Te suki puipui o te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Onoono atu e uiga ki te suki puipui o te COVID-19 kae fakatonu foki pefea ke fai tau suki