Tupe fesoasoani mo pisinisi | Financial support for businesses

Fesoasoani mo pisinisi ne pokotia i te ‘pamaiga te COVID-19

A vaega o fesoasoani mo pisinisi e avanoa mai te Work and Income).

  • Short Term Absence Payment (external link) – Short-Term Absence Payment o te COVID-19 e avanoa mo pisinisi, e aofia i ei tino kola e galue loa mo latou, o fesoasoani o togi olotou tino galue kola e se mafai o galue mai te fale ona koi fakatali ki te ikuga o te sukesukega a latou i te COVID-19.
  • Leave Support Scheme (external link) – Leave support Scheme e aofia tino galue kola ko talia kiei, e aofia foki tino kola e galue loa mo latou, kola se mafai o galue mai fale kae e talia kiei kae fetaui tonu foki mo nisi fakanofonofoga o te ola ‘lei, penei te fakatusa, latou ko pokotia ne te COVID-19 io me ko latou ko ‘fesokotaki 'pili' kola ne fakailoa ke fakamavae-tokotasi ki se 14 o aso.
  • Resurgence Support Payment (Te Tupe ki te Toe Faka‘leiga o Tulaga) (external link) – Te Resurgence Support Payment a te Inland Revenue e fesoasoani ki pisinisi e aofia katoa te atufenua kola ne pokotia i fakamasikiga o Levolo o Fakatokaga.

Ko fesoasoani faopoopo mai te Work and Income

  • Fesoasoani e maua i te uepusaiti a te Work and Income, mot te contact centre i te 0800 559 009 mo te MyMSD.
  • Koga fesokotaki o te Work and Income e ‘tala i Levolo o Fakatokaga 1 mo te 2 kae e ‘pono i Levolo Fakatokaga 3 mo te 4.
  • A fetauiga i Levolo 3 mo te 4 i Fakatokaga ka faipati i te telefoni i te taimi ko oti ne fakamoe, fetauiga i te Levolo 1 mo te 2 ka tumau loa pela mo te masani.
  • A peofuga masani mai te Work and Income ka tumau loa pela mo te masani.
  • Te uepusaiti a te Work and Income (external link) e fakaasi atu me ne a tupe e avanoa. A tupe konei e avanoa foki mo tino kola e galue loa mo latou.

Last updated: