Sivi kimu'a pea toki folaú ma'á e kau folau ki Nu'u Silá | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Ko hono ta'ofi ko ia ke 'oua 'e hū mai 'a e vailasí ki Nu'u Silá ko hotau founga malu'i lahi tahá ia.

Ko e tokolahi taha 'o e kau folau ki Nu'u Silá 'oku fiema'u ia ke 'uluaki fakahoko hanau sivi meí ha leepi kuo 'osi fakangofua, 'i loto 'i he houa 'e 72 kimu'a 'i he'enau folau 'uluaki ki tu'apule'angá, 'o hā ai 'oku 'ikai ke nau ma'u (negative) 'a e COVID-19.

Ko e ngaahi fonua 'oku hā atu 'i laló 'oku faka'atā kinautolu ia mei hano fakahoko 'o ha sivi kimu'a 'i ha folau:

 • Antarctica
 • 'Otu Motu Kuki
 • Ngaahi Pule'anga Fakatahataha 'o Maikolonisiá
 • Fisi
 • Kilipati
 • 'Otumotu Māsoló
 • Naulu
 • Niu Kaletōnia
 • Niuē
 • Palau
 • Ha'amoa
 • 'Otumotu Solomoné
 • Tokelau
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu

Kuo 'osi fakapapau'i meí he Potungāue Mo'uí 'oku tali 'a e ngaahi fa'ahinga sivi 'oku hā atu 'i laló ki he ngaahi fonua kotoa pē tukukehe 'a 'Aositelēlia pea mo e ngaahi fonua 'oku nau 'i ha tu'unga mātu'aki fakatu'utāmakí:

 • Nucleic Acid Amplification Testing (NAAT), 'a ia 'oku kau ai 'a e PCR, RT-PCR and TMA, pe
 • LAMP, pe
 • sivi antigen ('e fa'a ui foki kinautolu ko e viral antigen tests).

Ko e kau folau mei 'Aositelēliá 'oku fiema'u ke nau fakahoko ha ngaahi sivi PCR pe RT-PCR kimu'a pea nau toki folaú.

Ko e kau folau meí he ngaahi fonua 'oku 'i ha tu'unga mātu'aki fakatu'utāmaki kuo pau ke 'i ai ha'anau fakamo'oni 'o ha sivi RT-PCR (PCR) 'o hanau fāvai kuo to'o mei honau ihú/mongá, 'i ha leepi 'osi fakangofua ke ngāue'aki, 'oku 'ikai (negative) ke nau ma'u 'a e vailasí. 

Kumi ki ha fakamatala lahi ange fekau'aki mo e ngaahi fonua 'oku 'i ha tu'unga mātu'aki fakatu'utāmakí

Ngaahi fiema'u fakalūkufua ki he ngaahi sivi kimu'a pea toki folaú

Ko e fānau 'oku si'i hifo 'i he ta'u uá (māhina 'e 24) 'oku faka'atā kinautolu ia meí he sivi kimu'a pea toki folaú.

Ko e kau folau 'oku nau fou mai 'i Nu'u Sila 'i ha'anau folau atu ki ha fonua kehe pea nau nofo pē 'i he feitu'u talitali'anga folau 'i loto mala'evakapuná (airside) 'oku faka'atā kinautolu ia mei hano fakahoko 'o hanau sivi kimu'a pea toki folaú.

Ko e kau folau 'oku 'ikai ke malava ke fakahoko hanau sivi tupunga meí ha ngaahi 'uhinga fakafaito'o 'e fiema'u ia ke nau sio ki ha tokotaha ngāue fakafaito'o 'i loto 'i he houa 'e 72 meí he taimi mavahe 'a ho'omou folaú. Kuo pau ke nau 'oatu ha'o tohi fakamo'oni fakafaito'o 'o fakahā ai 'oku 'ikai ke lava 'o fakahoko hao sivi tupunga meí ha ngaahi 'uhinga fakafaito'o pea 'oku 'ikai ke ke ma'u 'a e ngaahi faka'ilonga 'o e COVID-19.

Kapau 'e hā meí ho sivi kimu'a 'i ho'o folaú 'okú ke ma'u 'a e vailasí, ka 'okú ke tui 'oku makatu'unga 'eni meí ha'o puke kimu'a ange 'i he COVID-19, 'oku fiema'u ia ke ke sio ki ha tokotaha ngāue fakafaito'o ke ne sivi 'a ho ngaahi faka'ilonga lolotonga ki he COVID-19.

Kapau te nau fakapapau'i 'o pehē 'oku 'ikai ke ke lolotonga puke 'i he COVID-19, 'e fiema'u atu ke nau 'oatu:

 • ha tohi fakamo'oni fakafaito'o 'o hā ai 'a e 'aho fakamuimui na'e 'ilo ai 'okú ke ma'u 'a e vailasí (positive), kapau 'oku kaunga atu 'eni, pea mo ha
 • pepa fakamatala 'oku fakahaa'i ai 'oku nau pehē 'okú ke 'i ha tu'unga 'oku 'ikai ke ke toe ala fakamafola atu ai 'a e COVID-19.

Ko e ngaahi tohi fakamo'oni fakafaito'o 'i he ngaahi lea mulí 'oku tali pē mo ia.

'Oku tapou mālohi atu ki he kau folaú ke nau vakai atu ki he'enau (ngaahi) kautaha vakapuna fefolau'akí fekau'aki mo ha ngaahi fiema'u fakalahi ki ha sivi kimu'a pea nau toki folaú. 'Oku toe fale'i atu foki ke nau vakai'i 'a e ngaahi fiema'u 'a e ngaahi fonua kehe te nau toe fou atu aí. 

Ngaahi fiema'u ki he sivi 'Aho 0 (Day 0) kia kinautolu ko ia 'oku folau mai ki Nu'u Silá 

'I he'enau tū'uta mai ki Nu'u Silá, ko e tokolahi taha 'o e kau folaú, tukukehe ange 'a kinautolu 'oku nau folau mai ko ha konga ia 'o e Quarantine-Free Travel (Fefolau'aki 'oku Faka'atā meí he Nofo Fakamavahe'í ) , 'oku fiema'u atu ia ke nau:

 • Fou 'i he'emau founga nofo fakamavahe'i 'oku pule'í mo e kolonitiní 'i he 'aho 'e 14
 • fakahoko hanau sivi PCR COVID-19 'i he 'aho 0, 'a ia ko e taimi ia 'o 'enau fuofua tū'uta mai ki he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í
 • nofo pē 'i honau lokí kae'oua kuo kakato 'a e ola 'o e sivi ko iá
 • hangatonu ki he nofo'anga fakakolonitiní kapau 'oku 'i ai hanau faka'ilonga ki he mahakí 'i he'enau tū'uta maí.

'Oku fa'a a'u hake ki he houa 'e 24-48 pea toki ma'u 'a e ngaahi ola 'o e siví.

Kapau 'e hā mai meí he siví 'oku 'ikai ma'u 'a e mahakí (negative), 'e hoko atu ai pē hono fakakakato 'e he kakaí honau 'aho 'e 14 angamaheni 'i he nofo fakamavahe'i 'oku pule'í. 'E fiema'u atu ke toe fakahoko hanau sivi 'i he 'aho hono 3 'o 'enau nofó pea mo toe sivi fakafuofua ki he 'aho hono 12. 'I he meimei taimi kotoa pē, 'e fiema'u ha sivi COVID-19 ia 'oku hā ai 'oku 'ikai ke nau ma'u (negative) 'a e mahakí pea mo ha fakapapau mei he'emau timi ngāue ki he mo'ui leleí 'oku si'isi'i ha ngalingali ke nau ma'u pe fakamafola atu 'a e COVID-19 kimu'a 'i ha'anau toki mavahe atu meí he feitu'u tauhi'angá.

Kapau 'e hā 'i he olá 'okú ne ma'u (positive) 'a e mahakí, 'e fakahiki atu 'a e tokotaha ko iá ki ha nofo'anga tauhi fakakolonitini, 'o vave ange ia kapau na'e ta'e'oua hono fuofua sivi ko ia 'i he 'aho 0.

Fekumi ki ha fakamatala lahi ange fekau'aki mo e Fefolau'aki 'oku Faka'atā meí he Nofo Fakamavahe'í

Fakamatala lahi ange 

Ki ha fakamatala lahi ange fekau‘aki mo e nofo fakamavahe‘i mo e kolonitini ‘oku pule‘í, kātaki ‘o vakai ki he https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: