Ko hai ‘e lava ke fakahoko hano huhu malu‘i mei he COVID-19? | Who can get a COVID-19 vaccination?

Oku ta‘etotongi ‘a e huhu malu‘i COVID-19. ‘Oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga ‘i Aotearoa.

‘A‘ahi ki he Book My Vaccine, pe telefoni ki he COVID Vaccination Healthline ke fokotu‘u ha‘o ‘apoinimeni ke fakahoko ai ho huhu malu‘i.

‘Oku ta‘e totongi ‘a e huhu malu‘i mei he COVID-19, pea ‘oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga hake ‘i Aotearoa. ‘Oku ‘ikai fakatefito eni ia ‘i he fa‘ahinga visa pe tu‘unga tangata‘i/fefine‘i fonua ‘oku ke ma‘ú. He ‘ikai temau ngāue‘aki ha fakamatala kuo mau tānaki ki ha ngaahi fiema‘u faka‘imikuleisoni.

Ko e hono ‘ai ho huhu malu‘í, ‘oku ke malu‘i ai koe pea fakasi‘isi‘i ‘a e malava ke ke fakamafola atu ‘a e COVID-19 ki he fāmilí, ngaahi kaungāme‘á mo e komiunitií.

‘E lava ke ke ma‘u atu heni ‘a e fakamatala fekau‘aki mo kinautolu ‘e lava ke fakahoko hanau huhu malu‘i, kau ai mo e ngaahi me‘a hangē ko ho ta‘u motu‘á, kapau ‘oku ke feitama pe fakahuhu ha‘o pēpē, kapau na‘e ‘osi uesia ngofua koe mei ha huhu malu‘i ki mu‘a, pea kapau ‘oku ‘i ai hao ngaahi alangamahaki tauhi. 

Kapau ‘oku ke si‘i hifo ‘i he ta‘u 12

Ko e kakai ‘oku si‘isi‘i hifo he ta‘u 12 ‘oku ‘ikai ke nau ‘atā ki he huhu malu‘i Pfizer ‘i he lolotongá ni. 

Kapau ‘oku ke lahi hake ‘i he ta‘u 65

Kuo ‘osi ‘ilo‘i ko e huhu malu‘í ‘oku mātu‘aki lelei hono olá pea malu ki he kakai ‘oku ta‘u lahi hake ‘i he ta‘u 65. 

Kapau ‘oku ke kai vesitapolo pē (vegetarian) pe ‘i ai hao ngaahi uesia mei ha me‘akai (allergies)

‘Oku fe‘unga ‘a e huhu malu‘i mo e kau vegetarians. ‘Oku ‘ikai ke kau ki heni ha fa‘ahinga me‘a na‘e ma‘u mei ha fanga manu.

‘Oku ‘ikai foki ke ‘i ai mo ha penisilini (antibiotics), toto (blood products), DNA, polotini mei he fua‘imoa (egg proteins), fetal material, gluten, puaka (pork products), naunau fakatolonga (preservatives), soi (soy), pe ulapa (latex - the vial stopper is made with synthetic rubber – bromobutyl).

Fekumi ki he lisi ‘o e ngaahi me‘a ‘oku ngaohi‘aki ‘a e huhu malu‘i Pfizer (external link) 

Kapau ‘oku ke feitama

Kapau ‘oku ke feitama, ‘e lava ke ke ma‘u atu ‘a ho huhu malu‘i mei he COVID-19 ‘i ha taimi pē lolotonga ‘a ho‘o kei feitamá.

Ko e ngaahi fakamatala fakamāmani lahi mei he kakai feitama tokolahi kuo ‘osi fakahoko honau huhu malu‘í ‘oku ‘asi mai ai ‘oku ‘ikai ke to e tānaki atu ha ngaahi palopalema ia fekau‘aki mo e malu ‘o e fakahoko ‘o e ngaahi huhu malu‘i mei he COVID-19.

Ko e fakahoko ‘o ha huhu malu‘i lolotonga ‘o e feitamá ‘e ala tokoni foki ia ki he pēpēé, he ‘oku ‘osi ‘i ai ‘a e ngaahi fakatotolo ‘a e fe‘aveaki ‘o e ngaahi polotini (antibody) ia ‘i he halanga totó pea mo e huhu‘a huhú, pea ‘e lava ke hao ai ‘a e fānau valevalé mei ha pipihi atu ha mahaki kiate kinautolu.

Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o ngaahi fehu‘i pe hoha‘a, talanoa ki ai mo e tokotaha ngāue fakapalofesinale ki he mo‘ui leleí. 

Kapau ‘oku ke feinga ke ke feitama‘i ha‘o pēpē

Kapau ‘oku ke palani ke ke feitama ‘e lava pe ke fakahoko hao huhu malu‘i Pfizer.

He ‘ikai ke uesia ‘e he huhu malu‘i Pfizer ‘a ho ngaahi fa‘unga fakaesinó (genes) pe malava ke ke feitamá. Ko e mRNA mei he ngaahi huhu malu‘í ‘oku ‘ikai te nau hū ki loto ‘i he fanga ki‘i ‘iuniti iiki ‘o e sinó (cells), he ko e feitu‘u ia ‘oku ‘i ai ho DNA.

‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha konga ia ‘o e huhu malu‘i pe ‘i he polotini fakalahi (spike protein) kuo fa‘ú ‘e lava ke a‘u ki he manava fakafeitama (ovaries) pe huhu‘a fakafanau ‘o e tangatá (testes). 

Kapau ‘oku ‘i ai hao ngaaahi uesia fekau‘aki mo ha huhu malu‘i

Kapau na‘e ‘osi mātu‘aki uesia lahi pe vave koe ‘e ha huhu malu‘i pe fa‘ahinga huhu ‘i he kuohilí, kātaki ka ke talanoa ki he me‘á ni mo ho‘o toketa fakafāmilí, tokotaha ngāue fakapalofesinale ki he mo‘ui leleí pe ko e tokotaha ‘oku ne fakahoko atu ho huhu malu‘í. 

Kapau ‘oku ‘i ai hao hisitolia na‘e mātu‘aki uesia lahi koe ‘e ha me‘a fakatu‘utāmaki (anaphylaxis)

‘Oku ‘ikai totonu ke fakahoko hao huhu malu‘i kapau ‘oku ‘i ai hao hisitōlia ‘oku ke ma‘u ‘a e anaphylaxis:

  • ki ha fa‘ahinga naunau ‘oku ngaohi‘aki ‘a e huhu malu‘i Pfizer
  • ki ha huhu malu‘i Pfizer na‘e ‘osi fakahoko ‘i mu‘a. 

Ko e hā ‘a e huhu malu‘i Pfizer — Potungāue Mo‘ui (external link) 

Kapau ‘oku ke puke pe mofimofi

Kapau ‘oku ke puke ‘i he ‘aho na‘e fokotu‘u ki ai ho‘o ‘apoinimení pe ‘oku mā‘olunga ange ho mofí ‘i he 38°C, ‘oku totonu ke toloi atu ‘a e ‘ai ho huhu malu‘i ka e ‘oua leva ke ke sai ange. 

Kapau ‘oku ke ma‘u atu ha huhu malu‘i kehe

‘E ‘ikai te ke lava ‘o ma‘u atu hao huhu malu‘i mei he COVID-19 ‘i he taimi tatau mo hao ngaahi huhu malu‘i kehe. Kuo pau ke ke tuku ha vaha‘a taimi fe‘unga, ‘o fakatefito ‘i he huhu malu‘í.

Ko e huhu malu‘i ki he fofonú (flu)

Faka‘atā ke ‘oua ‘e to e si‘i hifo ‘i he uike ‘e 2 ‘a e vaha‘a taimi mei hono ma‘u atu ho huhu malu‘i mei he COVID-19 mo e taimi ke fakahoko ai ‘a ho huhu malu‘i mei he fofonú.

Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o ‘apoinimeni ki he huhu malu‘i COVID-19, ‘uluaki ma‘u lōua atu ho ongo huhu malu‘i COVID-19 – ko e ongo huhu ko‘eni kuo pau ke ke ma‘u atu ia ‘i ha vaha‘a taimi ‘oku ‘ikai to e si‘i hifo ‘i he uike ‘e 3. ‘E lava leva ke fakahoko ho huhu malu‘i mei he fofonú ‘i he ‘osi ‘a e uike ‘e 2 mei ho‘o ma‘u ‘a ho huhu malu‘i hono uá.

Kapau ‘oku te‘eki ‘i ai ha‘o ‘apoinimeni ke fakahoko ho huhu malu‘i mei he COVID-19, ‘uluaki fakahoko ho huhu malu‘i mei he fofonú. ‘E lava ke fakahoko ho ‘uluaki huhu malu‘i mei he COVID-19 ‘i he ‘osi ‘a e uike ‘e 2 mei ai.

Ko e huhu malu‘i mei he Miselé, Moó mo e Kulokulá (Measles, Mumps mo e Rubella, MMR)

‘Oku mau fale‘i atu ke ke ‘uluaki ma‘u lōua atu ho ongo huhu malu‘i mei he COVID-19 – ko e ongo huhu ko‘eni kuo pau ke fakahoko ia ‘o ‘ikai to e si‘i hifo ‘i he uike ‘e 3 hona vaha‘á.

Kapau te ke ‘uluaki ma‘u atu ‘a e huhu malu‘i mei he COVID-19, ‘oku fiema‘u ke ke tatali ‘o ‘oua ‘e to e si‘i hifo ‘i he uike ‘e 2 mei he hili hono ma‘u atu ho huhu malu‘i tu‘o uá pea ke toki fakahoko ‘a e huhu malu‘i mei he MMR.

Kapau te ke ‘uluaki ma‘u atu ‘a e huhu malu‘i mei he MMR, ‘oku fiema‘u ke ke tatali ‘o ‘oua ‘e to e si‘i hifo ‘i he uike ‘e 4 pea ke toki fakahoko ho ‘uluaki huhu malu‘i mei he COVID-19

Kapau ‘oku ‘i ai hao ngaahi alangamahaki tauhi

Na‘e ‘ilo mei he ngaahi ‘ahi‘ahi fakafaito‘ó ‘oku ‘aonga ‘aupito ‘a e huhu malu‘í ki he ngaahi ta‘u motu‘a kotoa pē, tangata pe fefine, tupu‘anga, matakali pea mo e kakai ‘oku ‘i ai hanau ngaahi alangamahaki fakafaito‘o.

‘E lava ke vave ange ‘a ho‘o ma‘u atu hao huhu malu‘i ‘o kapau ‘oku ke ta‘u 16 pe lahi hake, pea ke a‘usia ‘a e taha pe lahi hake ‘o e ngaahi fiema‘u koení:

  • ‘Oku ‘i ai hao alangamahaki tauhi pea ‘oku ke ‘atā atu ki he huhu malu‘i mei he influenza ‘oku fakapa‘anga ‘e he pule‘angá pea kau ai mo e kakai ‘oku nau feitamá.
  • Kuo ‘osi fakapapau‘i ‘oku ‘i ai hao alangamahaki lahi ‘aupito feku‘aki mo e ngāue lelei ‘o e ‘atamai (mental illness - kau atu ki ai mo e schizophrenia, major depressive disorder, bipolar disorder or schizoaffective disorder, pea mo e kakai lalahi ‘oku nau ‘i he lēvolo hono ua pe tolu ‘o e uesia ‘o e mo‘ui ‘a e ‘atamai mo e ngaahi sevesi ki he mo‘ui uesiá (addiction services).
  • ‘Oku ‘ikai malava ke mapule‘i lelei pē ‘oku fu‘u mā‘olunga ‘aupito ‘a e tu‘unga ho toto mā‘olunga (ko e hypertension ko e ui ia ‘e taha ‘o e toto mā‘olunga). ‘I he keisi koeni, ko e mā‘olungá ‘oku fiema‘u ia ke 2 pe to e lahi ange ‘a e ngaahi fo‘i‘akau/vai ki hono tauhí.
  • ‘Oku ke fu‘u sino lahi ‘aupito (‘oku ‘uhinga ki he BMI ≥40). 

Ki ha fale‘i lahi ange fekau‘aki mo hono fakahoko ho huhu malu‘i ‘o ka ‘oku lahi hao ngaahi alangamahaki tauhi, fakahoko atu hao faito‘o, ngaahi faka‘ata (scans), pe folo ha ngaahi fo‘i‘akau/vai mei he toketaá, ‘a‘ahi ki he uepisaiti ‘a e Potungāue Mo‘ui.

Fale‘i fekau‘aki mo e huhu malu‘i ma‘á e ngaahi kulupu kehekehe mo e ngaahi alangamahaki tauhi — Potungāue Mo‘ui (external link)

Last updated: