Ko e huhu malu‘í mo ho‘o ngāué | Vaccination and your job

Oku ta‘etotongi ‘a e huhu malu‘i COVID-19. ‘Oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga ‘i Aotearoa.

‘A‘ahi ki he Book My Vaccine, pe telefoni ki he COVID Vaccination Healthline ke fokotu‘u ha‘o ‘apoinimeni ke fakahoko ai ho huhu malu‘i.

Ko e lahi taha ‘o e ngaahi ngāue ‘i Nu‘u Silá ni ‘oku lolotonga fakakakato pē ia ‘e he kakai ‘oku te‘eki ke ma‘u atu honau huhu malu‘í.

Fekumi ke ‘ilo ‘a e me‘a ‘e hokó kapau ko e ngāue ‘oku ke fakahokó ‘oku fiema‘u ia ke fakahoko pē ‘e ha tokotaha ngāue kuo ‘osi ma‘u atu hono huhu malu‘i mei he COVID-19.

Kuo pau ke malu‘i ‘e ho‘o ngāue‘angá ‘a ho fakamatala fakafo‘ituituí

‘Oku ‘ikai lava ke vahevahe atu ‘e ho‘o ngāue‘anga ki ha taha kehe ‘a e fakamatala fekau‘aki mo e tu‘unga ‘oku ‘i ai ho huhu malu‘í, tukukehe kapau kuo ke ‘osi fakangofua atu kinautolu ke nau fai eni, pē ‘oku ‘i ai ha fakangofua ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Malú (Privacy Act).

‘Oku ‘ikai pau ia ke ke tala atu ki ho‘o ngāue‘angá kapau kuo ‘osi fakahoko ho huhu malu‘í. Kapau te ke fili ke ‘oua ‘e fakahoko ho huhu malu‘i, ‘oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tala kiate kinautolu ‘a ho‘o ‘uhingá.

Kapau ko ho‘o ngāue ‘oku fiema‘u pē ia ke fakahoko ‘e ha taha kuo ‘osi fakahoko hano huhu malu‘i ka kuo ke fili koe ke ‘oua ‘e fakahā atu ‘a e tu‘unga ‘oku ‘i ai ho huhu malu‘í, ‘e lava ‘e ho‘o ngāue‘angá ‘o pehē ‘oku te‘eki ai keke huhu malu‘i, kā kuo pau ke nau tala atu kiate koe ko e me‘a ia ‘oku nau fakahoko. 

Kapau ko ho‘o ngāue ‘oku pau ke fakahoko pē ia ‘e ha taha kuo ‘osi ma‘u atu hono huhu malu‘í

Kapau ‘e pehē ‘e ho‘o ngāue‘angá ko e ngaahi fatongia ‘e ni‘ihi ‘oku pau ke fakahoko pē ia ‘e ha kau ngāue kuo nau ‘osi ma‘u honau huhu malu‘í, ‘o fakatefito ‘i he mo‘ui leleí mo e malú, kuo pau ke nau ‘uluaki vakai‘i ‘a e tu‘unga fakatu‘utāmaki fekau‘aki mo hano ma‘u ‘a e COVID-19 (exposure risk assessment). Ko e vakai‘i koení kuo pau ke fakahoko fakataha ia mo e kau ngāué, ngaahi kautaha ‘a e kau ngāué (unions) mo ha kau fakafofonga kehe.

Ko e ngaahi me‘a ke fakakau ‘i he risk assessment:

  • ko e malava ke ma‘u ‘e he kau ngāué ‘a e COVID-19 ‘i he lolotonga ‘o e fakahoko honau fatongiá
  • ko e ngaahi ola ‘e ala hoko ki he tu‘unga ko iá — ‘o hangē, ko e mafola ‘i he komiunitií (community transmission). 

‘Oku ‘oatu ‘e he WorkSafe ‘a e ngaahi fale‘i fakaikiiki lahi ange fekau‘aki mo e risk assessments.

Ko hono vakai‘i pe ‘oku fiema‘u ‘a e fatongia ‘e ni‘ihi ke fakahoko pē ia ‘e ha taha ngāue kuo ‘osi huhu malu‘í (external link)

‘Oku kei ngāue‘aki pē ‘a e ngaahi fiema‘u ‘a e lao ki he fakahoko ngāué (employment law). ‘Oku kau ki heni hono:

  • fakahoko ha ngaahi liliu fekau‘aki mo e ngaahi fiema‘u fakangāué ‘i ha felotoi ki ai
  • fakahoko ‘o ha fetalanoa‘aki ‘oku makatu‘unga ‘i he fefalala‘aki
  • ta‘ofi ‘a e fakakehekehe‘i ‘o e kau ngāué ‘o fakatefito ‘i he tu‘unga ‘o honau huhu malu‘í
  • ta‘ofi hano fakahoko ‘o ha ngaahi me‘a ‘e lava ke kau kovi ki he kau ngāué ‘o fakatefito ‘i he tu‘unga ‘o honau huhu malu‘í.

Ngāue ‘i he ngaahi feitu‘u fakatu‘utāmaki ‘i he kau‘āfonua pe ‘i he Nofo‘anga Fakamavahe‘i ‘oku Pule‘i (Managed Isolation and Quarantine, MIQ)

Lolotonga ‘oku ‘ikai tu‘utu‘unia hono fakahoko ‘o e huhu malu‘í pea ‘oku ‘atā ki he tokotaha fakafo‘ituitui kotoa pē ke fili pe tenau ma‘u atu ‘a e huhu malu‘i mei he COVID-19, ko e ngāue kotoa pē ‘i he MIQ pe kau‘āfonua ‘oku ala ke fakatu‘utāmakí, kuo pau ke fakahoko ia ‘e he kakai kuo nau ‘osi huhu malu‘i mei he COVID-19. Kau atu ki heni ‘a e kau ngāue fakapule‘aga ‘i he ngaahi mala‘evakapuna fakavaha‘apule‘angá, ngaahi taulangá pea mo e ngaahi vakapuná.

‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi me‘a ‘oku ‘ikai ke kau ki he me‘ani. Hangē ko‘ení, ko ha taha ‘oku te‘eki fakahoko hano huhu malu‘i ‘e ala lava pe ke fakangofua ke hū ‘o fakahoko ha ngāue ‘oka fiema‘u ke tauhi pe malu‘i ha mo‘ui, mo‘ui lelei pe malu ‘i ha fakatu‘utāmaki pē ‘oku fiema‘u fakalao.

Ngaahi fiema‘u ki he huhu malu‘i ‘a e kau ngāue ‘i he ngaahi kau‘āfonua ‘oku fakatu‘utāmak 

Founga ke solova‘aki ha faikehekehe

Kapau ‘oku ‘ikai ke mo loto taha mo ho‘o ngāue‘angá ‘o fekau‘aki mo ha ngāue ‘oku fiema‘u ke fakahoko pē ia ‘e ha tokotaha ngāue kuo ‘osi huhu malu‘i, ‘e lava ke ke ma‘u ha tokoni mei he Early Resolution Service. ‘Oku ‘ikai ha totongi pea ko ha feinga ia ke solova mo talanoa‘i ‘a e ngaahi faikehekehé.

Early Resolution Service (external link) 

Fakamatala lahi ange

Huhu malu‘i COVID-19 mo e ngāue — Employment NZ (external link)

Last updated: