Te olaga i te levolo 1 | Living at Level 1

Te COVID-19 seki fakagata loa

Tino kātoa i Niu Sila e ʻtau o:

  • ʻFulu kae fakamalō sāle ou lima o tamate te manu ʻpisi. Fakaaogā a sōpu mo vai pela me se 20 sekone. Fakamalō fakaʻlei ou lima.
  • Pono a gutu ma taletale me mafatua, pela o taletale io me mafatua ki te fatiga o tou tulilima.
  • Kafai e maua ne koe a fakaasiga o te fūlu masani (cold) io me ko te fūlu nofo fale, telefoni ki tau tokita io me ki te napa o te olaʻlei (Healthline) ke maua ne fautuaga e uiga ke mafai o fai te sukesukega. Sa fai malaga, io me fano ki te akoga io me ki te galuega.
  • Taumafai o fakamau a koga e fano koe ki ei kae koi foki ne fesokotaki mo koe. Fakaaogā a te Fakatokaga o Fakamaoniga i Fakamauga o Fakamatalaga o te NZ COVID (NZ COVID tracer app) io mo te tusi i fakamaoniga o te COVID-19 (COVID-19 tracer booklet) io me fakamau fua ki te tusi.

Fautuaga ke fai a te sukesukega

Fautuaga i fesokotakiga i fakamaoniga

Fautuaga i te manu ‘pisi mo fakaasiga

Puipuiga o Mata mo Ufimata

Ufimata mo puipuiga o mata e ʻtau o pei i mea oloolo malaga mo so se tino (public transport) i koga katoa o Niu Sila mo Levolo katoa o Fakatokaga o te COVID-19. Te fakaaogagā o ufimata mo puipuiga o mata e fakamalosigina foki manafai te tu vāsia e faigata, pela i sitoa lasi io me ko sitoa foliki.

ʻPaki i konei mo fakamatalaga e uiga ki ufimata mo puipuiga o mata

Fakatasitasiga

E seai ne fakatapula ki fakatasitasiga. E aofia i ei a mate, avaga, mea a te lotu, mo fakatasitasiga o te komiuniti, tafaoga mo tafaoga fakafiafia.

Tumau te tu vāsia

I te Levolo 1 o Fakatokaga, a te COVID-19 e taofia. Kae se mafaufauga ʻlei o taumafai o puipuigina te tu vāsia mo nisi tino kola e seiloa ne koe mafai koe e fanofano i tua. Te mea tenei e fesoasoani ki te fakafoliki o te ʻpisi o te COVID-19 mafai e toe sae aka i te komiuiniti.

Galuega mo pisinisi

Pisinisi mo koga galue e mafai o galue pela mo te masani. E ʻtau o fakaasi ne latou a te Fakatokaga o Fakamaoniga i Fakamauga o Fakamatalaga o te NZ COVID (NZ COVID tracer QR code) kae fakatoka foki nisi auala i fakamaoniga o fesokotakiga i koga takitasi.

Fai malaga mo oloolo malaga

Oloolo malaga e ʻtau o fakaasi a Fakatokaga i Fakamauga o Fakamatalaga (QR code) i fakamaoniga o fesokotakiga (contact tracing).

Kafai koe e masaki telefoni ki tau tokita io me ki te napa o te olaʻlei mo fautuaga ke fai te sukesukega mai mua koe o fai malaga. Nofo fale kae fai te sukesukega mafai e fakailoa atu ke fai.

Akoakōga

Akoga, mo matagaluega o akoga kamata mo akoga maluga e mafai o ʻtala pela mo te masani. E puipuigina fakaʻlei o ave tamaliki ki te akoga.

Ke maua a fakamatalaga fakapatonu

Nisi taimi a fakamatalaga ne ʻlomi ke faka ʻse io me fakaloiloi a tino. E fakafaigata kia matou i se taimi e manakogina ne tatou o galue fakatasi o fakatakavale te masaki ʻpisi.

Fautuaga ke maua a fakamatalaga fakapatonu

Fakataputapuga o Tuākoi (border)

A te COVID-19 e tumau loa o pokotia i fenua i tua atu o te atufenua. A tulaga o tou tuākoi e tumau loa o fakafoliki te fakamataku o te COVID-19 o ulu mai ki loto i tou atufenua mai fenua mai tua.

A tino kola e ulu mai ki loto i Niu Sila e ʻtau o olo ki koga i te taumafaiga o nofo-tokotasi (self-isolation) vaganā ne filifilia o fakasaoloto. Kafai latou ne fakasaoloto e ʻtau foki loa latou o nofo-tokotasi.

Tino galue i koga i taumafaiga o nofo-tokotasi mo fakatapuga te oloolo o tino (managed isolation and quarantine), mo tulaga fakamataku i tuākoi e fai sāle a sukesukega a latou i te COVID-19.

Last updated: