Ko e Mo‘uí ‘i he Lēvolo 4 | Living at Level 4

Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga tatau mo e fuluú (flu), pe faka’ilonga ‘o e COVID-19, kātaki ʻo nofo pē ʻi ʻapi pea telefoni taʻetotongi ki he Healthline ʻi he 0800 358 5453 pe ki hoʻo toketaá ki ha faleʻi felāveʻi mo hao sivi. Manatuʻi, ʻoku taʻetotongi pē ke fai hao sivi.

Kapau ‘oku hoko atu ha me’a fakatu’upakē, telefoni ki he 111 ‘i he taimi pē ko iá

‘I he Fakatokanga Lēvolo 4 kuo pau ke ke:

 • nofo ‘i ‘api tukukehe ‘o kapau ‘oku fu‘u mātu‘aki fiema‘u ke ke ‘alu holo ‘i he ‘uhinga fakafo‘ituitui
 • tauhi ho siakale fakaloto‘apí ‘o fakamavahe‘i. ‘Oku mahu‘inga ke tauhi ke malu ‘a e tokotaha kotoa pē ‘i ho siakale fakaloto‘apí
 • fakamavahe ‘aki ‘a e mita ‘e 2 mei he kakai ‘i he ngaahi siakale fakaloto‘api kehé ‘i he taimi ‘oku ke ‘alu ai mei ho falé ‘i ha ngaahi me‘a ‘oku fu‘u mātu‘aki fiema‘u ke ke ‘alu holo ki ai
 • nofo pē ‘i ho feitu’u ‘o fakahoko ai ha’o fakamālohi sino
 • fakahoko ho’o ngaahi fakataú ‘i ho feitu’ú pē
 • ngāue mo ako mei ‘api. ‘Oku lava ‘a e kau ngāue ‘e ni‘ihi ke nau kei ‘alu ki he ‘enau ngāue‘anga ka ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi fakangatangata mamafa ki ai.
 • tui ha me‘a ke kofukofu ‘aki ho matá ‘i he fefononga‘aki fakatokolahi mo e ngaahi feitu’u talitali’angá, vakapuná, tekisií pe ngaahi me’alele ‘oku heka fakatokolahí (ride-share vehicles), ngaahi feitu’u ngāue ki he mo’ui leleí moe ngaahi pisinisi ‘oku kei ava mo ngāue atú. ‘Oku tapou atu ke ke tui ha me‘a ke kofukofu ‘aki ho matá ‘o kapau ‘oku faingata‘a ‘a e fakamama‘o mei he kakai kehé.
 • hokohoko fanofano pea holoholo mātu‘u ma‘u pē ho ongo nimá. ‘Oku mahu‘inga ke ke fakahoko ma‘u pē ‘a e ngaahi founga fakahaisiní, ‘o kau ai ‘a e fanofano ho ongo nimá, tale pe mafatua ki ho tui‘inimá pea fufulu ma‘u pē ‘a e ngaahi funga me‘á.
 • tauhi ke ke ‘ilo‘i ‘a e feitu‘u na‘a ke ‘alu ki aí ‘o ngāue‘aki ‘a e NZ COVID Tracer app, pepa tohinoa ki he COVID-19, pe ko hano tohi ‘o ha ngaahi nouti. ‘Oku tokoni eni ke vave hono kumi ‘o kinautolu na‘a ke feohi vāofi mo iá kapau ‘e fiema’u.

Lomi‘i eni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e vailasi COVID-19 mo hono ngaahi faka‘ilongá

Lomi‘i eni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e siví

Lomi‘i eni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e muimui‘i ‘i he Bluetooth

Fakahoko hao huhu malu’i kapau ‘oku ‘i ai hao ‘apoinimeni

‘E kei ala fakahoko pē ho huhu malu’í lolotonga ‘o e Fakatokanga Lēvolo 4 kapau ‘oku ‘i ai ha’o ‘apoinimeni. ‘E ava mo ngāue atu a e ngaahi fai’anga huhu malu’í. Tenau ngāue atu ‘i he malumalu ‘o e ngaahi fakangatamgata ‘o e Fakatokanga Lēvolo 4. ‘Oku mau tapou atu ke fakahoko ho huhu malu’í hangē ko ia kuo palani’í. 

Tui ha me’a kofukofu Mata

‘I he Fakatokanga Lēvolo 4, kuo pau fakalao ke tui ha ngaahi me’a kofukofu ki he matá:

 • ‘i he fefononga’aki fakatokolahí mo e ngaahi talitali’angá, hangē ko e tali’anga lēlué mo e tali’anga pasí
 • lolotonga ‘o ha ‘a’ahi atu ki he ngaahi feitu’u ngāue ki he mo’ui leleí
 • ‘i he ngaahi pisinisi mo e sēvesi ‘oku kei ava mo ngāue atú pea fakafehokotaki mo e kasitomaá, kau ki ai e ngaahi supamaketi, fale talavai (pharmacies) mo e pausa.

‘Oku faka’ai’ai atu mo hono tui ‘o e ngaahi kofukofu ki he matá ‘i ha taimi pē te ke mavahe ai mei ho ‘apí.

Lomi‘i heni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e ngaahi me‘a kofukofu matá

Fefononga'aki 'oku fakangofua 'i he Tu'unga Fakatokanga Lēvolo 4

'Oku fakangatangata 'a e fefononga'aki 'i he Tu'unga Fakatokanga Lēvolo 4, tukukehe ange ha ngaahi 'uhinga kuo fakangofua 'o hangē ko ia 'oku hā atu 'i laló. Kapau ko ho'o fonongá 'oku tu'unga 'i ha taha 'o e ngaahi 'uhinga 'oku fakangofuá, 'oku 'ikai ke toe fiema'u ki ai ha fa'ahinga fakangofua kehe ia ka ke toki fefononga'aki ai. Ka 'oku totonu ke ke to'oto'o ha fa'ahinga fakamo'oni ki he 'uhinga 'okú ke fefononga'aki aí.

Kapau 'okú ke ma'u ha ngaahi faka'ilonga 'o e COVID-19, kuó ke feohi vā ofi mo ha taha kuo sivi 'okú ne ma'u (positive) 'a e vailasí, 'oku 'ikai totonu ke ke fefononga'aki holo – neongo ai pē kapau 'oku fakangofua ia – pea kuo pau ke ke nofo fakamavahe'i koe, pea telefoni atu ki he Healthline ki ha fale'i pea fakahoko hao sivi.

Fiema‘u ha tokoni?

Kapau ‘oku ‘i ai hao faingata‘a‘ia fakapa‘aga, fakame‘atokoni, pe ko e tu‘unga lelei ‘a ho‘o mo‘ui fakae‘atamai pe fakaesino, ‘e malava ke ma‘u atu ha tokoni ma‘á u.

Lomi‘i heni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e tokoni ki ha tokotaha fakafo‘ituituí

Lomi‘i heni ki ha fakamatala fekau‘aki mo e tokoni ki he ngaahi pisinisí

Last updated: