Te olaga i te levolo 3 | Living at Level 3

Kafai koe e maua ne te fūlu masani (cold) io me ko fakaasiga o te COVID-19, fakamolemole nofo fale kae telefoni ki te napa o te Olaʻlei (Healthline) i te 0800 358 5453 e se ‘togi io me ki tau tokita mo se fautuaga e uiga ke fai te sukesukega. Manatua, me e se ʻtogi ma fai te sukesukega.

Kafai e isi se fakalavelave tupu fakavave, telefoni fakavave ki te 111.

I te Levolo 3 o Fakatokaga e ʻtau koe o:

 • Tausi te 2 mita te vā mai nisi tino mai tua o tou kaufale, io me 1 te mita i te koga galue.
 • Pei ki mea puipui mata manafai:
  • ko 12 ou tausaga io me silia atu i koga i loto i fale e sologina ne tino pela mo faletusi, fale tausi mea taumua mo koga i sitoa lasi.
  • koe se tino ʻtogi kae fakafesagai mo tino galue i koga talimalo io koga e sologina ne tino.
  • e faigata te tu vāsia (te mea tenei e se se fakatonuga kae se matuā manatu fesoasoani).
 • Fakamau te koga ne fano koe ki ei kae ko ai foki ne fetaui mo koe. Fakaaogā te Polokalame te NZ COVID i Fakamaoniga (NZ COVID Tracer app), te Tusi o te NZ COVID (NZ COVID Tracer booklet), io me fakamau ki se tusi.
 • Nofo fale manafai koe masaki. Sa fano kite galuega io me ki te akoga. Sa fakatasitasi ki faiga mea.
 • Fesokotaki ki te telefoni o te Olaʻlei ke fai tau sukesukega manafai e isi ne fakaasiga o te COVID-19. Kafai ne fai tau sukesukega, nofo fale kae nofo-tokotasi ke oko ki te taimi ko maua te ikuga.
 • Fakavave loa o nofo-tokotasi manafai ko fakaailoa atu.
 • Fulu kae fakamalō sāle ou lima.

Toe onoono atu e uiga mo:

Tou ufiga (bubble)

I te Levolo 3 o Fakatokaga, koe e ʻtau o nofo i loto i te ufiga o tou kaufale manafai koe se nofo i te galuega io me i te akoga.

Te ufiga o tou kaufale ko te potukau o tino kola e mafuta mo koe i aso katoa, kola e fakafesagai ki mata mo koe: I te Levolo 3 o Fakatokaga, e aofia i ei a tino kola e nofo mo koe pena foki mo, manafai e mafai, kāiga pili, tino nofo-ia latou (isolated people) io me ko tino tausi. E manakogina ke fakafoliki tou ufiga manafai e mafai.

Se mafai ne koe o kami ou taugasoa, kāiga mo pui kāiga kola se aofia i loto i tou ufiga ki tou fale.

Fetauiga mo taugasoa mo kāiga i te Levolo 3 o Fakatokaga

Fakatasitasiga

Fakatasitasiga ke oko ki te toko 10 o tino e mafai o maopoopo, kae mo fakatokaga fua o avaga, mate mo aitagi. Te tu vāsia mo nisi tino mo fuafuaga o te olaʻlei o so se tino e ʻtau faka-te-tulafono o fakatumau.

Toe onoono atu e uiga ki fakatasitasiga i te Levolo 3 o Fakatokaga

Faimalaga mo Gasuesuega

Gasuesuega totino fakagtasi mo pisinisi i te Levolo 3 o Fakatokaga, pena foki mo vā o koga o te Levolo 3 o Fakatokaga mo nisi Levolo o Fakatokaga, e fakatapulā. Te mea nei se fesoasoani o fakagata te ʻpisi o te manu ʻpisi.

Nisi faimalaga tau pisinisi e fakasaoloto , pela manafai koe e galue i pisinisi mo sevesi i te Levolo 4 o Fakatokaga.

Nisi faimalaga totino e fakasaoloto, pela mo te tausiga o te olaʻlei, i fakalavelave tupu, io fesoasoani i te tausiga se tino tela e masaki malosi io ko nofo i te tulaga faigata io ko te tausiga fakatasi o tamaliki (shared childcare). 

Kafai koe e faimalaga ki pogai fakasaoloto, taumafai ke isi ne fakamaoniga ia koe.

Kafai tau pogai o faimalaga e se fakasaolotogina, e mafai ne koe o fai tau tusi fakatagi (apply) ki se fakasaolotoga. Tau tusi fakatagi e ʻtau o fetaui tonu mo fakanofoga.

Toe onoono atu e uiga ki faimalaga, gasuesuega mo fakasaolotoga.

Fakamalosilosi foitino mo tafaoga fakafiafia

I te Levolo 3 o Fakatokaga, e mafai ne koe o fakamalosilosi tou foitino i loto i tou fakai, io me fakatasi mo tino i loto i te ufiga o tou kaufale.

Te mea tāua ke nofo puipuigina kae nofo pili ki te fale. Fano ki te malae tafao i tou fakai, io me ko te tafatai, kae se ko tou manakoga. Fai a fakamalosilosiga foitino kola e faigofie (low-risk activities) ko te mea ke se tupu ne fakalavelave io me ko tausiga o te olaʻlei kia koe.

Tafaoga mo tafaoga fakafiafia i te Levolo 3 o Fakatokaga

Ufi mata mo mea puipui mata

Mea puipui mata e manakogina i nisi koga, e aofia i ei oloolo malaga mo so se tino, asiasi ki koga tausi o te olaʻlei, i sitoa lasi, mo nisi koga e sologina ne tino.

Matou  e fakamalosi  koe ke  pei ki mea puipui mata kae tausi te 2 mita te tu vāsia mai nisi tino manafai e tiakina ne koe tou fale. Maise i ei manafai e faigata o tumau te tu vāsia mai nisi tino. Pela, manafai e puke meakaiʻtunu (takeaways).

Toe onoono atu manafai e manakogina ne koe o pei ki mea puipui mata

Fesoasoani ki meakai mo te olaga

Kafai e isi ne fakalavelave kia koe i mea tau tupe, meakai, te olaʻlei o tou mafaufau io me ko te ola malosi o tou foitino e isi ne fesoasoani mo koe.

ʻPaki i konei mo fakamatalaga e uiga ki fesoasoani mo tino takitokotasi

ʻPaki i konei mo fakamatalaga e uiga ki fesoasoani mo pisinisi

Akoakogā

Fale akoga kamata, akoga kamata, akoga mo fale akoga maluga e ʻtala mo tamaliki mai lalo i te 14 tausaga kola o lotou matua mo tino tausi e ʻtau loa o foki o galue i te koga galue. E puipugina tamaliki kona ke nofo i te akoga, kae ka fakatoka foki a ufiga foliki mo tamaliki fakatasi mo faiakoga.

Koga e sologina ne tino

Koga e sologina ne tino e ʻpono katoa. E aofia i ei, faletusi, fale tausi mea mua, fale tamunei, falekai, koga fakamalosilosi foitino, koga koukou, koga tafao tamaliki fakatasi mo maketi.

Nei se ko te taimi o kamata ne tafaoga fou (new activities), io me fai ke tupu se fakalavelave kia koe mo tou ufiga. E mafai ne koe o fai fakamalosilosiga foitino kola e faigofie i tou fakai.

Koga galue mo pisinisi

I te Levolo 3 o Fakatokaga, tino katoa e manakogina ke galue mai fale manafai e mafai. Kafai tau pisinisi e aofia i ei a fesokotakiga pili (close physical contact), e se ʻtau o ʻtala. A nisi pisinisi aka e mafai o galue, kae e isi ne fakanofoga. E aofia i ei:

 • fetaui ki fakanofoga o te tu vāsia
 • faiga o fuafuaga faopoopo o te tu ʻmā
 • ʻfulu sāle kae ʻfulu ki vailakau koga tafa-ki-luga e fakaaogā tasi
 • faiga a filifiliga se fetaui (contactless) ki otā, pukega, avega mo togiga o kope
 • faiga ke mautinoa me i tino galue, mo tino ʻtogi pena foki mo tino asiasi e pei ki mea puipui mata manafai e manakogina. 

Se tamā fuainumela fua o pisinisi e mafai a tino fakatau o nofo i ei, onoono atu me nea pisinisi konei. A pisinisi katoa e ʻtau o fetaui mo nisi fakanofoga o te olaʻlei mo puipuiga, tausi kae puipui fakaʻlei a tino galue kae ke fetaui ki nāi faiga masani. Pisinisi e fakamalosigina ke faipati mo tino galue o fakaasi a mea fakamataku mo auala e mafai o tausi ki ei

Faka-te-tulafono e ʻtau o fai a tusi fakamau (record keeping) a pisinisi mo sevesi

Nisi pisinisi mo tino fakatoka faigamea faka-te-tulafono e ʻtau o fakatoka a tusi fakamau mō koe manafai e asiasi. E ʻtau o fai ne koe ne auala mo tino ke tusi fakamau a lotou asiga, maise i ei tino kola se mafai ne latou o kopi (scan) te polokalame i kopiga o fakamaoniga (QR codes).

E aofia i ei falekofe, falekai, faleinu, koga tafao ki tupe (casinos), koniseti, tausiga tino maʻtua, koga i tausiga te olaʻlei (se aofia tino masaki), tino ʻkati ulu, koga fakamalosilosi foitino, faletuisi, faletusi, fono famasino, sui o fakai mo malo o te atufenua, mo matagalue i sevesi i atiakega te malosi o tino (social services providers) mo sevesi fesoasoani ki tino fakatau.

Auala ka mafai ne koe o tusi fakamau au asiga e aofia:

 • fai ki tino ke kopi te Polokalame te NZ COVID i Kopiga o Fakamaoniga
 • ke tusi fakamau ki lalo ki se tusi a fakamatalaga totino o au tino ʻtogi mo tino asiasi
 • fakatoka a pepa mo tino ʻtogi mo tino asiasi ke fakafonu o lotou fakamatalaga totino kae tuku ki loto i se pokesi  
 • fakaaogā te faiga i te vaitaimi tena o tusi fakamau, pela fakaaogā te kāti (swipe-card access) io ko fakamauga o asiga.

Pisinisi e ʻtau o fakatumau o fakapā te pepa lasi (poster) i te Polokalame te NZ COVID i Kopiga o Fakamaoniga (QR code) kafai foki loa e se manakogina o ʻtae a fakamauga totino o tino ʻtogi.

A tusi fakamau o fesokotakiga ne fakamatalaga totino. E manakogina o ʻtae, fakaaogā, tausi, fakaasi, pei keatea fakaʻlei e tusa mo te Tulafono i Puipuiga Totino te Tino 2020 (Privacy Act 2020). 

Nisi fakatokaga i tusi fakamau e manakogina ke tausi fakaʻlei kae puipuigina.

Paki ki konei ki fakamatalaga e uiga ki tusi fakamau mo fakamaoniga i fesokotakiga mo pisinisi

Sevesi o Fakalavelave Tupu i Levolo i Fakatokaga katoa

Katoa a sevesi o Fakalavelave Tupu ka galue loa i Levolo o Fakatokaga.

Kafai e isi se fakalavelave tupu, tautali ki fakanofoga o faifaiga masani o fakalavelave tupu io me fautuaga mai pule o fakalavelave tupu. Tou puipuiga e mua i mea katoa.

Kafai koe ko nofogamalie, faeteete o fakagata te ʻpisi o te COVID-19, pela tu vāsia io me pei ki mea puipui mata.

Kafai e isi se mea fakamataku ki tou olaga io me ko kope, telefoni fakavave ki te 111 kae faipati ki se Pulisimani, tino Ta Afi, Motokā Fakaimasaki.

Toe onoono atu ke iloa me nea mea e ʻtau o fai i taimi o fakalavelave

Last updated: