Tohi kole ke vave ange hono fakahoko ho huhu malu‘i mei he COVID-19 | Applying for an early COVID-19 vaccination

Oku ta‘etotongi ‘a e huhu malu‘i COVID-19. ‘Oku ‘atā ki he tokotaha kotoa pē mei he ta‘u 12 ki ‘olunga ‘i Aotearoa.

‘A‘ahi ki he Book My Vaccine, pe telefoni ki he COVID Vaccination Healthline ke fokotu‘u ha‘o ‘apoinimeni ke fakahoko ai ho huhu malu‘i.

Kumi ke ‘ilo ‘a e me‘a ‘oku feakau‘aki mo hono fakakakato ‘o e ngaahi fiema‘ú kapau ‘oku ke fie tohi kole ke vave ange hono fakahoko ho huhu malu‘í ka e lava ke ke folau atu ki tu‘apule‘anga ‘o makatu‘unga ‘i he ‘uhinga fakaefāmili (compassionate) pe fekau‘aki mo ha ‘uhinga ‘oku mahu‘inga lahi ki he fonuá.

‘E ‘ikai te ke lava ‘o tohi kole ke to e vave ange hono fakahoko ho huhu malu‘i ‘i ha to e ‘uhinga kehe.

Folau ki tu‘apule‘anga ‘i ha ngaahi ‘uhinga fakaefāmili

Te ke lava ‘o kole ke vave ange ‘a e fakahoko ho huhu malu‘í kapau ‘oku fiema‘u ke ke folau ki tu‘apule‘anga ‘i he ‘uhinga fakaefāmili ke:

  • fakahoko ha faito‘o mahu‘inga kiate koe ‘oku ‘ikai ke ma‘u ‘i Nu‘u Silá ni pe ko ha tokotaha ‘oku mo‘ui fakafalala ‘iate koe (hangē, ko ha‘o tama)
  • ‘a‘ahi ki ha memipa ofi ‘o e fāmilí ‘oku ofi ke mate
  • fakahoko ‘a e tauhi ‘oku mātu‘aki fiema‘u mo e malu‘i ‘o ha tokotaha ‘oku mo‘ui fakafalala ‘iate koe.

Kapau te ke folau ki tu‘apule‘anga ki mu‘a ‘i he ‘aho 31 ‘o ‘Ākosi, te ke lava ‘o tohi kole ‘i he ‘initaneti ke fakahoko vave ange ho huhu malu‘i ‘i he uepisaiti ‘a e Potungāue Mo‘ui (Ministry of Health website). 

Folau ki tu‘apule‘anga ‘i ha ngaahi uhinga ‘oku mahu‘inga lahi ki he fonuá

‘E lava ke ‘atā atu ha faingamālie ke vave ange hano fakahoko ho huhu malu‘í kapau te ke folau ki tu‘apule‘anga ke:

  • tauhi ‘a e tu‘unga ‘o e hao mo e malu ‘o Nu‘u Silá ni mo ‘ene totonu ki hono pule‘i ‘o e fonuá
  • kau atu ki he ngaahi polokalama tokoni ki he kakaí kuo ‘osi faka‘atā ‘e he Pule‘angá ko e konga ‘o e ngaahi polokalama tokoni ‘a Nu‘u Silá ni ki he ngaahi fonua ‘i mulí, ngaahi tokoni ki he ngaahi fakatamaki ‘i tu‘apule‘angá, pe tokoni ki he ngaahi fonua ‘i he Pasifiki mo e ngaahi fonua ‘oku fehokotaki mo Nu‘u Silá ni (Realm countries) ke nau fakaakeake mei he mahaki faka‘auha COVID-19
  • kau atu ki he ngaahi me‘a lalahi ‘oku fakahoko fakavaha‘apule‘anga pea ‘oku fiema‘u ke folau atu ki ai ha ni‘ihi ke nau fakafofonga‘i ‘a Nu‘u Silá ni
  • kau atu ki he alea‘i ‘o e ngaahi fefakatau‘aki fakavaha‘apule‘anga mahu‘ingá. 

Ko e potungāue pe kautaha tefito ki he ngaahi me‘a ni ‘e fiema‘u ke ne fakafofonga‘i mai koe ‘i ho‘o tohi kolé.

Ngaahi tohi kole ke fakahoko vave ange ho huhu malu‘í (external link)

Last updated: