Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea | Quarantine-Free Travel

Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama'vae Keatea mai:

Ausitalia (Australia) → Niu Sila e Taofi mua (Suspended)

Fakamolemole aasi aka te Quarantine-Free Travel laupepa i luga i te laupepa iti a te Unite Against COVID-19 kae tumau o aasi kiei ke iloa a olotou fakailoaga fakamuli loa nei.

Kafai au fakatokaga oloolo malaga e pokotia, e mafai ne koe o fesokotaki ki tau alaga vakalele, te potukau fakatoka oloologa malaga pela foki mo latou e inisua tau faiga malaga.

E galue pefea te Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea?

I te vaitaimi nei, a Niu Sila e isi ne ana fakatokaga ki te Faimalaga Saoloto mai te Fakama‘vae Keatea mo:

 • Ausitalia
 • te Cook Islands
 • Niue (kae mai Niue fua ki Niu Sila)

Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea ko te taimi tela e mafai ne koe o fano i vaasia o atufenua kae se fakama‘vae koe keatea i se koga tausi io me tausi loa ne koe fakatapuga manafai e oko koe. E se manakogina ke isi sau aasiga ne fai kae ‘lei mai mua e eva koe.

Soose tino e mafai o faimalaga saoloto mai te fakama‘vae keatea manafai e fetaui mo latou a fakanofonofoga mo manakoga oloolo malaga a te atufenua e fano koe kiei.

I te tulaga tenei, te Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea e isi fua i te vaa o Niu Sila mo se sua atufenua. E fakatusa penei, e ui e mafai ne koe o Faimalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea i te vaa o Cook Islands mo Niu Sila, a koe e ‘tau o nofo i Niu Sila i se leva e 14 aso mai mua koe e Faimalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea ki Ausitalia.

Kafai fua e talia ke se aofia koe, a koe e ‘tau o pei tau ufi mata io me ko mea ‘tao manafai koe e faimalaga ki io me mai Niu Sila. E ‘tau foki mo koe o pei tau ufi mata i luga i mea fakateletele e fakaoga ne tino katoa i Niu Sila. Nisi tino e se manakogina ke pei olotou ufi mata.

Kafai e isi se fakamafuliga i Levolo o Fakatokaga (Alert Level) i Niu Sila io me ko mafuli tulaga o Faimalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea a se atufenua, Covid19.govt.nz (te laupepa iti tenei) pela foki mo tala a laupepa iti ka fakapula atu.

Kafai a tino masaki i te komiuniti e pokotia i Niu Sila io me i se atufenua o Faimalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea, te Malo e mafai o taofi mua a te faimalaga saoloto mai te fakama‘vae keatea ke toe iloilo te pokotiaga, io me mafai o maloolo a te faigamalaga i se taimi e tai leva atu. Tino faimalaga e ‘tau o isi se palani kae ke toka manafai a palani faimalaga ko seke.

Salasala ki fakamatalaga fakamuli nei e uiga mo te Faimalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea

Te faimalaga ki Niu Sila Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea

Ke faimalaga ki Niu Sila saoloto mai te fakama‘vae keatea, a koe e ‘tau o:

 • ke taugatonu katoa a manakoga a te matagaluega fai pepa oloolo malaga (immigration)
 • ke maua se lipooti me se pokotia koe ki tau aasiga ne fai mai mua e faimalaga koe kae ne fai i loto i te 72 itula mai mua e faimalaga koe manafai koe e faimalaga mai i Ausitalia.
 • ko oti ne nofo e 14 aso katoa i Niu Sila io me i te atufenua e faimalaga koe kiei. Penei, kafai koe e faimalaga mai Ausitalia e manakogina ko ou aso e 14 fakamuli loa a koe ne nofo i Ausitalia io me i Niu Sila ke mafai ne koe o faimalaga saoloto mai te fakama‘vae keatea. E mafai ne koe o faimalaga mai te aso 15
 • tau aasiga ne fai e ‘lei mai te COVID-19 i te 14 aso mai mua ne eva koe iei. Kafai koe ne maua atu e masaki, e ‘tau o isi se pepa fakamatala mai se tokita galue me ia koe ko se faka‘pisi te masaki
 • se faitali ke maua ikuga o tau aasiga o te COVID-19
 • fakafonu tau takutonuga o fanomalaga (external link) — koe ka se mafai o sopo ki te vakalele manafai seki fakafonu ne koe
 • tali a fesili e uiga mo tou ola ‘lei i taimi ka eva iei koe. Kafai e isi sou masaki e fakamatala ei a fakailoga e maua ne koe, aumai a te setifiketi tena mai te fakaimasaki ke se taofi koe mai te fano ki luga i te vakalele.

Salasala atu e uiga mo aasiga fai mai mua e faimalaga

Mai tua e oko koe ki Niu Sila

Fakamau koga ne oko koe kiei

Fakauta (download) kae fakaoga te NZ COVID Tracer app. E se manakogina ne koe se telefoni Niu Sila io me se akauni Apple io me ko te Google Niu Sila ke fakauta a te NZ COVID Tracer.

Fakauta te NZ COVID Tracer App mai te App Store (external link)

Fakauta te NZ COVID Tracer App mai te Google Play (external link)

Nofo i te fale manafai koe e masaki

Kafai koe e makalili, fuluu io me isi ne fakailoga o te COVID-19, nofo i te fale kae telefoni:

 • Healthline e se togi 0800 358 5453
 • tau tokita io me
 • tau iwi fakapotopotoga o te ola ‘lei.

A te tino poto fakapitoa o te ola ‘lei ka fakailoa atu manafai koe e tauga tonu mo fakanofoga ke fai se aasiga. Telefoni ki tau tokita mai mua e fano koe kiei manafai e isi ne fakasiga ia koe.

Te faimalaga ki Ausitalia Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea

Te faimalaga ki Ausitalia saoloto mai te fakama‘vae keatea, a koe e ‘tau o:

 • fetaui mo koe a manakoga tau oloolo malaga
 • nofo e 14 aso katoa i luga i Niu Sila io me i Ausitalia mai mua e fano malaga koe — tena uiga koe e mafai o fano malaga mai te aso 15 o fano ki mua
 • fakafonu se takutonuga faimalaga 72 itula io me silia atu mai mua e tiakina ne koe a Niu Sila (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link))
 • seai ne fakaasiga o fakailoga o te COVID-19
 • sekiai ne sokotakiga mo se tino ko mautinoa e maua ne ia te COVID-19
 • fakamautinoa me i te fakai lasi e faimalaga koe kiei e talia ne ia a vakalele Faigamalaga Saoloto Mai Fakama‘vaega Keatea. 

Mai tua e oko koe ki Ausitalia

Kae koi nofo koe i Ausitalia, e isi ne naai mea e manakogina ke fai ne koe ke tumau tou saogalemu fakatasi mo au fanau mo komiuniti mai te COVID-19, e aofia iei ko faifaiga e manakogina o te ola ‘lei pela foki mo te fakamauga o koga ne oko koe kiei (contact tracing).

Ke maua ne koe fakamatalaga e uiga mo te COVID-19, koga e iloilogina, fakanofoga o oloolo malaga (e aofia iei faigamalaga i loto i te atufenua) pela foki mo te faiga o aasiga, fano ki te laupepa iti o te fakai lasi tena e nofo koe iei. Fakamatalaga e uiga mo te COVID-19 i fakai lasi:

Fakamau koga ne oko koe kiei

E isi se contact tracing app a Ausitalia saukatoa, kae ko te taulasiga o fakai lasi e fakaoga loa olotou apps. E mafai ne koe o fakauta kae fakaoga te ukega o apps manafai e fakaoga te SIM card a Niu Sila. E mafai o manakogina se SIM card Ausitalia io me ko sokotakiga o se tino Ausitalia ke fakaoga nisi o apps konei.

Te motou fautuaga ko koe ke tausi a pps i tau telefoni ki se leva e tasi te masina, seiloa fua e maua ne koe se fakailoaga mai tua o te tiakinaaga ne koe o te fakai.

Kafai e se mafai ne koe io me filifili koe ke se fakaoga a te app, fakamautinoa ke saina koe i pisinisi mo koga aka e isi ne olotou fakamauga o fesokotakiga. 

Fakauta a contact tracing apps fakapitoa ki te fakai tena:

Nofo i te fale manafai koe e masaki

Kafai koe e fakamasakisaki, nofo i tou koga nofo kae telefoni ki te tokita mo se fautuaga.

Telefoni ki te napa fesoasoani o te kolonavaelesi a te Atufenua mo te COVID-19 suki puipui i te 1800 020 080. A telefoni mai Ausitalia e se togi. E mafai ne koe o telefoni 24 itula i te aso, 7 aso o te vaiaso.

Te faigamalaga ki te Cook Islands kae Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea

Te faimalaga ki te Cook Islands kae saoloto mai te fakama‘vae keatea, a koe e ‘tau o:

 • fetaui mo koe a manakoga tau oloolo malaga
 • nofo e 14 aso katoa i luga i Niu Sila io me i te Cook Islands mai mua e fano malaga koe — tena uiga koe e mafai o fano malaga mai te aso 15 o fano ki mua
 • tau aasiga ne fai e ‘lei mai te COVID-19 i te 14 aso mai mua ne eva koe iei. Kafai koe ne maua atu e masaki, e ‘tau o isi se pepa fakamatala mai se tokita galue me ia koe ko se faka‘pisi te masaki
 • se faitali ke maua ikuga o tau aasiga o te COVID-19.

Mai tua e oko koe ki te Cook Islands

Kae koi nofo koe i te Cook Islands, e isi ne naai mea e manakogina ke fai ne koe ke tumau tou saogalemu fakatasi mo au fanau mo komiuniti mai te COVID-19, e aofia iei ko faifaiga e manakogina o te ola ‘lei pela foki mo te fakamauga o koga ne oko koe kiei (contact tracing).

Ka maua ne koe nisi fakamatalaga i te laupepa iti o te Malo o Cook Islands (external link)

Fakamau koga ne oko koe kiei

Te Cook Islands e fakaoga ne latou se fakatokaga e kese mai fakatokaga a Niu Sila. Ka manakogina ne koe:

 • fakamau kae tauave ne koe tau CookSafe QR Card e kese loa ke vase i koga e fano koe iei
 • fakaola te fakamauga Bluetooth i te CookSafe+ app.

Te CookSafe+ app fakatasi mo te NZ COVID Tracer app e galue fakatasi. A Bluetooth codes (io me ko 'keys') kola ne avatu io me ne maua ne tau telefoni mai te fakaogaaga o se app e tasi e mafai o fakaoga ne te sua app. A apps e galue fakatasi ke fakamautinoa me e mafai o maua ne koe se fakailoaga (alert) manafai koe ne pili ki te sua tino e fakaoga te app kae e aasi aka e pokotia ne te COVID-19.

Nisi fakamatalaga e uiga mo te CookSafe QR Card (external link)

Fakauta te CookSafe+ app mai te App Store (external link)

Fakauta te CookSafe+ app i te Google Play (external link)

Nofo i te fale manafai koe e masaki

Kafai koe e fakamasakisaki kae koi nofo i te Cook Islands, nofo i tou koga nofo kae fai tau ufi mata, manafai e isi. Sa fakaoga ne koe mea fakateletele e fakaoga ne tino ke fano ei koe ki te fale.

Telefoni ki te Cook Islands Healthline i te 29667 ki ne fautuaga.

Last updated: