Ngaahi me‘a tefito fekau‘aki mo e huhu malu‘í | Vaccine basics

Oku ta‘etotongi ‘a e huhu malu‘i COVID-19. ‘Oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga ‘i Aotearoa.

‘A‘ahi ki he Book My Vaccine, pe telefoni ki he COVID Vaccination Healthline ke fokotu‘u ha‘o ‘apoinimeni ke fakahoko ai ho huhu malu‘i.

Ko hai ‘e ‘oatu ki ai ‘a e huhu malu‘í?

‘Oku ta‘e totongi ‘a e huhu malu‘i COVID-19, pea ‘oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga hake ‘i Aotearoa.
 
‘Oku ‘ikai fakatefito eni ia ‘i he fa‘ahinga visa pe tu‘unga tangata‘i/fefine‘i fonua ‘oku ke ma‘ú. He ‘ikai temau ngāue‘aki ha fakamatala kuo mau tānaki ki ha ngaahi fiema‘u faka‘imikuleisoni.
 
Ko hai ‘e lava ke fakahoko hano huhu malu‘í COVID-19? (external link) 

Ko e fē ‘a e taimi ‘e lava ke fakahoko ai ho huhu malu‘í?

‘Oku mau tuku atu fakakongokonga ‘a e huhu malu‘í. Ko e taha kotoa pē ‘i Nu‘u Silá ni mei he ta‘u 12 ki ‘olunga ‘oku ‘i he kulupu huhu malu‘i ‘e 1 ki he 4.

‘Uluaki, temau malu‘i ‘a kinautolu ‘e fu‘u uesia lahi ‘aupito mei ha‘a nau ma‘u ‘a e COVID-19 mei honau ngāue‘angá. ‘E holoki ai heni ki lalo ‘a e malava ke mafola ‘a e vailasi mo e ngaahi fakataputapuí.

Hokó, temau huhu malu‘i ‘a e kakai ‘oku mā‘olunga ange ‘a e malava ke nau puke lahi pe mate kapau te nau ma‘u ‘a e vailasí.

Faka‘osi, temau huhu malu‘i ‘a e tokotaha kotoa pē ‘i Aotearoa mei he ta‘u 12 ‘o lahi hake.

‘Oku ta‘e totongi ‘a e huhu malu‘i ki he tokotaha kotoa pē, ‘o ‘ikai kau ai ‘a e fa‘ahinga visa pe tu‘unga tangata‘i/fefine‘i fonua ‘oku ke ma‘ú.

Kapau ‘oku ke fiema‘u ke ke folau atu ki tu‘apule‘anga ‘i he tu‘unga fakaefāmilí (compassionate), pē ‘i ha ‘uhinga ‘oku mahu‘inga lahi ki he fonuá, ‘e ala lava pē ke kole ke vave ange ‘a e ‘ai ho huhu malu‘í.

Founga ‘o e kole ke vave ange hono fakahoko ho huhu malu‘í (external link)

Ko e huhu malu‘í mo ho‘o ngāué 

Ko e fē ‘a e huhu malu‘i ‘e ‘oatu kiate koe

Ko e huhu malu‘i Pfizer ‘a e huhu malu‘i mei he COVID-19 kuo ‘osi fakangofua ke ngaue‘aki ‘i Nu‘u Silá ni. Kuo mau ‘osi ma‘u ‘a e fo‘i huhu malu‘i ‘e 10 miliona – fe‘unga ia mo e kakai ‘e toko 5 miliona ke nau ma‘u atu ‘a e fo‘i huhu ‘e 2 ‘a ia ‘oku nau fiema‘u ke malu‘i ‘aki kinautolu mei he vailasí.

‘Oku hanga ‘e he huhu malu‘í ‘o ako‘i ‘a e ngaahi tafa‘aki ‘oku ne malu‘i ho sinó (immune system) ke ne fakatokanga‘i pea tau‘i ‘a e vailasí.

Huhu malu‘i Pfizer:

 • ko e ‘ave‘anga (messenger) ‘o e huhu malu‘i RNA (mRNA)
 • ‘oku ‘ikai ke tukuloto ‘i ai ha fa‘ahinga vailasi, pe vailasi kuo mate pe kuo ‘osi fakata‘e‘aonga‘i (deactivated)
 • he ‘ikai te ne ‘oatu kiate koe ‘a e COVID-19
 • ‘ikai ke ne uesia ho DNA
 • ‘ikai ke ‘i ai ha fa‘ahinga me‘a na‘e ma‘u mei ha fanga manu. 

‘Oku fiema‘u ke fakahoko ho huhu malu‘i hono uá ‘o ‘ikai to e si‘i hifo he ‘aho ‘e 42 (uike ‘e 6) mei he ‘osi ‘a e fakahoko ho ‘uluaki huhu malu‘í.

Fekumi ki he founga ‘o e ngāue ‘a e huhu malu‘í

Fekumi ke ‘ilo ‘a e ngaahi me‘a ke ‘amanaki ki ai ‘i he taimi ‘e fakahoko ai ho huhu malu‘í

Fekumi ke ‘ilo ‘a e ngaahi me‘a ke ‘amanaki ki ai hili ‘a hono fakahoko ho huhu malu‘í

Fekumi ke ‘ilo ‘a e ngaahi uesia ta‘e‘amanekina mei he huhu malu‘í 

Ko e hao mo e ola lelei ‘a e huhu malu‘í

Ko e kautaha ‘i Nu‘u Silá ni ‘oku ne pule‘i ‘a e ngaahi faito‘ó ko e Medsafe pea ‘oku ne sivisivi‘i ‘a e ngaahi tohi kole kotoa pē ki ha ngaahi faito‘o fo‘ou. ‘Oku kau ki heni ‘a e ngaahi huhu malu‘í.
 
Ke tali ‘e he Medsafe ke ngāue‘aki ha faito‘o ‘i Nu‘u Silá ni, kuo pau ke ne fakapapau‘i ‘oku:

 • fakakakato ‘a e ngaahi sivi kotoa pē ‘a Nu‘u Silá ni fekau‘aki mo e malú
 • fakakakato ‘a e ngaahi fiema‘u kotoa pē fakamāmani lahi ki he malu, ola lelei mo e tu‘unga lelei. 

Ko e huhu malu‘i Pfizer ‘oku tu‘unga mā‘olunga ‘ene ‘aongá kapau ‘e ma‘u fakatou‘osi atu ‘e he kakaí ‘a e ongo fo‘i huhu ‘e uá. Ko e kakato pe ho huhu malu‘i, ‘e mātu‘aki si‘isi‘i leva ‘a e malava ke ke puke lahi.

Ko e ngaahi fakatotoló kuo nau fakahā ko e 95% ‘o e kakai kuo nau ‘osi ma‘u lōua honau ongo huhu malu‘í kuo malu‘i kinautolu mei ha ngaahi faka‘ilonga ‘o e COVID-19.

Fekumi ki he founga ‘o e ngāue ‘a e huhu malu‘í

Fekumi ki he founga ‘o hono ngaohi ‘o e huhu maluí mo hono tali ke ngāue‘akí 

Ko e ‘uhinga ‘oku mahu‘inga ai ke fakahoko hao huhu malu‘i

‘I he taimi te ke ma‘u atu ai ho huhu malu‘í, ‘oku ‘ikai ko koe pē ‘oku ke malu‘í. ‘Oku ke to e tokoni foki ki hono fakasi‘isi‘i ange ‘o e malava ke ke fakamafola atu ‘a e COVID-19 ki ho fāmilí, kaungāme‘á mo e komiunitií. 

‘Oku kei fiema‘u pe koe ke ke muimui ki he ngaahi ‘ulunganga fakamo‘ui leleí ‘i he ‘osi ‘a e ma‘u ho huhu malu‘í

‘Oku fu‘u vave ia ke ‘ilo‘i pe ‘e malava ke ke fakamafola atu ‘a e vailasí ‘i he ‘osi ‘a e fakakakato kotoa ho huhu malu‘í.

Ke tokoni ki hono malu‘i ‘a koe, ho fāmilí mo e kakai kehé, ‘oku fiema‘u koe ke hokohoko atu ho‘o tokoni ke ta‘ofi ‘a e fakamafola ‘o e COVID-19 ‘i he ‘osi ho‘o ma‘u ‘a ho huhu malu‘í . Manatu‘i ke:

 • Fanofano lōua ho ongo nimá
 • Tale mo mafatua ki ho tui‘inimá
 • Tui ha me‘a ke ‘ufi‘ufi‘aki ho matá ‘i he ngaahi founga fefononga‘aki fakatokolahí
 • Tauhi ha lekooti ‘o e ngaahi feitu‘u na‘a ke ‘alu ki aí
 • Fakamo‘ui ‘a e Bluetooth tracing ‘i ho‘o NZ COVID Tracer app.
 • Nofo ‘i ‘api pea telefoni ki he Healthline (0800 611 116) ‘o kapau ‘oku ke puke 

Lipooti ‘o e fakamatala hala pe ‘ikai totonu fekau‘aki mo e huhu malu‘í

‘Oku lahi ‘aupito ‘a e fakamatala ‘i he ‘initanetí mo e ngaahi mītiā fakasōsiale fekau‘aki mo e huhu malu‘í. ‘Oku lava ke fu‘u mafatukituki ‘aupito ‘eni pea faingata‘a ke ‘ilo‘i ‘a e me‘a ‘oku falala‘angá. Fakapapau‘i ‘oku ke ma‘u atu ‘a e fakamatala mei he ngaahi feitu‘u ‘oku falala‘anga pea ‘oua te ke vahevahe atu ha me‘a kae ‘oua leva kuo ke ‘ilo ‘oku mo‘oni.

Founga ke ma‘u atu ‘aki ‘a e fakamatala ‘oku falala‘anga fekau‘aki mo e huhu malu‘í

Hoko ko ha tokotaha ‘oku ne fakahoko ‘a e huhu malu‘i

‘Oku mau lolotonga kumi ki ha kakai ke fakatokolahi‘aki ‘a kinautolu ‘oku nau fakahoko atu ‘a e huhu malu‘í ke tokoni ki hono tuku atu ‘o e huhu malu‘í.

Kapau ko ha tokotaha koe na‘a ke ngāue fakapalofesinale ki he mo‘ui leleí kā kuoke mālōlō mei he ngāue pe lolotonga ngāue ki he mo‘ui leleí pea ‘oku ke fie ngāue ‘ofa mai, ‘a‘ahi ki he uepisaiti ‘a e Potungāue Mo‘ui ke lesisita mai ‘oku ke fie ngāue heni.

Lesisita mai ‘oku ke fie hoko koha taha ngāue ki hono fakahoko ‘o e huhu malu‘i (external link)

Last updated: