi bạn được chích ngừa
After your immunisation

Di chuyển từ/đến New Zealand | Travel to and from New Zealand

Đi lại không cần cách ly
Quarantine-Free Travel

Xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành đến New Zealand
Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Thông tin về COVID-19 | Information about COVID-19

Bảo vệ cộng đồng của bạn | Protecting your community

Các Cấp độ Cảnh báo | The Alert Levels

Các hỗ trợ sẵn có | Available support

Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp
Financial support for businesses

Áp phích và tài liệu | Posters and resources

Last updated: