Ko e Siví | Testing

Kapau ʻokú ke fofonu pe maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga tatau mo e fuluú (flu), kātaki ʻo nofo pē ʻi ʻapi pea telefoni taʻetotongi ki he Healthline ʻi he 0800 358 5453 pe ki hoʻo toketaá ki ha faleʻi felāveʻi mo hao sivi. Manatuʻi, ʻoku taʻetotongi pē ke fai hao sivi.

ʻOku mahuʻinga ke mau maʻu ʻo ʻilo ʻa e vailasí ʻi ha feituʻu pē ʻoku ʻi ai ʻi he komiunitií. ʻOku ʻuhinga ia ʻoku mau kole atu ki ha faʻahinga taha pē ʻokú ne maʻu ha ngaahi fakaʻilonga ʻo e COVID-19 ke fai hao sivi, ʻo tatau ai pē pe ko ha tangataʻifonua Nuʻu Sila koe, pe ʻokú ke nofofonua pe ko ha tokotaha ʻaʻahi mai.

ʻOku taʻetotongi pē ʻa e sivi mo e tauhi ki he COVID-19 pea ʻoku ʻatā atu ia ki he tokotaha kotoa pē ʻi Nuʻu Sila ʻo kau ai ʻa e kakai ʻoku nau ʻi heni ka kuo ʻosi ʻa e ʻaonga ʻo ʻenau visá.

ʻE ʻikai ke ʻave atu ʻa ho fakamatalá ʻoʻou ki he Immigration New Zealand, neongo ai pē kapau ʻe ʻilo meí ho siví ʻokú ke maʻu ʻa e vailasí.

ʻE ʻikai fiemaʻu atu ia ke ʻi ai hao fika National Health Index (NHI) pe ke fakahā hao ID kae toki fai hao sivi. ʻOku fiemaʻu atu ia ke ke ʻoatu ho ngaahi fakaikiiki ki he fetuʻutakí ki he kakai ko ia ʻoku nau fakahoko ho siví koeʻuhí ke nau lava ai ʻo fakahā atu ʻa e ngaahi ola ʻo ho siví.

Ngaahi feituʻu ʻe lava ke fakahoko ai hao siví

ʻOku toutou feliliuaki ʻa e ngaahi feituʻu ʻe lava ke fakahoko ai hao siví. Ko e feituʻu lelei taha ke ʻilo mei ai ʻa e lisi lolotongá ko hoʻomou ngaahi Poate Fakavahe ki he Moʻui Leleí (District Health Boards) mo e ngaahi ʻŌfisi ki he Moʻui Lelei ʻa e Kakaí (Public Health Units) ʻi homou feituʻú.

Te ke lava ʻo maʻu atu ʻa e fakamatala ko ʻení ʻi heni

Motu Noaté

Motu Sauté

Anga ʻo e ngāue ʻa e siví

Kapau ʻe fiemaʻu ke sivi koe ki he COVID-19, ʻe toʻo ha meʻi fāvai meiate koe.

ʻOku lahi ʻa e ngaahi founga ke toʻo ai ha meʻi fāvaí. Ko e founga angamaheni tahá ko hano oloʻi ʻo ha meʻasivi vavae (swab) ʻi he konga ki mui ʻo ho ihú. Ko ha meʻasivi vavae ʻoku hangē ia ha pati vavaé (cotton-bud) ka ʻoku lōloa ange ʻa hono vaʻá ia ʻoʻona.

ʻOku ʻoatu leva ʻa e meʻi fāvai ko iá ki ha leepi ke ʻanalaiso ai. ʻE ala fuoloa pea toki maʻu ʻa e ola ʻo e ngaahi sivi ʻa e leepí.

ʻI he taimi ʻoku sivi ai koé, ʻe fakahā atu ʻa e taimi mo e founga ʻe maʻu atu ai ʻa hoʻo ngaahi olá. Tatau ai pē pe ʻokú ke maʻu pe ʻikai maʻu ʻa e vailasí, ʻe kei fakahā atu pē kiate koe ʻa ho ngaahi olá.

Kapau ʻoku sivi koe, ʻoku totonu ke ke muimui ki he faleʻi ʻoku ʻoatu fekauʻaki mo e meʻa ke fakahoko ʻi he hoko atú.

Ko e hā ʻa e meʻa ʻe hoko kapau ʻe ʻilo ʻokú ke maʻu ʻa e vailasí

Kapau ʻe maʻu meí ho siví ʻokú ke maʻu ʻa e vailasí ʻe telefoni atu ha tokotaha ngāue fakapolofesinale ki he moʻui leleí ke mo talanoa ki he ʻuhinga atu ʻo ʻeni kiate koé, kau ki ai ʻa e:

  • lōloa ʻo ha fiemaʻu atu ke ke nofo fakamavaheʻi aí
  • ngaahi fokotuʻutuʻu ki ha nofo fakamavaheʻi ʻa koe mo kinautolu naʻa nau feohi vāofi mo homou ʻapí
  • kakai kotoa pē naʻá ke feohi vāofi mo ia kimuí ni maí

ʻE kole atu ke ke ʻalu ki ha faiʻanga tauhi ʻa e puleʻangá ʻi he lolotonga ʻa hoʻo puké. ʻE faingofua ange ai heni ʻa hono ʻoatu ha tokoni ki he ngaahi fāmilí pea mo fakasiʻisiʻi ai ʻa e ngalingali ke toe mafola atu ʻa e vailasí. ʻE tokoni ia ke tauhi ai ho fāmilí mo e komiunitií ke nau hao ai meí he COVID-19.

Kapau ʻe maʻu ʻe ha kiʻi leka pe ko ʻenau mātuʻá ʻa e COVID-19 pea fiemaʻu ke ne ʻalu atu ʻo nofo fakakolonitini, te mau ngāue ke fakapapauʻi ʻoku nofo malu pē ʻa e fānaú ʻi hano tauhi ʻe haʻanau mātuʻa pe tokotaha tauhi.

Last updated: