Ko e vailasi COVID-19 mo e ngaahi fakaʻilongá | The COVID-19 virus and symptoms

Ko e hā ʻa e COVID-19

Ko e COVID-19 ko ha vailasi foʻou ia te ne lava ʻo uesia ho maʻamaʻá mo e halanga mānavá.

Ko e ngaahi vailasi koloná ko ha fāmili lahi mo faʻahinga kehekehe ia ʻo e ngaahi vailasi ʻoku nau fakatupu ha ngaahi mahaki ʻo hangē ko e fofonu angamahení.

Ngaahi fakaʻilonga ki he COVID-19

ʻOku kau ʻi he ngaahi fakaʻilongá:

 • ha tale foʻou pe fakaʻau ke toe fakalalahi ange
 • ha mofi ʻoku ʻikai toe siʻi hifo ʻi he 38°C
 • nounou ʻa e mānavá
 • mamahi ʻa e foʻi mongá
 • mafatua mo fofonu pe hahafu ʻa e ihú 
 • mole fakataimi ʻa e malava ke nanamú. 

Ko e ngaahi fakaʻilonga ko ʻeni ʻoku ʻikai ʻuhinga ia kuo ke maʻu ai ʻa e COVID-19. ʻOku faitatau ʻa e ngaahi fakaʻilongá mo e ngaahi fokoutua kehe ʻoku angamaheni angé, hangē ko e maʻu ʻe he momokó/ fofonú mo e flu.

Ko e nounou ʻa e mānavá ko ha fakaʻilonga ia ʻo ha ala puke ʻi he niumōniá pea ʻe fiemaʻu ki ai ha tokoni fakafaitoʻo fakavavevave.

Kapau ʻokú ke fakamokosia, fofonu pe ʻi ai hao ngaahi fakakaʻilonga ki he COVID-19 telefoni ki hoʻo toketaá pe Healthline ʻi he 0800 611 116 ke maʻu atu ha faleʻi fekauʻaki mo hano fakahoko hao sivi ki he mahakí.

Ngaahi fakaʻilonga ʻoku ʻikai fuʻu angamahení

ʻE ʻi ai ha kakai ʻe niʻihi te nau ala toe maʻu foki ha ngaahi fakaʻilonga ʻoku ʻikai fuʻu angamaheni ʻo hangē ko ha meʻa pē ʻe taha ʻi he:

 • mofi
 • fakalele
 • langaʻulu
 • felangaaki ʻa e uouá
 • tokotokakovi mo e lua
 • puputuʻu mo e ʻiteʻita ngofua.

ʻOku teʻeki ai ke mau ʻilo pe ko e hā ʻa e lōloa pea toki hā mai ʻa e ngaahi fakaʻilongá hili ha pihia ʻa ha tokotaha ʻi he mahakí. ʻOku fokotuʻu mai meí he ngaahi fakafuofua ʻa e World Health Organization (Kautaha Moʻui ʻa Māmaní) ʻoku ʻi he vahaʻa ʻo e ʻaho ʻe 2 ki he 10.

ʻOku mafola ʻa e COVID-19 meí ha ngaahi tulutaaʻi vai (droplets)

ʻOku fakamafola atu ʻa e COVID-19 ʻe he ngaahi tulutaaʻi vai meí ha tokotaha ki he tokotaha. ʻE lava ke maʻu ʻe he kakaí ʻa e vailasí ʻo fou ʻi honau ongo foʻi matá, ihú pe ngutú.

ʻI he taimi ʻoku tale, mafatua pe talanoa ai ha tokotaha, te ne ala fakamafola atu ʻa e ngaahi tulutaaʻi vai ʻoku ʻi loto ai ʻa e vailasí. ʻOku fuʻu lalahi ʻa e ngaahi tulutaaʻi vaí ni ia ke nau kei nofo ʻi he ʻeá ʻi ha vahaʻa taimi lōloa, ko ia ai ʻoku nau tō hifo ʻo nofo ʻi he ngaahi fukahi meʻa (surfaces) ʻi he ʻātakaí.

Last updated: