Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 2 | Living at Level 2

Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga tatau mo e fuluú (flu), pe faka’ilonga ‘o e COVID-19, kātaki ʻo nofo pē ʻi ʻapi pea telefoni taʻetotongi ki he Healthline ʻi he 0800 358 5453 pe ki hoʻo toketaá ki ha faleʻi felāveʻi mo hao sivi. Manatuʻi, ʻoku taʻetotongi pē ke fai hao sivi.

Kapau ‘oku hoko atu ha me’a fakatu’upakē, telefoni ki he 111 ‘i he taimi pē ko iá

ʻI he Fakatokanga Lēvolo 2 kuo pau ke ke:

 • Tauhi ha mita ʻe 2 ho vā mamaʻo meí he niʻihi kehé ʻi he taimi ʻokú ke mavahe ai mei ʻapí, pe mita ʻe 1 ʻi he ngaahi ngāueʻangá.
 • Tui ha meʻa ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú kapau:
  • ʻokú ke taʻu 12 pe lahi ange ʻi ha ngaahi feituʻu fakatokolahi ʻi fale hangē ko e ngaahi laipelí, misiumé mo e ngaahi molo faiʻanga fakataú.
  • ko ha tokotaha ngāue koe ʻokú ke ngāue femātaaki mo ha kau kasitomā ʻi ha ngaahi feituʻu talitaliʻanga kakai pe ngaahi feituʻu fakatokolahi.
  • ʻoku faingataʻa ʻa e tauhi ʻo e fevāmamaʻoʻakí (ʻoku ʻikai ke fiemaʻu pau atu ʻeni ia ka ʻoku mātuʻaki tapou atu ke fakahoko).
 • Muimuiʻi ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí mo e kakai ʻoku mou feohí. Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, ha tohinoa ʻa Nuʻu Sila ki he COVID (NZ COVID tracer booklet), pe hiki tohi ha ngaahi fakamatala.
 • Nofo maʻu ʻi ʻapi kapau ʻokú ke puke. ʻOua naʻá ke ʻalu ki he ngāué pe akó. ʻOua ʻe fakafeohi mo ha niʻihi kehe.
 • Telefoni ki he Healthline ke fokotuʻutuʻu hao sivi kapau ʻoku hā mai hao ngaahi fakaʻilonga ki he COVID-19. Kapau ʻe fakahoko hao sivi COVID-19, nofo maʻu ʻi ʻapi ʻo fakamavaheʻi koe kaeʻoua kuo maʻu atu ho ngaahi olá.
 • Nofo fakamavaheʻi leva kapau ʻoku fakahoko atu ke ke fai pehē ni.
 • Toutou fanofano pea holoholo mātuʻu maʻu pē ho ongo nimá.

ʻIlo lahi ange fekauʻaki mo e:

Ngaahi Fakatahaʻanga Fakatokolahí

ʻE lava ʻa e ngaahi fakatahaʻanga fakatokolahí, ngaahi kātoangá mo e ngaahi faiʻanga kātoangá, ʻo maʻu ʻa e tokolahi taha ko e:

 • kakai ʻe toko 100 ʻi ha faʻahinga feituʻu ʻatā ʻi fale kuo ʻosi fakaʻilongaʻi pau, pea mo e
 • kakai ʻe toko 100 ʻi ha feituʻu ʻatā ʻi tuʻa kuo ʻosi fakaʻilongaʻi pau.

Ko e ngaahi fakangatangata ko ʻení ʻoku kaunga atu ia ki he ngaahi fakatahaʻanga kotoa pē, kau ai ʻa e ngaahi mali, ʻapisia mo e tangihanga, ngaahi fakatahaʻanga fakalotu, ngaahi sipoti fakakomiunitī mo e ngaahi meʻa kaunga ki he fakahaueé, ngaahi fakatahaʻanga fakafāmili mo ha ngaahi kātoanga fakatāutaha.

Ko ha feituʻu ʻatā kuo ʻosi fakaʻilongaʻi pau ko ha foʻi feituʻu ia ʻe taha ʻi fale pe ʻi tuʻa kuo ʻosi fakamavaheʻi ia meí ha ngaahi feituʻu ʻatā kehe ange.

Kapau ʻoku ʻi ai ha feituʻu ʻoku lahi hake ai ʻi he 1 ʻa e foʻi feituʻu kuo ʻosi fakaʻilongaʻi paú, kuo pau ke ʻoua naʻa fefiohi ʻa e kakai ʻi he ongo feituʻu kuo ʻosi fakaʻilongaʻi pau ko iá. ʻOku kau ki heni ʻa e taimi ʻoku nau hū atu aí, foki aí, mo e ō atu ki he falemālōloó.

Ko e kau ngāue ʻoku nau fakahoko fatongia ʻi he fakatahaʻanga ko iá ʻoku ʻikai fakakau kinautolu ia ʻi he ngaahi fakangatangata ki he ngaahi fakatahaʻanga ʻi falé mo tuʻá.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo kakai ʻi he ongo feituʻú ʻi fale mo tuʻa fakatouʻosi, kuo pau ke ke fakapapauʻi ʻoku ʻikai feohi ʻa e ongo kulupú ni ʻi ha faʻahinga taimi pē. ʻOku ʻuhinga ʻeni ko hoʻo fakapapauʻi ʻoku ʻi ai ha ngaahi hūʻanga mavahevahe ki he ngaahi feituʻu ʻoku kaungā fakaʻaongaʻí — ʻo hangē ki he ngaahi falemālōloó pe ngaahi kānita ʻoku ō atu ki ai ʻa e kakaí ke fakahoko ai ʻenau ʻotá pe ke totongí.

ʻIlo lahi ange fekauʻaki mo e ngaahi fakatahaʻanga fakatokolahi ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 2

Fefonongaʻakí mo e feʻaluʻaki holó

Kapau ʻokú ke puke, nofo maʻu pē ʻi ʻapi. Kapau ʻoku ʻikai ke ke puke, ʻoku lava ke ke fefonongaʻaki holo ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 2, kau ai mo ha fononga ki ha ngaahi vahefonua ʻoku ʻi he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 2 foki. Fakapapauʻi ʻokú ke fakahoko ʻeni ʻi ha founga ʻoku malu mo hao.

Ko e fefonongaʻaki fakafoʻituitui ʻo kolosi atu ʻi he kauʻāfonuá ki ha vahefonua ʻoku ʻi ha Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo kehe ange ʻoku mātuʻaki fakangatangata ia. ʻOku ʻuhinga ʻeni ke tokoni ki hono taʻotaʻofi ʻa e mafola ʻa e vailasí. Te ke toki lava pē ʻo kolosi atu ʻi he kauʻāfonuá ki ha Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo kehe ange kapau ko e fefonongaʻaki ko iá ʻoku fakangofua.

ʻOku ngofua ha fefonongaʻaki fakapisinisi ʻe niʻihi. ʻOku fakangofua ha fefonongaʻaki fakatāutaha ʻe niʻihi, hangē ko ha tauhi ki he moʻui leleí, ngaahi meʻa fakatuʻupakē, tokangaʻi pe poupou ki ha taha ʻoku ʻi ha tuʻunga fakatuʻutāmaki pe ʻikai toe lava ke fai ki ai ha faitoʻo pe fevahevaheʻaki hano tauhi ʻo ha fānau. 

Kapau ko ha fefonongaʻaki ʻo kolosi atu ʻi he kauʻāfonuá ki ha ngaahi ʻuhinga kuo ʻosi fakangofua, fakapapauʻi ʻokú ke maʻu ha fakamoʻoni ʻe tali ke ngāueʻaki ki ai.

Kapau ko hoʻo fefonongaʻaki ʻo kolosi atu ʻi he kauʻāfonuá ʻoku ʻikai ke ngofua ia, ʻe lava ke ke kole ki ai ha fakaʻatā. ʻE fiemaʻu ke fakakakato ʻe hoʻo tohi kolé ʻa e ngaahi makatuʻunga ʻoku kaunga ki aí.

Fekumi ki ha fakamatala lahi ange felāveʻi mo e fefonongaʻakí, feʻaluʻakí mo e ngaahi fakaʻataá

Fakamālohisinó mo e ʻeveʻevá

ʻI he Lēvolo 2, te ke lava ʻo fai hoʻo ngaahi sipoti mo e ngaahi meʻa fakahauē angamahení ʻo kapau te ke lava ʻo fakahoko kinautolu ʻi ha founga malu mo hao. Kae kapau ʻokú ke puke, nofo maʻu pē ʻi ʻapi. 

Te ke lava ʻo fai ha ngaahi meʻa hangē ko e:

 • lue, heka pasikala mo e tuli manu ʻi ha kelekele fakapuleʻanga ki hono fakatolonga ʻo e ngaahi koloa fakaenatulá (public conservation land)
 • kaukau ʻi ha vai kaukauʻanga fakatokolahi, ka ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi fakangatangata
 • ʻalu ki he fale fakamālohisinó (gym), ka ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi fakangatangata
 • heka vaka mo e ngaahi sipoti fakamīsini ʻi he fukahi vaí.

Kuo pau foki ke fakakakato ʻe he sipotí mo e fakahaueé ʻa e ngaahi fakahinohino ki he ngaahi fakatahaʻanga fakatokolahí mo hono tauhi ʻo e ngaahi lēkootí.

ʻOku faingataʻa ʻa hono fakahoko ʻo e fakamālohisinó mo e sipotí lolotonga hono tui ʻo ha ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú, ko ia ai ko e fiemaʻu ko ia ke tui ha meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú ʻe ʻikai kaunga atu ia ki he fakamālohisinó.

ʻI he ngaahi fale fakamālohisinó, ʻoku fiemaʻu atu ʻa e kakaí ke nau tauhi ʻa honau vā mamaʻo mita ʻe 2 meí he niʻihi kehé, ʻo ʻuhinga ia ko e ngaahi feituʻu ʻatā ʻi he fale fakamālohisinó ʻe ala fakangatangata ai ʻa e tokolahi ia ʻo e kakai ʻe lava ke nau ʻi aí.

ʻI he taimi fakamālohisino ʻi he ngaahi feituʻu fakatokolahí, tauhi hao vā mamaʻo ko e mita ʻe 2 meí he kakai ʻoku ʻikai ke ke ʻiloʻí ʻi he taimi ʻoku malava aí.

Ngaahi fakapuli mo e meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú

ʻOku fiemaʻu ke tui ha ngaahi meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú ʻi he ngaahi feituʻu lahi, kau ai ʻa e ngaahi founga fefonongaʻaki fakatokolahí, ʻaʻahi atu ki he ngaahi feituʻu faiʻanga faitoʻó, ʻi he ngaahi supamāketí, mo e ngaahi feituʻu fakatokolahi kehé.

ʻOku mau toe tapou atu koe ke tui ha meʻa ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú pea tauhi ʻa e vā mamaʻo mita ʻe 2 meí he niʻihi kehé ʻi he taimi ʻokú ke mavahe ai meí ho ʻapí. Tautautefito kapau ʻoku faingataʻa ke tauhi ʻa e vā mamaʻo fakaesinó meí he niʻihi kehé. Hangē ko ʻení, ʻi he taimi ʻoku ʻalu atu ai ke ʻave (takeaway) ha meʻatokoni meí ha falekai.

Fekumi ke ʻilo ʻa e taimi ʻoku fiemaʻu ai ke ke tui ha meʻa ʻufiʻufi ki ho ihú mo e ngutú

Tokoni ki he meʻatokoní mo e nofó

Kapau ʻoku ʻi ai hao faingataʻaʻia fakapaʻanga, fakameʻatokoni, pe ko e tuʻunga lelei ʻa hoʻo moʻui fakaeʻatamaí pe fakaesinó, ʻe malava ke maʻu atu ha tokoni maʻá u.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e tokoni ki ha tokotaha fakafoʻituituí

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e tokoni ki he ngaahi pisinisí

Akó

ʻOku ava ʻa e ngaahi akoʻanga tokamuʻá, ngaahi kinitií, ngaahi ʻapiakó mo e ngaahi akoʻanga māʻolunga ange ʻi he kolisí, ki he ngaahi taʻu motuʻa kotoa pē.

ʻOku malu mo hao ke ō atu ʻa e fānaú ki ʻapiako.

Kuo pau ke nofo ʻa e fānaú pe toʻutupú ʻi ʻapi kapau ʻoku:

 • nau puke
 • nau maʻu ha ngaahi fakaʻilonga ʻo e COVID-19
 • ʻoku nau nofo fakamavaheʻi
 • ʻoku nau kei fakatatali ki he ngaahi ola ʻo ha sivi COVID-19.

ʻOku mātuʻaki fokotuʻu atu ke tui ʻe he fānau ʻoku nau taʻu 12 mo lahi angé ha meʻa ʻufiʻufi ki honau ihú mo e ngutú ʻi ʻapiako.

Ngaahi ngāueʻangá mo e ngaahi pisinisí

ʻE lava ke fakaava ʻa e ngaahi pisinisi ʻoku nau fakakakato ʻa e ngaahi fiemaʻu ki he moʻui lelei ʻa e kakaí, ki he kau ngāué mo e kau kasitomaá.

ʻOku kau ʻi he ngaahi fiemaʻu ki he moʻui lelei ʻa e kakaí ʻa e:

 • fakaʻaliʻali ʻo ha saati ʻoku hā ai ʻa e kouti QR ki he NZ COVID Tracer app pea mo ʻi ai ha ngaahi founga kehe ange ki hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí; pea mo e
 • ngaahi founga ki hono tauhi ʻo e haisiní ʻo hangē ko e fanofanó mo hono toutou fakamaʻa ʻo e ngaahi fukahi meʻá, pea mo e
 • muimui ki he ngaahi fakahinohino ki he vā mamaʻo fakaesinó.

Ko e ngaahi sēvesi ko ia ʻoku fakahoko ʻi he feituʻu ʻo e kau kasitomaá (hangē ko honau ʻapí) pea mo e ngaahi sēvesi ʻoku fai ai ha feohi vā ofi (hangē ko e kau teuteu fakamatamata-leleí mo e kau ngāue ngaahi ʻulú) ʻa ia ʻoku nau fakakakato ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ki he moʻui lelei ʻa e kakaí, ʻoku malava ke lele ʻenau pisinisí. Kuo pau ke tui ʻe ha taha ʻoku ngāue ʻi ha ngāueʻanga ʻoku hoko ai ha feohi vā ofi ha meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú.

Kapau ʻe ʻikai lava ʻe ha ngāueʻanga ʻo fakakakato ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni ko ʻení, ʻe ʻikai ngofua ia ke lele ʻa ʻenau pisinisí.

ʻOku tapou atu ki he ngaahi pisinisi kotoa pē ke nau ngāueʻaki ha ngaahi founga kehe ki heʻenau ngāué kapau ʻoku malava pea mo nau talanoa mo ʻenau kau ngāué ke ʻiloʻi ha ngaahi meʻa ʻe ala fakatuʻutāmaki pea mo e ngaahi founga ke levaʻi ʻaki kinautolú.

Kuo pau foki ki he ngaahi pisinisí ke nau fakakakato ʻa e ngaahi fatongia kotoa pē ki he moʻui leleí mo e malu mo haó, tauhi ʻenau kau ngāué ke nau malu mo hao mo nau moʻui lelei, pea mo nau fakakakato ʻa e ngaahi makatuʻunga māʻulalo taha ki he maʻu ngāué.

Tuʻutuʻunia hono tauhi ʻa e ngaahi lēkootí ʻe he ngaahi pisinisí mo e ngaahi sēvesí

Kuo pau fakalao ki ha ngaahi pisinisi pau mo e kau fokotuʻutuʻu kātoanga pe fakatahatahaʻanga pau, ke nau fokotuʻu ha ngaahi founga pau ke lēkootiʻaki ʻa hoʻo ʻaʻahi atu ki aí. Kuo pau ke ʻi ai ha ngaahi founga laka hake ʻi he tahá ke lēkooti ai ʻe he kakaí ʻa ʻenau ʻaʻahi atú, tautautefito ki he kakai ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo huluʻi ʻata (scan) ʻa e ngaahi kouti QR.

ʻOku kau ʻi heni ʻa e ngaahi fale kofí, fale kaí, paá, kasinó, faiʻanga konisetí, ʻapi tauhi maʻá e kau toulekeleká, ngaahi faiʻanga faitoʻó (ʻikai kau ai ʻa e kau mahakí), ngaahi fale kosi ʻulú, ngaahi faiʻanga fakamālohisinó, naitikalapú, laipelí, fakamaauʻangá, ngaahi vaʻa ngāue fakakoló mo fakapuleʻangá, mo e ngaahi kautaha ngāue fakahoko tokoni ki he nofo fakasōsialé ʻa ia ʻoku ʻi ai haʻanau ngaahi kānita talitali kakaí.

ʻOku kau ʻi he ngaahi founga te ke lava ai ʻo lēkooti ʻa hoʻo ʻaʻahí ʻa e:

 • kole atu ki he kakaí ke nau huluʻi ʻa ʻenau hū atú ʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app
 • lēkooti hiki tohi ʻo e ngaahi fakaikiiki ki hoʻo kau kasitomaá mo hoʻo kau ʻaʻahí
 • ʻoatu ʻo ha ngaahi foomu pepa ke fakafonu ki ai ʻe he kau kasitomaá mo e kau ʻaʻahí ʻa honau ngaahi fakamatala fakaikiikí pea nau faʻo ʻeni ʻi ha puha tānakiʻanga 
 • ngāueʻaki ʻo hoʻo ngaahi founga tauhi lēkooti lolotongá, hangē ko ha ngaahi kī kaati ki he ngaahi hūʻangá pe ngaahi fokotuʻu ʻapoinimení.

ʻOku kei fiemaʻu atu pē ʻa e ngaahi pisinisí ia ke kei hokohoko atu ʻa ʻenau fakaʻaliʻali ha saati kouti QR neongo ai pē kapau ʻoku ʻikai fiemaʻu ia ke nau tānaki ha ngaahi lēkooti ʻo e kau kasitomaá.

Ko e ngaahi lēkooti ki he fetuʻutakí ko ha fakamatala fakatāutaha ia. ʻOku fiemaʻu ke tānaki, fakaʻaongaʻi, tauhi, fakahā atu, mo fakaʻauha kinautolu ʻi ha founga malu ʻo fakatatau mo e Privacy Act (Lao ki he Tauhi Malu ʻo e Fakamatalá) 2020. 

ʻOku toe fiemaʻu ha tokanga lahi ange ia ki he ngaahi founga lēkooti fakamatala kehé ke tauhi ai kinautolu ke nau hao mo malu.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala ki he tauhi ʻo e lēkootí pea mo hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí maʻá e ngaahi pisinisí

Ngaahi sēvesi tokoni fakavavevavé ʻi he ngaahi Tuʻunga Fakatokanga kotoa pē

ʻE ngāue atu ʻa e ngaahi sēvesi tokoni fakavavevavé ʻi he ngaahi Tuʻunga Fakatokanga kotoa pē.

Kapau ʻoku ʻi ai ha meʻa fakatuʻupakē, muimui ki he ngaahi fakahinohino angamaheni ki he ngaahi meʻa fakatuʻupakeé pe faleʻi meí he kau maʻu mafai ki he meʻa fakatuʻupakeé. ʻOku fakamuʻomuʻa ʻa hoʻo malu mo haó.

Hili pē ʻa hoʻo malu mo haó, fai leva ha tokanga ke fakaʻehiʻehi mei hano fakamafola atu ʻo e COVID-19, hangē ko e fakamamaʻo fakaesinó pe ko e tui ʻo ha meʻa ʻufiʻufi ki he ihú mo e ngutú.

Kapau ʻoku ʻi ai ha fakamanamana ki hoʻo moʻuí pe koloá, tailaʻi maʻu pē ʻa e fika 111 pea kole atu ʻa e Kau Polisí, Tāmate Afí pe Meʻalele ʻa e Falemahakí.

Fekumi ki he meʻa ke fakahoko ʻi ha meʻa ʻoku hoko fakatuʻupakē

Last updated: