Ko e founga ‘o e ngāue ‘a e huhu malu‘í COVID-19 | How the COVID-19 vaccine works

Oku ta‘etotongi ‘a e huhu malu‘i COVID-19. ‘Oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga ‘i Aotearoa.

‘A‘ahi ki he Book My Vaccine, pe telefoni ki he COVID Vaccination Healthline ke fokotu‘u ha‘o ‘apoinimeni ke fakahoko ai ho huhu malu‘i.

‘Oku ta‘e totongi ‘a e huhu malu‘i COVID-19, pea ‘oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga hake ‘i Aotearoa.

‘I ho‘o ma‘u atu ho huhu malu‘í, ‘oku ke malu‘i ai koe pea fakasi‘isi‘i ‘a e malava ke ke fakapipihi atu ai ‘a e COVID-19 ki ho fāmilí, ngaahi kaungāme‘á mo e komiunitií.

Ko e kakato pe ho huhu malu‘i, ‘e mātu‘aki si‘isi‘i leva ‘a e malava ke ke puke lahi.

‘Oku hanga ‘e he huhu malu‘í ‘o ako‘i ‘a e ngaahi tafa‘aki ‘oku ne malu‘i ho sinó (immune system) ke ne fakatokanga‘i pea tau‘i ‘a e vailasí.

Te ke ma‘u atu ‘i heni ‘a e ngaahi fakamatala mahu‘inga fekau‘aki mo e huhu malu‘í mo e founga ‘ene ngāué. 

Ngaahi huhu malu‘i mRNA

Ko e huhu malu‘i Pfizer ko e taha ia ‘o e ngaahi huhu malu‘i mRNA. ‘Oku ‘i ai ‘a e genetic code ki he konga mahu‘inga ‘o e vailasi SARS-CoV-2 (COVID-19) ‘oku ui ko e ‘spike protein‘. Ko e spike proteins ko e fanga ki‘i matuitui ia ‘i he tu‘atakai ‘o e vailasi.

Ko ho‘o ma‘u pe ‘a e huhu malu‘í, ‘e ngāue leva ho sinó ‘o lau ‘a e genetic code pea ne fakatupu leva ai ha ngaahi tatau ‘o e spike protein.

‘E ngāue leva ‘a e sisitemi malu‘i ho sino ke ne ‘ilo‘i ‘a e ngaahi spike proteins koeni mo ako ke fakatokanga‘i mo fakafepaki‘i ‘a e COVID-19. ‘Oku ne ‘ilo kuo pau ke ne fakafepaki‘i ‘a e vilasí ke malu‘i mei ha‘ane fakamafola atu ‘i ho sino.

‘Oku hanga leva ‘e he genetic code ‘oku ma‘u mei he huhu malu‘í ‘o veteki pea fakamavahe‘i vave ‘aupito mo faingofua ‘e ho sino.  

Ngaahi me‘a mahu‘inga ke ‘ilo‘i ki he ngaahi huhu malu‘i mRNA

He ‘ikai ke ‘oatu kiate koe ‘e he huhu malu‘í ‘a e COVID-19.

‘Oku ‘ikai ke ‘i he ngaahi huhu mRNA ha vailasi ke fakatupu mei ai ‘a e COVID-19, pe ko ha to e vailasi ‘oku mo‘ui, mate pe kuo ta‘ofi ‘ene ngāué.

‘Oku ‘ikai ke uesia ‘e he huhu malu‘í ia ‘a ho DNA

‘Oku ‘ikai ke ne uesia pe fengāue‘aki mo ho DNA pe fa‘unga ‘o e sino (genes). Ko e ngaahi huhu malu‘i mRNA ‘oku ‘ikai ‘aupito tenau hū ki loto ‘i he cell, a e feitu‘u ‘oku tauhi ai hotau DNA.

Ko e ngaahi huhu malu‘i mRNA kuo ‘osi ngaohi kinautolu ia ‘i he ngaahi ta‘u lahi ‘aupito (decades)

Ko e ngaahi huhu malu‘i mRNA ne ‘osi ngaohi kinautolu ‘i he ngaahi fengāue‘aki fakavaha‘apule‘anga.

Kuo ngāue mo fekumi ‘a e kau fakatotoló ki he ngaahi huhu malu‘i mRNA ‘i he ngaahi ta‘u lahi ‘aupito. Kau ai mo e ngaahi fakatotolo fekau‘aki mo e ngaahi huhu malu‘i mei he flu, Zika, rabies mo e cytomegalovirus (CMV).

Kuo fakatotolo‘i foki ‘e he kau saianisi ‘a e ngaahi mahaki faka‘auha ‘i he kuohilí hangē ko e SARS mo e MERS. Hili hono ‘ilo‘i pē ‘e he kau saianisi ‘a e kolonavailasi na‘e fakatupu mei ai ‘a e COVID-19, ne vave leva ‘enau fulifulihi ‘a e tekinlosia ke ngāue‘aki ki he COVID-19.

Neongo ‘oku kei fo‘ou ‘a e tekinolosiá, ko e huhu malu‘i koeni kuo ‘osi fakafou atu ia ‘i he ngaahi founga kotoa pe ‘oku fiema‘u ki he‘ene malú mo e tu‘utu‘uni fakalao.

Kau ki ai mo e ngaahi ‘ahi‘ahi fakafaito‘o fakavaha‘apule‘anga ke fakapapau‘i ‘a e ola lelei mo e malu ‘a e huhu malu‘i. Ko e huhu malu‘i Pfizer‘oku ngāue‘aki ia ‘i māmani kātoa pea ‘oku muimui‘i ofi ‘aupito ‘a hono ola leleí mo ‘ene malú.

Last updated: