ʻOku mahuʻinga ʻa e maʻu atu ʻo e ngaahi fakamatala totonú | Getting the right information matters

ʻI he taimi ʻe niʻihi, ʻoku fakahoko hano pulusi pe fakamafola atu ʻo ha ngaahi fakamtala ʻo fakataumuʻa ki hono takihalaʻi pe kākaaʻi ʻo e kakaí. ʻI he taimi ʻoku pulusi pe fakamafola atu ai ia ʻi he founga pehē ní, ʻoku faʻa ui ia ko e ongoongo loi (fake news), fakamatala takihala pe ko ha fakamahalo kovi ki ha ngāue ʻoku fakahoko ʻe ha niʻihi (conspiracy theory).

ʻOku kaunga kovi ʻa e fakamatala takihalá kiate kitautolu ʻi ha taimi ʻoku fiemaʻu ai ke tau fengāueʻaki fakataha ke ikunaʻi ʻa e vailasí. ʻOku lava ke ne fakamafola atu ha ilifia pe puputuʻu pe te ne taʻofi ai ʻa e kakaí mei heʻenau fakahoko ʻa e meʻa totonú.

ʻE ʻikai ke tau lava ʻe kitautolu ia ʻo taʻofi ʻa e ngaahi fakamatala takihalá, ka ʻe lava ke tau fetokoniʻaki ʻi hono ʻiloʻi iá. ʻOku faʻa:

  • haʻu ʻeni meí ha tokotaha ʻoku ʻikai fakahā hono hingoá
  • tala ai ʻoku ʻi ai ha ngaahi fakamatala ʻi loto ʻi he ngaahi vaʻa ngāue ʻa e puleʻangá ka ʻoku ʻikai ke ne fakahā mai ʻa e feituʻu naʻe maʻu mei ai ʻa e fakamatalá
  • tala ai ko ʻene tuku atu ha fakamatala kuo fūfuuʻi meí he kakai ʻo e fonuá pe ʻoku ʻikai fiemaʻu ʻe he kau ngāue fakapuleʻangá ke ke ʻilo ki ai
  • meimei ke ne tala ʻoku toe kovi ange ʻa e ʻmeʻa totonu ʻoku hokóʻ ia ʻi he fakamatala fakapuleʻanga ʻoku tuku maí.

ʻI ha taimi pehē ni:

  • tokanga pe ko e hā ʻa e faʻahinga fakamatala ʻoku ʻave ki ai ʻa hoʻo tokangá
  • vakaiʻi ʻa e tūkunga ʻo e fakamatalá kimuʻa pea toki paasi atu ʻeni ki ha niʻihi kehe.

Te ke lava ʻo maʻu atu ha fakamatala falalaʻanga meí he ngaahi fakamatala ʻoku tuku atu ʻe he mītia, ngaahi uepisaiti mo e ngaahi halanga mītia fakasōsiale ʻa e puleʻangá.

ʻOku maʻu atu ha tokoni ki hono mahinoʻi mo hono ʻiloʻi ʻo e ongoongo loí ʻi heni (external link)