Fefolau‘aki ‘oku Faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘i ‘oku Pule‘i mo Fakakolonitini | Quarantine-Free Travel

Fefolau'aki 'oku Faka'atā mei he Nofo Fakamavahe'i 'oku Pule'i mo Fakakolonitini (Quarantine-Free Travel) mei

'Aositelēlia (Australia) → Nu'u Sila 'oku Ta'ofi (Suspended)

Kātaki 'o toutou vakai'i 'a e peesi ki he Quarantine-Free Travel 'i he uepisaiti Unite Against COVID-19 ki he fakamatala fakamuimui tahá.

Kapau 'oku uesia 'a ho'o ngaahi fokotu'utu'u ki ho'o folaú, te ke ala fetu'utaki ki ho'o kautaha vakapuná, fakafofonga folaú mo e kautaha malu'i ki ho'o folaú.

‘Oku anga fēfē ‘a e ngāue ‘a e Fefolau‘aki ‘oku faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘i?

‘I he lolotongá ni, ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi felotoi ‘a Nu‘u Silá ni ki he Fefolau‘aki ‘oku faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘i mo:

 • ‘Aositelēlia
 • ‘Otu Motu Kuki
 • Niue (ka ko e folau mai pē mei Niue ki NZ)

Ko e fefolau‘aki ‘oku faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘i ko e founga ia te ke lava ai ‘o folau holo ‘i he vaha‘a ‘o e ngaahi fonua koení pea ‘ikai fiema‘u ke ke nofo ‘i ha nofo‘anga fakamavahe‘i ‘oku pule‘i pē ko ha‘o nofo fakamavahe‘i koe mei he taimi ho‘o tū‘uta maí. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke fakahoko hao sivi pea mahino mai ai ‘oku ‘ikai ke ke ma‘u ‘a e vailasí kimu‘a pea ke toki folau maí.

‘Oku lava ‘a e taha kotoa pē ke folau pea ‘atā mei he nofo fakamavahe‘í ‘o kapau kuo nau fakakakato ‘a e ngaahi fiema‘u faka‘imikuleisoni kotoa pē ‘a e fonua ‘oku fai ki ai ‘a e folaú.

‘I he taimí ní, ko e Fefolau‘aki ‘oku faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘í, ‘oku ‘i he vaha‘a pē ia ‘o Nu‘u Silá ni mo ha fonua kehe ‘e taha. Hangē koeni, neongo ‘oku lava e fefolau‘aki ‘oku faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘i ‘i he vaha‘a ‘o e ‘Otu Motu Kuki mo Nu‘u Silá ni, ‘oku fiema‘u ia ke ke nofo ‘i ha ‘aho ‘e 14 ‘i Nu‘u Silá ni pea toki lava ke ke folau ki ‘Aositelēlia pea ‘ikai fiema‘u ha Nofo Fakamavahe‘i.

Tukukehe kapau ‘oku faka‘atā koe, kuo pau ke ke tui ha me‘a ke kofukofu ‘aki ho mata (face mask/covering) ‘i he taimi ‘o e folau atu pe folau mai ki Nu‘u Silá ní. Kuo pau foki ke ke tui ha me‘a ke kofukofu ‘aki ho matá ‘i ha‘o fononga holo ‘i he ngaahi fononga‘anga fakatokolahí. ‘Oku ‘i ai ‘a e kakai ‘e ni‘ihi ‘oku ‘ikai fiema‘u ia ke nau tui ha me‘a ke kofukofu ‘aki honau matá.

Kapau ‘e ‘i ai ha liliu ki he Tu‘unga Fakatokanga Lēvolo ‘i Nu‘u Silá ni pe ‘i ai ha to e feliliuaki ‘i ha fonua ‘oku kau ki he faka‘atā meí he Fefolau‘aki Fakamavahe‘í, ‘e fakahā atu eni ‘i he Covid19.govt.nz (uepisaiti koeni) mo e ngaahi uepisaiti ki he ngaahi ongoongó.

Kapau ‘e ma‘u ha ngaahi faka‘ilonga ‘o e COVID-19 ‘i he komiunitī ‘i Nu‘u Silá ni pe ‘i ha fonua ‘oku faka‘atā meí he Fefolau‘aki Fakamavahe‘i, ‘e ala ke ta‘ofi fakataimi ‘e he Pule‘anga ‘a e felolau‘aki ‘oku faka‘atā meí he nofo fakamavahe‘i ka e vakai‘i ‘a e tu‘unga ‘o e ala ke fakatu‘utāmakí, pē ko hano ta‘ofi ‘a e fefolau‘akí ‘i ha taimi lōloa ange. Ko kinautolu ‘oku fefolalu‘akí ‘oku totonu ke ‘i ai ha‘anau palani pea mateuteu ki ha uesia ‘e hoko ki he ngaahi palani ko iá.

Fekumi ki he fakamatala fakamuimui taha fekau‘aki mo e Fefolau‘aki ‘oku Faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘í

Folau mai ki Nu‘u Silá ni pea Faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘í

Ke folau mai ki Nu‘u Silá ni pea faka‘atā mei he nofo fakamavahe‘í, kuo pau:

 • fakakakato kotoa ‘a e ngaahi fiema’u ki he fefolau’akí
 • ‘uluaki fakahoko hao sivi ‘i loto ‘i he houa ‘e 72 kimu’a peá ke toki folaú ‘o hā hono olá ‘oku ‘ikai ke ke ma’u (negative) ‘a e vailasí kapau ko ho’o folau mei ‘Aositelēlia.
 • nofo ‘i ha ‘aho kakato ‘e 14 ‘i Nu‘u Silá ni pe ‘i he fonua ‘oku ke folau ki aí. Hangē koeni, kapau ko ho‘o folau mai mei ‘Aositelēlia kuo pau ke ke ‘osi nofo ‘i he ‘aho kakato ‘e 14 kuo toki ‘osi atú ‘i Aositelēlia pe Nu‘u Sila kae lava ke ke kau atu ki he fefolau‘aki ‘oku faka‘atā mei he nofo fakamavahe‘i. Teke lava ‘o folau mei he ‘aho hono 15
 • ‘ikai ma‘u ‘a e COVID-19 mei hao sivi lolotonga ‘o e ‘aho ‘e 14 kimu‘a pea ke mavahe atú. Kapau ‘oku ke ma‘u ‘a e COVID-19, kuo pau ke ‘omai ha‘o tohi fale‘i mei ha taha ngāue ki he mo‘ui lelei ‘o fakahā mai ai ‘oku ‘ikai te ke kei ala fakamafola atu ai ‘a e vailasi
 • ‘ikai te ke tali ki he ola ‘o ho‘o sivi ki he COVID-19
 • fakakakato ‘a e fakapapau ki he folau (external link) — he ‘ikai teke lava ‘o heka ki he vakapuná kapau ‘oku te‘eki ai ke ke fakakakato ia
 • tali ‘a e ngaahi fehu‘i fekau‘aki mo ho‘o mo‘ui leleí ‘i he taimi te ke mavahe atu aí. Kapau ‘oku ‘i ai hao alanga mahaki tauhi pea ‘oku hā mai ‘a e ngaahi faka‘ilonga ki ho puké, ha‘u mo ha tohi mei ho‘o toketaá ke fakangofua ‘aki ha‘o heka ki he vakapuná.

Kumi ki ha fakamatala lahi ange felāve’i mo e sivi kimu’a ‘i ha folaú

Hili ho‘o tū‘uta mai ki Nu‘u Silá ni

Tauhi ha lekooti ‘o e ngaahi feitu‘u na‘a ke ‘alu ki aí

Tukuhifo pea ngāue ‘aki ‘a e NZ COVID Tracer app. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ‘i ai ha‘o telefoni Nu‘u Sila pe ha akauni ‘i he New Zealand Apple pe Google ke lava ai hano tukuhifo ‘o e NZ COVID Tracer.

Tukuhifo ‘a e NZ COVID Tracer App mei he App Store (external link)

Tukuhifo ‘a e NZ COVID Tracer App mei he Google Play (external link)

Nofo ma‘u ‘i ‘api kapau ‘okú ke puke

Kapau ‘okú ke mokosia, fakamomoko pe ‘i ai hao ngaahi faka‘ilonga ki he COVID-19, nofo ‘i ‘api pea telefoni:

 • ta‘etotongi ki he Healthline ‘i he 0800 358 5453
 • ki ho‘o toketā fakafāmilí, pe
 • ki he kautaha Mauli ‘oku nau fakahoko ‘a e ngāue ki he mo‘ui leleí.

‘E ‘oatu ha fale‘i mei ha tokotaha ngāue ki he mo‘ui leleí pe ‘oku ke fe‘unga mo e ngaahi fiema‘u ke fakahoko ha sivi. Telefoni ki ho‘o toketā fakafāmilí kimuʻa pea ke ‘alu ki aí kapau ‘oku ‘i ai hao ngaahi faka‘ilonga ki he mahaki.

Ko e folau ki ‘Aositelēlia ‘oku faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘í

Ke folau ki ‘Aositelēlia pea faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘í, kuo pau ke ke:

 • fakakakato ‘a e ngaahi fiema‘u faka‘imikuleisoni
 • nofo ha ʻaho kakato ʻe 14 ‘i Nuʻu Silá ni pe ‘Aositelēlia kimuʻa pea ke mavahe — ‘oku ‘uhinga eni te ke lava ‘o folau mei he ‘aho hono 15 ‘o hoko atu ai
 • fakakakato ‘a e tohi fakapapau ki he folau ‘o ‘oua ‘e to e si‘i hofo he houa ‘e 72 kimu‘a pea ke mavahe atu mei Nu‘u Silá ni (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link))
 • ‘ikai ma‘u ha taha ‘o e ngaahi faka‘ilonga ki hono ma‘u ‘o e COVID-19
 • ‘ikai ke feohi mo ha taha kuo fakapapau‘i ‘oku ne ma‘u ‘a e COVID-19
 • fakapapau‘i ko e vāhengafonua pe feitu‘u ‘oku ke folau ki ai ‘oku nau tali ‘a e fepuna‘aki ‘oku ‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘í. 

Hili hoʻo tū‘uta ki ‘Aositelēlia

Lolotonga ‘a ho‘o ‘i ‘Aositelēlia, ‘oku ‘i ai ha fanga ki‘i me‘a ‘oku fiema‘u ke ke fai ke tauhi ‘aki koe, ho kāinga mo e komiunitií ke malu mei he COVID-19, kau ai e ngaahi founga fakahaisini lelei mo e fetu‘utaki ‘oku lava ke muimui‘i.

Ki ha fakamatala fekau‘aki mo e COVID-19, ngaahi feitu‘u ke muimui‘i, ngaahi tu‘unga ‘o e fefolau‘akí (kau ai ‘a e fefolau‘aki fakalotofonua) mo e sivi, ‘a‘ahi ki he uepisaiti fekau‘aki mo e vāhengafonua ‘oku ke ‘i aí. Fakamatala fakafeitu‘u pe vāhengafonua fekau‘aki mo e COVID-19:

Tauhi ha lekooti ‘o e ngaahi feitu‘u na‘a ke ‘alu ki aí

‘Oku ‘i ai ‘a e app ki he muimui‘i ‘o e fehokotakí ‘oku ngāue kātoa ‘aki ‘e ‘Aositelēlia, kā ko e lahi ‘o e ngaahi feitu‘ú mo e vāhengafonuá ‘oku ‘i ai pē ‘enau app ia ‘a kinautolu takitaha. Te ke lava ‘o tukuhifo pea ngāue‘aki ‘a e meimei kotoa ‘o e ngaahi app koeni ‘aki ha‘o SIM kaati Nu‘u Sila. ‘E lava ke fiema‘u ha‘o SIM kaati ‘Aositelēlia pe ha fakaikiiki ‘o ho‘o fetu‘utaki‘anga ‘i ‘Aositelēlia ke lava ‘o ngāue ‘aki ‘a e ni‘ihi ‘o e ngaahi app koení.

‘Oku mau fokotu‘u atu ke ke tauhi ‘a e ngaahi app ‘i ho‘o telefoni ‘o a‘u ki he māhina ‘e 1, telia na‘a ma‘u atu ha fakatokanga ‘i he hili ho‘o mavahe mei he vāhengafonuá.

Kapau ‘oku ‘ikai te ke lava pe fili ke ‘oua te ke ngāue ‘aki ha app, fakapapau‘i ‘oku ke fakamo‘oni ‘i ho‘o hū ki he ngaahi pisinisí mo e ngaahi fakataha‘angá ‘aki ‘enau founga makehe ki hono muimui‘i ‘o e fehokotaki‘angá. 

Tuku hifo ‘a e ngaahi app ki hono muimui‘i ‘o e fehokotaki‘anga ‘oku fakatefito ki he vāhengafonua takitaha:

Nofo ma‘u ‘i ‘api kapau ‘okú ke puke

Kapau ‘oku ke ongo‘i puke, nofo ‘i ho nofo‘angá pea telefoni ki ha toketā ke ma‘u atu ha fale‘i.

Telefoni ki he laini tokoni National coronavirus mo e COVID-19 vaccine ‘i he 1800 020 080. ‘Oku ‘ikai ha totongi ki he telefoni mei ‘Aositelēlia. Te ke lava ‘o telefoni ‘i ha houa ‘e 24 ‘i he ‘aho, ‘aho ‘e 7 he uike.

Folau ki he ‘Otu Motu Kuki ‘oku Faka‘atā mei he Nofo Fakamavahe‘í

Ke folau ki he ‘Otu Motu Kuki pea faka‘atā mei he nofo fakamavahe‘í, kuo pau ke ke:

 • fakakakato ‘a e ngaahi fiema‘u faka‘imikuleisoni
 • nofo ha ‘aho kakato ‘e 14 ‘i Nuʻu Silá ni pe ‘Aositelēlia kimu‘a pea ke mavahe — ‘oku ‘uhinga eni te ke lava ‘o folau mei he ‘aho hono 15 ‘o hoko atu ai
 • ‘ikai ma‘u ‘a e COVID-19 mei hao sivi lolotonga ‘o e ‘aho ‘e 14 kimu‘a ho‘o mavahe. Kapau ‘oku ke ma‘u ‘a e COVID-19, kuo pau ke ‘omai ha‘o tohi fale‘i mei ha taha ngāue ki he mo‘ui lelei ‘o fakahā mai ai ‘oku ‘ikai te ke kei ala fakamafola atu ‘a e vailasi
 • ‘ikai tali ki he ola ‘o ho‘o sivi ki he COVID-19

‘I he hili ho‘o tū‘uta ‘i he ‘Otu Motu Kuki

Lolotonga ‘a ho‘o ‘i he ‘Otu Motu Kuki, ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi me‘a ‘e ni‘ihi ‘oku fiema‘u ke ke fai ke tauhi ‘aki koe, ho fāmili mo e komiunitií ke malu mei he COVID-19, kau ai e ngaahi founga fakahaisini lelei mo e fetu‘utaki ‘oku lava ke muimui‘i.

Ma‘u atu ha fakamatala lahi ange mei he uepisaiti ‘a e Pule‘anga ‘Otu Motu Kuki

Tauhi ha lekooti ‘o e ngaahi feitu‘u na‘a ke ‘alu ki aí

‘Oku kehe ‘a e founga oku ngāue‘aki ‘e he ‘Otu Motu Kuki mei he founga ‘a Nu‘u Silá ni. ‘E fiema‘u ke ke:

 • lesisita pea ‘alu holo mo ho‘o fika fakafo‘ituitui fekau‘aki mo e Kaati CookSafe QR ke ke hū ‘aki ki he ngaahi feitu‘u ‘oku ke ‘a‘ahi holo ki aí
 • fakamo‘ui ‘a ho‘o Bluetooth tracing ‘i he CookSafe+ app.

‘Oku ngāue fakataha ‘a e CookSafe+ app pea mo e NZ COVID Tracer app. Ko ha kouti Bluetooth (pe ‘ngaahi kī‘) ‘oku tuku atu pe tānaki mai mei ho‘o telefoni to‘oto‘o ‘i hono ngāue ‘aki ‘o ha app ‘e lava ke fengāue‘aki ia mo e app ‘e tahá. ‘Oku ngāue fakataha ‘a e ongo app ke fakapapau‘i te ke lava ‘o ma‘u atu ha fakatokanga ‘o kapau na‘a ke ofi ki ha tokotaha kehe na‘a ne ngāue ‘aki ‘a e app pea kuo ‘asi mai mei hono siví kuo ne ma‘u ‘a e COVID-19.

Fakamatala lahi ange fekau‘aki mo e Kaati CookSafe QR (external link)

Tuku hifo ‘a e CookSafe+ app mei he App Store (external link)

Tuku hifo ‘a e CookSafe+ app mei he Google Play (external link)

Nofo ma‘u ‘i ‘api kapau ‘okú ke puke

Kapau ‘oku ke ongo‘i puke lolotonga ‘oku ke ‘i he ‘Otu Motu Kuki, nofo ma‘u ‘i ho nofo‘anga pea ‘ai ha me‘a ke ‘ufi‘ufi ‘aki ho mata, kapau ‘oku ‘i ai. ‘Oua te ke ngāue‘aki ha me‘a fononga fakatokolahi ‘i ha‘o foki ki ‘apí.

Telefoni ki he Healthline ‘a e ‘Otu Motu Kuki ‘i he fika 29667 ke ma‘u atu ha fale‘i.

Last updated: