Ko e Moʻuí ʻi he Lēvolo 1 | Living at Level 1

ʻOku kei ʻi ai pē ʻa e COVID-19

Ko e tokotaha kotoa pē ʻi Nuʻu Sila ʻoku fiemaʻu ia ke ne:

  • Toutou fanofano mo holoholoʻi ke mātuʻu hono ongo nimá ke tāmateʻi ai ʻa e vailasí. Ngāueʻaki ha koa mo ha vai ʻo ʻoua ʻe toe nounou ange ʻi he sekoni ʻe 20. Holoholoʻi ke mātuʻaki mātuʻu.
  • ʻUfiʻufiʻi ʻa e talé mo e mafatuá, ʻo hangē ko ha tale pe mafatua atu ki hono tuiʻinimá.
  • Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo e fuluú, nofo pē ʻi ʻapi, telefoni ki hoʻo toketaá pe Healthline pea maʻu atu mei ai ha faleʻi ki hano fakahoko ʻo hao sivi. ʻOua naʻá ke folau, ʻalu ki he akó pe ʻalu ki he ngāué.
  • Muimuiʻi ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí pea mo hai ʻoku mou fesiofakí. Ngāueʻaki ʻa e NZ COVID Tracer app, ha pepa tohinoa ki he COVID-19 pe ko hano hiki tohi ʻo ha ngaahi nouti.

Faleʻi ki he fakahoko ʻo hao sivi

Faleʻi ki he muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí

Faleʻi kau ki he vailasí mo hono ngaahi fakaʻilongá

Ngaahi ʻUfiʻufi mo e Fakapuli ki he Matá

Ko e masks mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá ʻoku tuʻutuʻuni pau ia ʻi he fonogaʻanga fakatokolahi ʻi Nuʻu Silá ni kātoa ʻi he Fakatokanga Lēvolo kotoa pē. ʻOku tapou atu ke ngāueʻaki ʻa e masks mo e ngaahi meʻa ke kofukofu ʻaki e matá ʻo kapau ʻoku faingataʻa ʻa e fakamamaʻo, ʻo hangē ko e ʻi loto ʻi he ngaahi supamāketi pe falekoloa.

Lomiʻi heni ki ha fakamatala fekauʻaki mo e masks mo e meʻa kofukofu matá (external link)

Ngaahi fakatahaʻanga fakatokolahí

ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha ngaahi fakangatangata ia ki he ngaahi fakatahaʻanga fakatokolahí. ʻOku kau ki heni ʻa e ngaahi ʻapisiá, malí, fakatahaʻanga fakalotu mo fakakomiunitií, sipotí mo e ʻeveʻevá.

Ko hono tauhi ʻo ho vā mamaʻó

ʻI he Tuʻunga Fakatokanga Lēvolo 1, kuo mataʻofi ai ʻa e COVID-19. Ko ha fakakaukau lelei ia ke kei tauhi pē ha vā mamaʻo ʻoku malu mo hao meí he kakai ʻoku ʻikai ke ke ʻiloʻí ʻi he taimi ʻokú ke ʻalu holo aí. ʻE tokoni ʻeni ke fakatuaiʻi ai ʻa e mafola atu ʻa e COVID-19 kapau ʻe toe ʻi ai ha kau puke ʻi he komiunitií.

Ngāué mo e pisinisí

ʻOku lava ke ngāue angamaheni ʻa e ngaahi pisinisí mo e ngaahi ʻapingāué. Kuo pau ke nau fakaʻaliʻali ha kouti QR ki he NZ COVID Tracer app pe fakafaingamālieʻi ha founga kehe ki hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí ʻi he feituʻu faiʻanga pisinisi takitaha.

Fefolauʻakí mo e founga fefonongaʻakí

Kuo pau ki he ngaahi founga fefonongaʻaki fakatokolahí ke nau fakaʻaliʻali ha ngaahi kouti QR ki hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí.

Kapau ʻokú ke puke, telefoni ki hoʻo toketaá pe Healthline ki ha faleʻi ki hao sivi kimuʻa peá ke toki fefonongaʻaki holo. Nofo pē ʻi ʻapi pea fakahoko hao sivi kapau ʻoku kole atu ʻeni. 

Akó

ʻE lava ke fakaava ʻa e ngaahi ʻapiakó, akoteú mo e ngaahi ako māʻolunga ange ʻi he ako kolisí ʻo hangē pē ko e tuʻunga angamahení. ʻOku malu mo hao ke ʻoatu ʻa e fānaú ki he akó.

Ko hono maʻu atu ʻo e fakamatala totonú

ʻI he taimi ʻe niʻihi, ʻoku fakahoko hano pulusi pe fakamafola atu ʻo ha ngaahi fakamtala ʻo fakataumuʻa ki hono takihalaʻi pe kākaaʻi ʻo e kakaí. ʻOku kaunga kovi ʻeni kiate kitautolu ʻi ha taimi ʻoku fiemaʻu ai ke tau fengāueʻaki fakataha ke ikunaʻi ʻa e vailasí.

Faleʻi ki hono maʻu atu ʻo e fakamatala totonú

Ngaahi fakangatangata ki he kauʻāfonuá

ʻOku teʻeki ai pē ke lava hano mapuleʻi ʻo e COVID-19 ʻi muli. ʻOku kei tauhi ai pē ʻa ʻetau tuʻutuʻuni ngāue ki he kauʻāfonuá ke fakasiʻisiʻi ʻa e ala hū mai ʻa e COVID-19 mei mulí.

Ko e kakai ko ia ʻoku nau hū mai ki Nuʻu Silá kuo pau ke nau ō atu ki ha feituʻu tauhiʻanga ki he nofo fakamavaheʻi ʻoku puleʻí tukukehe kapau kuo ʻoatu haʻanau fakaʻatā makehe. Kapau kuo ʻoatu haʻanau fakaʻatā makehe, ʻoku kei pau pē ke nau nofo fakamavaheʻi.

ʻOku toutou sivi COVID-19 maʻu pē ʻa e kau ngāue ʻi he ngaahi feituʻu tauhiʻanga ki he nofo fakamavaheʻí mo e nofo fakakolonitiní, pea mo kinautolu ʻoku nau ʻi ha ngaahi lakanga ʻi he kauʻāfonuá ʻoku nau tuʻu lavea ngofua ange ai ke nau puke.

Last updated: