Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 3 | Living at Level 3

Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga tatau mo e fuluú (flu), pe faka’ilonga ‘o e COVID-19, kātaki ʻo nofo pē ʻi ʻapi pea telefoni taʻetotongi ki he Healthline ʻi he 0800 358 5453 pe ki hoʻo toketaá ki ha faleʻi felāveʻi mo hao sivi. Manatuʻi, ʻoku taʻetotongi pē ke fai hao sivi.

Kapau ‘oku hoko atu ha me’a fakatu’upakē, telefoni ki he 111 ‘i he taimi pē ko iá

ʻI he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3 kuo pau ke ke:

 • Tauhi ke mita ʻe 2 ho vā mamaʻo meí he niʻihi kehé ʻi he taimi ʻokú ke mavahe ai mei ʻapí, pe mita ʻe 1 ʻi he ngaahi ngāueʻangá.
 • Tui ha ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú kapau:
  • ʻokú ke taʻu 12 pe lahi ange ʻi ha ngaahi feituʻu fakatokolahi ʻi fale hangē ko e. ngaahi, misiumé mo e ngaahi molo faiʻanga fakataú.
  • ko ha tokotaha ngāue koe ʻokú ke ngāue femātaaki mo ha kau kasitomā ʻi ha ngaahi feituʻu talitaliʻanga kakai pe ngaahi feituʻu fakatokolahi.
  • ʻoku faingataʻa ʻa e tauhi ʻo e fevāmamaʻoʻakí (ʻoku ʻikai ke fiemaʻu pau atu ʻeni ia ka ʻoku mātuʻaki tapou atu ke fakahoko).
 • Muimuiʻi ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí mo e kakai ʻoku mou feohí. Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, ha tohinoa ʻa Nuʻu Sila ki he COVID (NZ COVID tracer booklet), pe hiki tohi ha ngaahi fakamatala.
 • Nofo maʻu ʻi ʻapi kapau ʻokú ke puke. ʻOua naʻá ke ʻalu ki he ngāué pe akó. ʻOua ʻe fakafeohi mo ha niʻihi kehe.
 • Telefoni ki he Healthline ke fokotuʻutuʻu hao sivi kapau ʻoku hā mai hao ngaahi fakaʻilonga ki he COVID-19. Kapau ʻe fakahoko hao sivi COVID-19, nofo maʻu ʻi ʻapi ʻo fakamavaheʻi koe kaeʻoua kuo maʻu atu ho ngaahi olá.
 • Nofo fakamavaheʻi leva kapau ʻoku fakahoko atu ke ke fai pehē ni.
 • Toutou fanofano pea holoholo mātuʻu maʻu pē ho ongo nimá.

ʻIlo lahi ange fekauʻaki mo e:

Ko ho siakale feohí (bubble)

ʻI he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3, ʻoku fiemaʻu fakalao koe ke ke nofo pē ʻi homou siakale feohi ʻi ho ʻapí ʻi he taimi ʻoku ʻikai ke ke ʻi he ngāué pe ʻapiakó aí.

Ko ho siakale feohi ʻi ʻapí ko e kulupu ia ʻo e kakai ʻoku mou feohi femātaaki fakaʻaho mo iá. ʻI he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3, ʻoku kau ai ʻa e kakai ʻoku mou nofo fakatahá pea, kapau ʻoku fiemaʻu, ha fāmili ofi, kakai ʻoku nau nofo tokotaha, pe ko ha kau tauhi. Kuo pau ke ke tauhi ʻa ho siakale feohí ki he tokosiʻi taha ʻoku ala malavá.

ʻOku ʻikai lava ke ke fakaafeʻi mai hao ngaahi kaungāmeʻa, fāmili pe kāinga ki homou ʻapí, ʻa ia ʻoku ʻikai ke nau kau ʻi homou siakale feohí.

Feʻiloaki mo e ngaahi kaungāmeʻá mo e kāingá ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3

Ngaahi Fakatahaʻanga Fakatokolahí

Ko nā fakatahiga o ni tino e hē ova atu i he toka 10 e fakaauau pea, kae e fakataga oioti mō nā fakaipoipoga, nā maliu ma nā tanuga. Ko te taumamao ma iētahi tino ma nā lapatakiga ki te ola lelei o tagata, e tatau ke utagia ma fakatino i luga o te tulāfono.

ʻIlo lahi ange fekauʻaki mo e ngaahi fakatahaʻanga fakatokolahi ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3

Fefonongaʻakí mo e Feʻaluʻaki Holó

ʻOku fakangatangata pē ʻa e feʻaluʻaki takai holo ki ha ʻuhinga fakafoʻituitui mo fakapisinisi ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3 pea ʻi he vahaʻa ʻo e Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3 mo e ngaahi feituʻu ʻoku nau ʻi ha Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo kehe ange. ʻOku ʻuhinga ʻeni ke tokoni ki hono taʻotaʻofi ʻa e mafola ʻa e vailasí.

ʻOku ngofua ha fefonongaʻaki fakapisinisi ʻe niʻihi, hangē ko ia kapau ʻokú ke ngāue ʻi ha pisinisi pe sēvesi ʻoku ava ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 4.

ʻOku fakangofua ha fefonongaʻaki fakatāutaha ʻe niʻihi, hangē ko ha tauhi ki he moʻui leleí, ngaahi meʻa fakatuʻupakē, tokangaʻi pe poupou ki ha taha ʻoku ʻi ha tuʻunga fakatuʻutāmaki pe ʻikai toe lava ke fai ki ai ha faitoʻo pe fevahevaheʻaki hano tauhi ʻo ha fānau. 

Kapau ko ha fefonongaʻaki ki ha ngaahi ʻuhinga kuo ʻosi fakangofua, fakapapauʻi ʻokú ke maʻu ha fakamoʻoni feʻunga ke ngāueʻaki.

Kapau ko hoʻo fefonongaʻaki ʻi ha ʻuhinga ʻoku ʻikai ke ngofua ia, ʻe lava ke ke kole ki ai ha fakaʻatā. ʻE fiemaʻu ke fakakakato ʻe hoʻo tohi kolé ʻa e ngaahi makatuʻunga ʻoku kaunga ki aí.

Fekumi ki ha fakamatala lahi ange felāveʻi mo e fefonongaʻakí, feʻaluʻakí mo e ngaahi fakaʻataá

Fakamālohisinó mo e ʻeveʻevá

ʻI he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3, te ke lava ʻo fakamālohisino ʻi ho feituʻú ʻiate koe pē, pe mo e kakai pē meí ho siakale feohi ʻi ʻapí.

Ko e meʻa mahuʻinga tahá ko hoʻo tauhi ke ke malu pea ke ke nofo ofi holo pē ki ʻapi. ʻAlu ki hoʻo paʻake pe matātahi fakafeituʻú, kae ʻikai ko ia ʻokú ke manako taha aí. Fai ha ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ala hoko ai ha fakatuʻutāmakí ke ʻoua naʻa fiemaʻu ai ke fakahaofi pe tokonia fakafaitoʻo koe.

Sipotí mo e fakahaueé ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3

Ngaahi fakapuli mo e meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú

ʻOku fiemaʻu ke tui ha ngaahi meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú ʻi he ngaahi feituʻu lahi, kau ai ʻa e ngaahi founga fefonongaʻaki fakatokolahí, ʻaʻahi atu ki he ngaahi feituʻu faiʻanga faitoʻó, ʻi he ngaahi supamāketí, mo e ngaahi feituʻu fakatokolahi kehé.

ʻOku mau toe tapou atu koe ke tui ha meʻa ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú pea tauhi ʻa e vā mamaʻo ko e mita ʻe 2 meí he niʻihi kehé ʻi he taimi ʻokú ke mavahe ai meí ho ʻapí. Tautautefito kapau ʻoku faingataʻa ke tauhi ʻa e vā mamaʻo fakaesinó meí he niʻihi kehé. Hangē ko ʻení, ʻi he taimi ʻoku ʻalu atu ai ke ʻave (takeaway) ha meʻatokoni meí ha falekai.

Fekumi ke ʻilo ʻa e taimi ʻoku fiemaʻu ai ke ke tui ha meʻa ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú

Tokoni ki he meʻatokoní mo e nofó

Kapau ʻoku ʻi ai hao faingataʻaʻia fakapaʻaga, fakameʻatokoni, pe ko e tuʻunga lelei ʻa hoʻo moʻui fakaeʻatamai pe fakaesino, ʻe malava ke maʻu atu ha tokoni maʻá u.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e tokoni ki ha tokotaha fakafoʻituituí

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e tokoni ki he ngaahi pisinisí

Akó

ʻOku ava ʻa e ngaahi akoʻanga tokamuʻá, ngaahi ʻapiakó mo e ngaahi akoʻanga māʻolunga ange ʻi he kolisí ki he fānau siʻi hifo i he taʻu 14 ʻa e kau ngāue mo e kau tauhi pē ʻoku pau ke nau foki atu ki he ngāué. ʻOku malu pē ke ʻi he ʻapiakó ʻa e fānau ko ʻení, pea ʻe fokotuʻu leva ha fanga kiʻi siakale feohi fakaikiiiki ki he fānaú mo e kau faiakó.

Ngaahi feituʻu fakapuleʻangá

ʻOku tāpuni e ngaahi feituʻu fakapuleʻangá. ʻOku kau ki heni ʻa e ngaahi laipeli, misiume, fale faiva, ngaahi falekai fakatokolahi (food court), fale fakamālohisinó (gym), vai kaukaú, malaʻevaʻingá mo e māketí.

ʻOku ʻikai ko e taimi ʻeni ia ke kamataʻi ai ha ngaahi meʻa foʻou, pe fakaʻatā atu ai koe pe ko ho siakale feohí ki ha faʻahinga meʻa ʻe ala fakatuʻutāmaki. Te ke lava ʻo fai ha ngaahi meʻa natula fakahauē (recreation activities) ʻoku ʻikai ala fakatuʻutāmaki, ʻi homou feituʻú.

Ngaahi ngāueʻangá mo e ngaahi pisinisí

ʻI he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 3, ʻoku totonu ke ngāue ʻa e tokotaha kotoa pē mei ʻapi ʻo kapau te nau lava. Kapau ʻoku kau ʻi hoʻo pisinisí ha fetuʻutaki fakaesino vā ofi, ʻe ʻikai lava ke fakaava ia.ʻE lava ke ngāue ʻa e ngaahi pisinisi kehe kotoa pē, ka ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi fakangatangata. ʻOku kau ki heni hono:

 • fakakakato ʻo e ngaahi fiemaʻu ki he tauhi ʻo e vā mamaʻo fakaesinó
 • fakaai ʻo ha ngaahi founga haisini fakalahi
 • toutou fakamaʻa mo tāmateʻi ʻa e siemu ʻi he ngaahi fukahi meʻá
 • fokotuʻu ha ngaahi founga ʻoku ʻikai hoko ai ha feohi vā ofi ki hano ʻota, ʻave, tiliva mo ha totongi
 • fakapapauʻi ʻoku tui ʻe he kau ngāué, kau kasitomaá mo e kau ʻaʻahí ha meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú kapau ʻoku fiemaʻu atu ke nau fakahoko ʻeni. 

ʻOku siʻisiʻi pē ʻa e ngaahi pisinisi ʻe lava ke ʻi ai ha kau fakatau ʻi honau feituʻu faiʻanga pisinisí, fekumi ke ʻiloʻi pe ko e hā ʻa e ngaahi pisinisi ko ʻení. Kuo pau foki ki he ngaahi pisinisí ke nau fakakakato ʻa e ngaahi fatongia kotoa pē ki he moʻui leleí mo e malu mo haó, tauhi ʻenau kau ngāué ke nau malu mo hao mo nau moʻui lelei, pea mo nau fakakakato ʻa e ngaahi makatuʻunga māʻulalo taha ki he maʻu ngāué. ʻOku tapou atu ki he ngaahi pisinisi kotoa pē ke nau talanoa mo ʻenau kau ngāué ke ʻiloʻi ha ngaahi meʻa ʻe ala fakatuʻutāmaki pea mo ha ngaahi founga ke levaʻi ai kinautolú

Tuʻutuʻunia ʻo hono tauhi ʻa e ngaahi lēkootí ʻe he ngaahi pisinisí mo e ngaahi sēvesí

Kuo pau fakalao ki ha ngaahi pisinisi pau mo e kau fokotuʻutuʻu kātoanga pe fakatahatahaʻanga pau, ke nau fokotuʻu ha ngaahi founga pau ke ke lēkootiʻaki ʻa hoʻo ʻaʻahi atu ki aí. Kuo pau ke ʻi ai ha ngaahi founga laka hake ʻi he tahá ke lēkooti ai ʻe he kakaí ʻa ʻenau ʻaʻahi atú, tautautefito ki he kakai ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo huluʻi ʻata (scan) ʻa e ngaahi kouti QR.

ʻOku kau ʻi heni ʻa e ngaahi fale kofí, fale kaí, paá, kasinó, faiʻanga konisetí, ʻapi tauhi maʻá e kau toulekeleká, ngaahi faiʻanga faitoʻó (ʻikai kau ai ʻa e kau mahakí), ngaahi fale kosi ʻulú, ngaahi faiʻanga fakamālohisinó, naitikalapú, laipelí, fakamaauʻangá, ngaahi vaʻa ngāue fakakoló mo fakapuleʻangá, mo e ngaahi kautaha ngāue fakahoko tokoni ki he nofo fakasōsialé ʻa ia ʻoku ʻi ai haʻanau ngaahi kānita talitali kakaí.

ʻOku kau ʻi he ngaahi founga te ke lava ai ʻo lēkooti ʻa hoʻo ʻaʻahí ʻa e:

 • kole atu ki he kakaí ke nau huluʻi ʻa ʻenau hū atú ʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app
 • lēkooti hiki tohi ʻo e ngaahi fakaikiiki ki hoʻo kau kasitomaá mo hoʻo kau ʻaʻahí
 • ʻoatu ʻo ha ngaahi foomu pepa ke fakafonu ki ai ʻe he kau kasitomaá mo e kau ʻaʻahí ʻa honau ngaahi fakamatala fakaikiikí pea nau faʻo ʻeni ʻi ha puha tānakiʻanga 
 • ngāueʻaki ʻo hoʻo ngaahi founga tauhi lēkooti lolotongá, hangē ko ha ngaahi kī kaati ki he ngaahi hūʻangá pe ngaahi fokotuʻu ʻapoinimení.

ʻOku kei fiemaʻu atu pē ʻa e ngaahi pisinisí ia ke kei hokohoko atu ʻa ʻenau fakaʻaliʻali ha saati kouti QR neongo ai pē kapau ʻoku ʻikai fiemaʻu ia ke nau tānaki ha ngaahi lēkooti ʻo e kau kasitomaá.

Ko e ngaahi lēkooti ki he fetuʻutakí ko ha fakamatala fakatāutaha ia. ʻOku fiemaʻu ke tānaki, fakaʻaongaʻi, tauhi, fakahā atu, mo fakaʻauha kinautolu ʻi ha founga malu ʻo fakatatau mo e Privacy Act (Lao ki he Tauhi Malu ʻo e Fakamatalá) 2020. 

ʻOku toe fiemaʻu ha tokanga lahi ange ia ki he ngaahi founga lēkooti fakamatala kehé ke tauhi ai kinautolu ke nau hao mo malu.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala ki he tauhi ʻo e lēkootí pea mo hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí maʻá e ngaahi pisinisí

Ngaahi sēvesi tokoni fakavavevavé ʻi he ngaahi Tuʻunga Fakatokanga kotoa pē

ʻE ngāue atu ʻa e ngaahi sēvesi tokoni fakavavevavé ʻi he ngaahi Tuʻunga Fakatokanga kotoa pē.

Kapau ʻoku ʻi ai ha meʻa fakatuʻupakē, muimui ki he ngaahi fakahinohino angamaheni ki he ngaahi meʻa fakatuʻupakeé pe faleʻi meí he kau maʻu mafai ki he meʻa fakatuʻupakeé. ʻOku fakamuʻomuʻa ʻa hoʻo malu mo haó.

Hili pē ʻa hoʻo malu mo haó, fai leva ha tokanga ke fakaʻehiʻehi mei hano fakamafola atu ʻo e COVID-19, hangē ko e fakamamaʻo fakaesinó pe ko e tui ʻo ha meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú.

Kapau ʻoku ʻi ai ha fakamanamana ki hoʻo moʻuí pe koloá, tailaʻi maʻu pē ʻa e fika 111 pea kole atu ʻa e Kau Polisí, Tāmate Afí pe Meʻalele ʻa e Falemahakí.

Fekumi ki he meʻa ke fakahoko ʻi ha meʻa ʻoku hoko fakatuʻupakē

Last updated: