Mea e tau o iloa e uiga mo te suki puipui | Vaccine basics

Te suki puipui o te COVID-19 e se ‘togi, e tuku matala ki te tino e manako o suki, kae avanoa ki soose tino i Niu Sila tela ko 12 io me silia atu.

Asi ki Fakamauga Toku Suki Puipui (Book My Vaccine), io me telefoni ki te Healthline o te Suki Puipui o te COVID o fakamau tou igoa.

Kooi ka ave kiei te suki puipui?

Te COVID-19 suki puipui e seai sena togi, e tuku matala ki te tino e manako o suki, kae avanoa ki soose tino i Niu Sila tela ko 12 io me silia atu.
 
E se taaua me se a tau visa io me ko te tulaga sitiseni o koe. A matou ka se fakaoga soose fakamatalaga e maua mo fai a galuega i mea tau oloolomalaga (immigration).
 
Kooi e ‘tau o maua a te COVID-19 suki puipui?

Mafea e ‘tau iei o maua tau suki puipui?

A matou ka fakatele a te faiga o suki puipui i paaga. A tino katoa i Niu Sila ko 12 tausaga ki luga e i loto i potukau suki puipui 1 of 4.

Muamua, matou ka puipui a latou kola ka lasi te fakamataku o maua te COVID-19 i olotou koga galue. Te mea nei ka fakafoliki ne ia te fakamataku o te pokotiaga ‘lasi kae fai a lokaga ‘lasi.

Mai tua iei, a matou ka fai a suki puipui o tino e lasi te fakamataku o masaki faka‘lasi kii io me o mate manafai e poko latou ne te manu masaki.

Fakaoti iei, a matou ka fai a suki puipui o tino aka katoa i Aotearoa kola ko 12 tausaga io me silia atu.

Te suki puipui e seai sena togi ki tino takitokotasi, faitalia iei tou visa io me ko tou tulaga ki te sitiseni.

Kafai e manakogina ke faimalaga koe ki atufenua ki tua atu ona ko tulaga o mafatiaga io me ko pogai e taaua ki te atufenua, e mafai ne koe o fakatagi ke fai fakavave tau suki puipui.

E fakatagi pefea ke fai fakavave tau suki puipui

Te suki puipui pena foki mo tau galuega

Tefea te suki puipui ka avatu ki a koe

Te Pfizer suki puipui ko ia fua te COVID-19 suki puipui ne taliagina ke fakaoga i loto i Niu Sila. Ko oti ne fakamaua ne matou e 10 miliona o suki– e lava mo te 5 miliona o tino ke maua olotou taki 2 suki kola e manakogina mo olotou puipuiga.

Te suki puipui e galue me e fakaakoako ne ia te fakatokaga ‘teke ki masaki o tou foitino (immune system) ke iloa kae taua atu ki te manu masaki.

Te Pfizer suki puipui:

 • se mesenitia RNA (mRNA) suki puipui
 • e seai i loto ne manu masaki e ola, io me e mate io me ne manu masaki ko se galue
 • se mafai o avatu ki a koe te COVID-19
 • se mafai o pokotia ou DNA
 • seai i loto ne mea mai manu.

Ka manakogina a koe ke fai tau lua o suki o te suki puipui e nofo ki te 42 aso io me silia atu (6 vaiaso) mai tua o tau suki muamua.

Salasala atu me galue pefea te suki puipui

Salasala atu me ne a mea ke fakatokatoka koe kiei manafai ko fai tau suki puipui

Salasala atu me ne a mea ke fakatokatoka koe kiei ma oti tau suki puipui

Salasala atu e uiga ki pokotiaga o te suki puipui

Saogalemu mo te galue ‘lei o te suki puipui

Te pulega tau te saogalemu o vailakau i Niu Sila Medsafe e iloilo a fakatagi ki vailakau foou katoa. E aofia iei a suki puipui.
 
Te talia ne te Medsafe se suki puipui ke fakaoga i loto i Niu Sila, e ‘tau a ia o talitonu katoatoa me e:

 • fetaui tonu mo aasiga katoa tau te saogalemu i Niu Sila
 • e fano tonu mo tulaga e manakogina ne te lalolagi i feitu tau te saogalemu, te galue ‘lei mo te ‘lei o ia.

Te Pfizer suki puipui e maluga tena galue ‘lei manafai a tino e maua a suki katoa e lua. I te taimi e katoa iei au suki puipui, a koe ka foliki te mafai o masaki malosi kii.

A iloiloga ne fakaasi me e nofo ki te 95% o tino kola ko oti ne maua olotou suki e lua o te suki puipui, e puipuigina a latou mai te maua o fakailoga o te COVID-19.

Salasala atu me galue pefea te suki puipui

Salasala atu me ne pefea te atiakega mo te taliaga o te suki puipui

Kaia e taaua iei ke maua te suki puipui

Kafai koe e fai tau suki puipui, a koe e se puipui fua a koe totino. A koe foki e fai tou tusaga ki te fakafolikiga o te fakamatakuga ki te avega o te COVID-19 ki tou kaaiga, taugasoa mo te komiuniti.

A koe koi manakogina eiloa ke tautali ki faifaiga taaua tau te ola ‘lei ma oti au suki puipui ne fai

Ko too vave katoa ke iloa tonu me e mafai o faka‘pisi ne koe te manu masaki manafai koe ko katoatoa au suki puipui.

Ke fesoasoani atu ki a koe eiloa, ki tou kaaiga pena foki mo nisi, e manakogina ke tumau tou fesoasoani o puipui te faka‘pisi o te COVID-19 manafai koe ko oti ne fai au suki puipui. Masaua o:

 • Fulu out lima ke ‘ma
 • Tale kae mafatua ki tou fatiga lima
 • Pei se ufi mata i luga i mea oloolo malaga e ‘tala ki tino katoa
 • Fakamau koga ne oko koe kiei
 • Fakaola te Bluetooth tracing i luga i te NZ COVID Tracer app
 • Nofo i te fale io me telefoni ki te Healthline (0800 358 5453) manafai koe e masaki

Te faiga o lipoti ki fakamatalaga se tonu io me ko faifaiga fakaloiloi tau te suki puipui

E uke a fakamatalaga i luga i te initaneti e pena foki i te auala o sokotakiga mo nisi tino (social media) e uiga mo te suki puipui. E mafai loa o too silia mea nei kae faigata foki te iloa me tefea te mea e fakatuagagina. Fakamautinoa me e maua ne koe a fakamatalaga mai koga e fakatalitonugina kae sa fakaoko ne koe ki nisi tino vagana e iloa ne koe me e tonu.

E sala pefea ke maua fakamatalaga e fakatalitonugina e uiga mo suki puipui

Ke fai koe pela me se tino fai a suki puipui

A matou e salasala ki tino faopoopo o fai a suki puipui ke fesoasoani ki te fakatelega o suki puipui.

Kafai koe se tino ne galue i te ola ‘lei kae ko litaea io me se galue i te vaitaimi nei i tino galue o te ola ‘lei kae e fiafia koe o fai me se volenitia, fano ki te laupepa iti a te Minisituli o te Ola ‘Lei ke fakamau tou manakoga.

Fakamau tou manakoga ke fai koe mo tino e fai a suki puipui (external link)

Last updated: