Ko hono fokotuʻu haʻo ʻapoinimeni ke fakahoko ai ho huhu maluʻi mei he COVID-19 | Booking your COVID-19 vaccination

Ko ʻene aʻu pē ki ho taimí, ʻe lava ke ke fokotuʻu haʻo ʻapoinimeni (book) ke fakahoko ai ho huhu maluʻí ʻi he ʻinitanetí pe telefoní.

Oku ta‘etotongi ‘a e huhu malu‘i COVID-19. ‘Oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga ‘i Aotearoa.

‘A‘ahi ki he Book My Vaccine, pe telefoni ki he COVID Vaccination Healthline ke fokotu‘u ha‘o ‘apoinimeni ke fakahoko ai ho huhu malu‘i.

Founga ke fokotuʻu mai ʻaki haʻo ʻapoinimeni ʻi he ʻinitanetí

Ko hono ngāueʻaki ʻo e Book My Vaccine (external link) ʻa e founga vave taha ia ki hono fokotuʻu mai ʻaki ʻa hoʻo ngaahi ʻapoinimeni ki he huhu maluʻí.

Kapau ʻoku teʻeki ai aʻu ki ho taimí, te ke lava ʻo lēsisita mai koeʻuhí ke mau lava ʻo fakahā atu ʻa e taimi ke ke fokotuʻu mai ai haʻo ʻapoinimeni.

ʻE feʻunga mo ha miniti nai ʻe 5 ke ke fokotuʻu mai ai hoʻo ʻapoinimení ʻi he ʻinitanetí.

Kapau ʻe i ai ha faʻahinga palopalema fekauʻaki mo hono fokotuʻu ʻa hoʻo ʻapoinimení pe ko ha fiemaʻu ke liliu ho ngaahi fakaikiikí, te ke lava ʻo ʻimeili ki he timi ngāue ʻa e Book My Vaccine.

ʻImeili: booking@vaccine.covid19.health.nz

Fokotu'u ha 'aku 'apoinimeni ke fakahoko 'aki hoku Huhu Malu'í (Book My Vaccine) (external link)

Founga hono fokotuʻu ʻa hoʻo ʻapoinimení ʻi he telefoní

Te ke lava ʻo fokotuʻu ʻa hoʻo ʻapoinimení ʻaki haʻo telefoni ki he COVID Vaccination Healthline ʻi he fika 0800 28 29 26.

ʻOku taʻetotongi ʻa e telefoni kotoa pē, pea ʻoku ʻatā atu ʻa e timí meí he 8am ki he 8pm, ʻaho ʻe 7 ʻi he uike. ʻE lava ke ke kole ha tokotaha fakatonu lea ʻo kapau te ke fiemaʻu.

Ko e hā ʻa e meʻa te ke ʻamanaki atu ki ai ʻi he taimi te ke telefoni aí

ʻE malava ke ke talitali ʻi ha kiʻi taimi kimuʻa pea toki tali atu ʻa hoʻo telefoní, he ʻe ala moʻua ʻa e ngaahi laini telefoní — kātaki ʻo tatali pē. Hili hano tali atu hoʻo telefoní, ʻe aʻu ki he miniti nai ʻe 15 ʻa e taimi ke fokotuʻu ai hoʻo ngaahi ʻapoinimení.

ʻI he taimi te ke telefoni aí, ʻe lelei ke ke mateuteu ʻo ʻilo mo maʻu hoʻo fika NHI (National Health Index — Fika Fakafonua ki he Moʻui Leleí). ʻE vave ange ai ʻa e founga ki hono fokotuʻu ʻa hoʻo ʻapoinimení. Te ke lava ʻo maʻu ho fika NHI ʻi ha tohi mei hoʻo toketaá ki haʻo faitoʻo (prescription), fakaʻata pe ola ʻo hao sivi, pe tohi meí he falemahakí. 

Founga ki hono liliu ʻo hoʻo ʻapoinimení

Kapau ʻokú ke fiemaʻu ke liliu pe kaniseli hoʻo ʻapoinimení

Kapau te ke puke kimuʻa ʻi he taimi ke fakahoko ai ʻa hoʻo ʻapoinimení

Kapau ʻokú ke ongoʻi puke ʻi he ʻaho ʻo hoʻo ʻapoinimení, ʻe fiemaʻu ke ke liliu ia. ʻE lava ke fakahoko ho huhu maluʻí ʻi haʻo ongoʻi lelei.

Kapau ʻokú ke maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo e COVID-19, fakahoko hao sivi peá ke nofo pē ʻi ʻapi kaeʻoua kuo maʻu atu ʻa e ngaahi ola ʻo ho siví. ʻE lava ke fakahoko ho huhu maluʻí hili hano maʻu atu ʻa e ola ʻo ho siví ʻoku ʻikai te ke maʻu ʻa e vailasí.

Ngaahi founga kehe ke maʻu atu ai ʻa e huhu maluʻí

ʻE ʻi ai ha ngaahi founga kehe ke huhu maluʻi ai ʻa e kakaí, ʻo tānaki atu ki he ngaahi ʻapoinimeni kuo fokotuʻú. ʻE kau ki heni ʻa e ngaahi huhu maluʻi ʻi he ngāueʻangá mo e ngaahi feituʻu faiʻanga huhu mahino (targeted vaccination events) ʻi he ngaahi feituʻu kehekehe ʻo e fonuá.

Ki he ngaahi komiunitī tuʻu mavahe ʻi he ngaahi vāhenga ki ʻutá, te mau fakahoko atu hono huhu maluʻi ʻo e kotoa ʻo e ngaahi kulupu taʻu motuʻa kotoa pē ʻi he taimi tatau ke faingofua ange kiate kinautolu.

Fakafou ʻi hoʻo GP (Toketā Fakafāmilí)

ʻOku lahi ʻa e ngaahi GP ʻoku nau fakahoko atu ʻa e huhu maluʻi mei he COVID-19 pea ʻoku lava ke ke fokotuʻu haʻo ʻapoinimeni fakahangatonu pē mo kinautolu. ʻAʻahi ki he Healthpoint, ke ʻilo mei ai pe ʻoku fakahoko ʻe hoʻo GP ʻa e sēvesi koʻení.

Huhu maluʻi mei he COVID-19 — Healthpoint (external link)

Founga ʻo e kole ke vave ange hono fakahoko ho huhu maluʻí

ʻE ala fakahoko vave ange ho huhu maluʻí kapau ʻe fiemaʻu ke ke folau ki tuʻapuleʻanga ʻi ha ngaahi ʻuhinga fakaefāmili (compassionate grounds) pe ngaahi ʻuhinga ki he lelei fakalūkufua ʻa e fonuá.

Tohi kole ke fakahoko vave ange ʻa e huhu maluʻí ki ha folau ki tuʻapuleʻanga — Ministry of Health (external link)

Kapau ko ha tokotaha ngāue koe ʻi he kauʻāfonuá pe MIQ

Kuo tuʻutuʻunia pau ʻi he taimi ni ke huhu maluʻi COVID-19 ʻa e kau ngāue ʻi he ngaahi ʻēlia ʻo e kauʻāfonuá mo e nofoʻanga fakamavaheʻí mo e fakakolonitiní (MIQ).

Te mau fakapapauʻi ho fakaikiikí ʻo fakafou ʻi he ʻemau ngaahi lekootí mo hoʻo ngāueʻangá, pea te mau fetuʻutaki atu fekauʻaki mo hono fokotuʻu hoʻo ngaahi ʻapoinimení.

ʻOku totonu foki ke toe maʻu ho fakaikiikí ʻi he Border Workforce Testing Register (Lēsisita ki hono Sivi ʻo e kau Ngāue ʻi he Kaʻāfonuá — BWTR). Kātaki ʻo ʻeke atu ki hoʻo ngāueʻangá ke vakaiʻi pe ʻoku tonu hono fakahū ʻo ho fakaikiikí (kau ki ai ʻa e ʻaho fāʻeleʻí, fika telefoní mo e fika NHI) ki he BWTR.

Kapau ko ha tokotaha ngāue koe ʻi he kauʻāfonuá pe MIQ pea kuo teʻeki ai ke fai atu ha fetuʻutaki fekauʻaki mo hano fokotuʻu haʻo ʻapoinimeni ki ho huhu maluʻí, talanoa ki hoʻo ngāueʻangá.

ʻIlo lahi ange fekauʻaki mo e ngaahi huhu maluʻi ʻo e kau ngāue ʻi he kauʻāfonuá mo e MIQ