Te Gana Tuvalu | Tuvaluan

Fakamau tou igoa ke maua ne koe a fakailoaga e uiga mo fakamatalaga o te COVID-19 ko oti ne fuli ki te ‘gana Tuvalu.

Fakailoaga Fakamuli nei o te Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama'vae Keatea

Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama'vae Keatea mai:

Ausitalia (Australia) → Niu Sila e Taofi mua (Suspended)

Fakamolemole aasi aka te Quarantine-Free Travel laupepa i luga i te laupepa iti a te Unite Against COVID-19 kae tumau o aasi kiei ke iloa a olotou fakailoaga fakamuli loa nei.

Kafai au fakatokaga oloolo malaga e pokotia, e mafai ne koe o fesokotaki ki tau alaga vakalele, te potukau fakatoka oloologa malaga pela foki mo latou e inisua tau faiga malaga.

Fakailoaga foou | Latest updates

Konei a fakailoaga foou tau te COVID-19:

Te suki puipui o te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Oloolo malaga ki loto mo ki tua o Niu Sila | Travel to and from New Zealand

Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea
Quarantine-Free Travel

Fakamatalaga e uiga ki te COVID-19 | Information about COVID-19

Tausiga o tau komiuniti | Protecting your community

Puipuiga o mata mo ufimata
Face coverings and masks

Sukesukega
Testing

Fakamaoniga o fesokotakiga
Contact tracing

Fakaola te Bluetooth i fakamaoniga
Turn on Bluetooth tracing

Levolo o Fakatokaga | The Alert Levels

Fesoasoani e avanoa | Available support

Tupe fesoasoani mo pisinisi
Financial support for businesses

Pepa lasi mo mea aogā | Posters and resources

Last updated: